Lớp 9

Giải Toán 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

THPT Nguyễn Đình Chiểu mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 2 trang 45 để xem gợi ý giải các bài tập của Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai thuộc chương 4 Đại số 9.

Tài liệu được biên soạn với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 45 Toán lớp 9 tập 2. Qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 4 Chương 4 trong sách giáo khoa Toán 9 Tập 2. Chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem: Giải Toán 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đối với phương trình a{x^2} + bx + c = 0(a ne 0) và biệt thức Delta = {b^2} - 4ac:

+) Nếu Delta > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

{x_1}= dfrac{-b + sqrt{bigtriangleup }}{2a}{x_2}= dfrac{-b - sqrt{bigtriangleup }}{2a}

+) Nếu Delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép {x_1}={x_2}=dfrac{-b }{2a}.

+) Nếu Delta < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Lưu ý: Nếu phương trình a{x^2} + bx + c = 0, (a ne 0) có a và c trái dấu, tức là ac < 0. Do đó 0″ width=”141″ height=”21″ data-latex=”Delta = {b^2} – 4ac > 0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CDelta%20%3D%20%7Bb%5E2%7D%20-%204ac%20%3E%200″>. Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Giải bài tập toán 9 trang 45 tập 2

Bài 15 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 2)

a) 7{x^2} - 2x + 3 = 0

b) 5{x^2} + 2sqrt {10} x + 2 = 0

c) dfrac{1 }{2}{x^2} + 7x + dfrac{2 }{3} = 0

d) 1,7x2 – 1,2x – 2,1=0

Xem gợi ý đáp án

a) Phương trình bậc hai: 7x2 – 2x + 3 = 0

Có: a = 7; b = -2; c = 3; Δ = b2 – 4ac = (-2)2 – 4.7.3 = -80 < 0

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) 5{x^2} + 2sqrt {10} x + 2 = 0

Ta có: a = 5, b = 2sqrt {10} , c = 2.

Suy ra Delta = b^2-4ac = {(2sqrt {10} )^2} - 4.5.2 = 0.

Do đó phương trình có nghiệm kép.

c) dfrac{1 }{2}{x^2} + 7x + dfrac{2 }{3} = 0

Ta có:a = dfrac{1}{2}, b = 7, c = dfrac{2}{3}.

Suy ra 0.” width=”325″ height=”42″ data-latex=”Delta =b^2-4ac= {7^2} – 4.dfrac{1 }{2}.dfrac{2 }{3} = dfrac{143}{ 3} > 0.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CDelta%20%3Db%5E2-4ac%3D%20%7B7%5E2%7D%20-%204.%5Cdfrac%7B1%20%7D%7B2%7D.%5Cdfrac%7B2%20%7D%7B3%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B143%7D%7B%203%7D%20%3E%200.”>

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt.

d) Phương trình bậc hai 1,7x2 – 1,2x – 2,1 = 0

Có: a = 1,7; b = -1,2; c = -2,1; Δ = b2 – 4ac = (-1,2)2 – 4.1,7.(-2,1) = 15,72 > 0

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Bài 16 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 2)

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0;

b) 6x2 + x + 5 = 0;

c) 6x2 + x – 5 = 0;

d) 3x2 + 5x + 2 = 0;

e) y2 – 8y + 16 = 0;

f) 16z2 + 24z + 9 = 0.

Xem gợi ý đáp án

a) Phương trình bậc hai 2x2 – 7x + 3 = 0

Có: a = 2; b = -7; c = 3; Δ = b2 – 4ac = (-7)2 – 4.2.3 = 25 > 0

Áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

x_1=dfrac{-(-7)-sqrt{25}}{2.2}=dfrac{7-5}{4}=dfrac{1}{2}

{x_2} = dfrac{-(-7)+sqrt{25}}{2.2}=dfrac{7+5}{4}=3

b) Phương trình bậc hai 6x2 + x + 5 = 0

Có a = 6; b = 1; c = 5; Δ = b2 – 4ac = 12 – 4.5.6 = -119 < 0

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) Phương trình bậc hai 6x2 + x – 5 = 0

Có a = 6; b = 1; c = -5; Δ = b2 – 4ac = 12 – 4.6.(-5) = 121 > 0

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

{x_1} = dfrac{-1+sqrt{121}}{2.6}=dfrac{-1+11}{12}= dfrac{5}{6}

{x_2} = dfrac{-1-sqrt{121}}{2.6}=dfrac{-1-11}{12}= -1.

d) Phương trình bậc hai 3x2 + 5x + 2 = 0

Có a = 3; b = 5; c = 2; Δ = b2 – 4ac = 52 – 4.3.2 = 1 > 0

Áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

{x_1} = dfrac{-5+sqrt 1}{2.3}=dfrac{-4}{6} =-dfrac{2}{3}

{x_2} = dfrac{-5-sqrt 1}{2.3}=dfrac{-6}{6} =-1.

e) Phương trình bậc hai y2 – 8y + 16 = 0

Có a = 1; b = -8; c = 16; Δ = b2 – 4ac = (-8)2 – 4.1.16 = 0.

Áp dụng công thức nghiệm ta có phương trình có nghiệm kép :

{y_1} = {y_2} = dfrac{-(-8)}{2.1} = 4

f) Phương trình bậc hai 16z2 + 24z + 9 = 0

Có a = 16; b = 24; c = 9; Δ = b2 – 4ac = 242 – 4.16.9 = 0

Áp dụng công thức nghiệm ta có phương trình có nghiệm kép:

{z_1} = {z_2} = - dfrac{24}{2.16} = dfrac{-3}{4}.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!