Lớp 11

Tiếng Anh 11 Unit 8: Looking Back

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 8 Looking Back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronunciation, vocabulary trang 40 để chuẩn bị bài Our world heritage sites trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 8 Looking Back lớp 11 trang 40, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 Unit 8: Looking Back

Pronunciation

Câu 1

Listen to the following short exchanges. Mark ↑ (rising intonation) or ↓ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges. (Hãy nghe những câu hỏi đáp ngắn, đánh dấu ↑ (ngữ điệu lên) hoặc ↓ (ngữ điệu xuống) cho những câu hỏi lựa chọn trong những câu hỏi đáp này.)

1. A: Would you like to visit a natural ↑ or a cultural world heritage site ? ↓

B: I’d like to see a cultural one.

2. A: Which site is worth visiting in Hue? The Citadel ↑ or the Royal Tombs? ↓

B: I think both of them are worth visiting.

3. A: Would you like to go to Phong Nha – Ke Bang National Park by car ↑ or by train ? ↓

B: By train.

4. A: Do you prefer mountain climbing ↑ or cave exploring ? ↓

B: I prefer mountain climbing.

5. A: Are the ancient houses in Hoi An in ruins ↑ or well-preserved.?

B: Most of them are well-preserved. ↓

Câu 2

Listen again and check your answers. Then practise asking and answering the questions. (Nghe lại và kiểm tra lại câu trả lời của bạn. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Vocabulary

Câu 1

Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. scenery 2. heritage 3. architecture 4. dynasty 5. ancient

Câu 2

Complete the sentences with the correct form of the words in the box. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ cho trong khung.)

1. geological 2. Exploring 3. archaeological 4. excavation 5. preservation

Grammar

Câu 1

Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của động từ trong khung.)

1. ringing 2. invited 3. living
4. to offer 5. called 6. to be recognised

Câu 2

Combine the two sentences into one, using either an -ing or -ed participle. (Nối hai câu thành một, sử dụng hiện tại phân từ (-ing) hoặc quá khứ phân từ (-ed).

1. The taxi taking us lo Hoi An Ancient Town broke down.

2. At the end of the street there’s a path leading to the Perfume River.

3. The Citadel gate damaged in the storm has now been repaired.

4. The excavation relics stolen from the museum haven’t been found yet.

5. Many of the foreign guests invited to the opening of the heritage museum were able to come.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!