Lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 2: Project

Tiếng Anh 9 Unit 2 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 25 để chuẩn bị bài học City life trước khi đến lớp.

Project Unit 2 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Unit 2: Project

Project Unit 2 lớp 9

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.

Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa.

Đáp án

1. A:

QUIET PLEASE

Exams in progress

Groups 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

2. B:

ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Town Hall every evening

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Ring Dylan on 42564039

Hướng dẫn dịch

1. A:

Vui lòng giữ yên lặng

Các bài kiểm tra đang được bắt đầu

Nhóm 9B + 9D tới Gym

Các lớp học như bình thường vào ngày mai

2. B:

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH

Town Hall mỗi tối

Dạy bởi giáo viên bản ngữ

Trao đổi ngôn ngữ là một khả năng

Ring Dylan số 42564039

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.

Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp.

Đáp án

VENDING MACHINE

No soup.

Tea and coffee, 10p and 50p coins only.

No more canned drinks.

Machine to be repaired soon.

Hướng dẫn dịch

MÁY BÁN HÀNG

Không có súp.

Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.

Không có đồ uống đóng hộp.

Máy sẽ sớm sửa chữa.

3. In 20 – 30 words, write a notice for one of the following situations.

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.

1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.

2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.

Đáp án

1.

CITY LIFE’ S SEMINAR

Monday Nov 3rd in My Dinh stadium

All teenage girls are welcomed

Call THPT Nguyễn Đình Chiểu 024 2242 6188 for further detail

2.

ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sat Nov 2nd near Hoan Kiem lake

Ngoc Son Temple – The old quarter– Ho Chi Minh mausoleum – One-pillar Pagoda – The big church

For more information, call hotline: 024 2242 6188

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!