Lớp 9

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9 tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án kèm theo. Hi vọng qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng giải được các bài tập tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9

A. Tóm tắt lý thuyết thì hiện tại hoàn thành

 – Công thức:

 • Câu khẳng định: S+ have / has + Vpii( past participle)
 • Câu phủ định: S + have / has + not + Vpii( past participle)
 • Câu nghi vấn: Have / Has + (not) + S + Vpii( past participle)?
 • Câu hỏi với từ để hỏi: Wh-ques+ have/ has + S + Vpii( past participle) ?

Lưu ý: I/ We/ They/ You + have

He/ She / It + has

– Dấu hiệu nhận biết:

 • Just , recently, lately, already: gần đây, mới
 • Before, never, ever
 • For + 1 khoảng thời gian: for a month, for a week
 • Since + mốc thời gian: since 1902, since this morning
 • So far= until now= up to now= up to present: Cho đến hiện tại
 • Yet : chưa -> thường xuất hiện trong câu phủ định hoặc nghi vấn.

– Cách sử dụng:

 • Diễn tả một sự việc vừa xảy ra trong quá khứ để lại hậu quả ở hiện tại.
 • Diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ và kéo dài tiếp diễn ở hiện tại.
 • Dùng hiện tại hoàn thành khi nói một việc gì đó lần đầu tiên xảy ra.
 • Diễn tả những sự kiện đã xảy ra và lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

B. Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì HTHT.

1. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

2. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

3. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.

4. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?

5. Someone (take)………………. my bicycle.

6. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

7. ………you ever (eat)………….. Sushi?

8. She (not/come)…………… here for a long time.

9. I (work)………….. here for three years.

10. ………… you ever …………..(be) in New York?

11. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

12. I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

13. I ………..just (decide)……… to start working next week.

14. He (be)…………. at his computer for seven hours.

15. She (not/ have) ……………any fun a long time.

16. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

17. I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.

18. I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. each other for five years.

19. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

20. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

21. How long…….. (you/ know)………. each other?

22. ……….(You/ take)………… many photographs?

23. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

24. He (live) ………….here all his life..

25. Is this the second time he (lose)……………. his job?

26. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

27. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

28. She (write)………….. three poems about her fatherland.

29. We (finish) ……………………three English courses.

30. School (not, start)……………..yet.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

1. She has never drunk whisky before.

…………………………………………………………………………

2. He has never known me before.

…………………………………………………………………………

3. This is the first time we’ve visited Ha Long Bay.

………………………………………………………………………….

4. The last time she kissed me was 5 months ago.

………………………………………………………………………….

5. I last had my hair cut when I left her.

………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

………………………………………………………………………….

Bài 3. Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành có đáp án

1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago.

=> She hasn’t………………………………………………………………………………………………

2. He started working as a bank clerk 3 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

3. It has been 5 years since we first flew to Singapore.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4. I last had my hair cut in November.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5. The last time we called each other was 5 months ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7. When did you have it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I have never………………………………………………………………………………………………….

9. I haven’t seen him for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10. To day is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

=> It is………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Write for or since

1.____________ 2002

2. ____________ a whole day

3. ____________ yesterday

4. ____________ Monday

5. ____________ six days

6. ____________ three hours

7. ____________ last month

8. ____________ my birthday

9. ____________ two weeks

10. ____________ last weekend

Bài 5. Fill in the gaps with how long, ever, never, just, already, for and yet

1. A: Have you ____________ been to London?

B: No, I have ____________ been there

2. A: Have you seen the Parthenon ____________?

B: Yes, I have ____________ seen it. It’s amazing!

3. A: Has Damien ____________ gone skiing?

B: No, he hasn’t. He doesn’t like it

4. Is Akim at home, ____________ please?

B: No, I’m afraid he’s ____________ gone out

5. A: I’m afraid I have ____________ visited the Melbourne Museum and I’ve been in Melbourne for a whole year

B: Really? I ____________ have. It’s fantastic!

6. A: ____________ have you and Ben been friends?

B: We’ve been friends ____________ twelve years.

7. A: I have ____________ cooked dinner

B: That’s good because I haven’t eaten ____________ and I’m really hungry.

C. Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành

Bài 1:

1. have made/ ‘ve made

2. has started./ ‘s started.

3. have turned/ ‘ve turned

4. Have they paid

5. has taken/ ‘s taken

6. have finished/ ‘ve finished

7. Have…eaten

8. hasn’t come

9. have worked/ ‘ve worked

10. Have….been

11. haven’t done

12. have just seen/ ‘ve just seen – has…done

13. have…decided

14. has been/ ‘s been

15. hasn’t had

16. hasn’t played

17. haven’t had

18. haven’t seen

19. have…realized/ ‘ve … realized

20. have gone

21. have…known

22. Have…taken

23. has eaten/ ‘s eaten

24. has lived/ ‘s lived

25. has lost

26. have…left – has left/ ‘s left

27. have bought/ ‘ve bought

28. has written/ ‘s written

29. have finished/ ‘ve finished

30. hasn’t started

Bài 2:

1. It is/ This is the first time she has ever drunk whisky.

2. It is/ This is the first time he has ever known me.

3. We’ve never visited Ha Long Bay before.

4. She hasn’t kissed me for 5 months./ She hasn’t kissed me since 5 months ago.

5. I haven’t had my hair cut since I left her.

6. We haven’t met for a long time.

Bài 3.

1. She hasn’t come back home for 4 years.

2. He has worked as a bank clerk for 3 months.

3. We have not flown to Singapore for 5 years.

4. I haven’t had my hair cut since November.

5. We haven’t called each other for 5 months.

6. We haven’t met each other for a long time.

7. How long have you had it?

8. I have never had such a delicious meal.

9. The last time I saw him was 8 days ago.

10. Today is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

It is three days since I last took a bath.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!