Lớp 10

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm là tài liêu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em lớp 10 tham khảo.

Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức về phương pháp, điều kiện, ví dụ và các dạng bài tập tìm m để phương trình vô nghiệm. Qua đó giúp các em học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để giải nhanh các bài Toán 10. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Công thức tính độ dài đường trung tuyến.

Bạn đang xem: Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

I. Điều kiện để bất phương trình vô nghiệm

Cho hàm số fleft( x right)=a{{x}^{2}}+bx+c:

<img alt="f(x)<0" width="69" height="23" data-latex="f(x) vô nghiệm với forall xin mathbb{R}Leftrightarrow f(x)ge 0 có nghiệm với forall xin mathbb{R}

0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right. \

end{matrix} right.” width=”93″ height=”62″ data-latex=”Rightarrow left[ begin{matrix}

a=0 \

left{ begin{matrix}

a>0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right. \

end{matrix} right.” data-i=”4″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5CRightarrow%20%5Cleft%5B%20%5Cbegin%7Bmatrix%7D%0A%0Aa%3D0%20%5C%5C%0A%0A%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Bmatrix%7D%0A%0Aa%3E0%20%5C%5C%0A%0A%5CDelta%20%5Cle%200%20%5C%5C%0A%0A%5Cend%7Bmatrix%7D%20%5Cright.%20%5C%5C%0A%0A%5Cend%7Bmatrix%7D%20%5Cright.”>

0″ width=”69″ height=”23″ data-latex=”f(x)>0″ data-i=”5″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=f(x)%3E0″> vô nghiệm với forall xin mathbb{R}Leftrightarrow f(x)le 0 có nghiệm với forall xin mathbb{R}

<img alt="Rightarrow left[ begin{matrix}

a=0 \

left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right. \

end{matrix} right." width="79" height="53" data-latex="Rightarrow left[ begin{matrix}

a=0 \

left{ begin{matrix}

a

f(x)le 0 vô nghiệm với 0″ width=”155″ height=”23″ data-latex=”forall xin mathbb{R}Leftrightarrow f(x)>0″ data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cforall%20x%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%5CLeftrightarrow%20f(x)%3E0″> có nghiệm với forall xin mathbb{R}

0 \

Delta 0 \

Delta

f(x)ge 0 vô nghiệm với <img alt="forall xin mathbb{R}Leftrightarrow f(x)<0" width="155" height="23" data-latex="forall xin mathbb{R}Leftrightarrow f(x) có nghiệm với forall xin mathbb{R}

<img alt="Rightarrow left[ begin{matrix}

a=0 \

left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta <0 \

end{matrix} right. \

end{matrix} right." width="84" height="56" data-latex="Rightarrow left[ begin{matrix}

a=0 \

left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta

II. Ví dụ tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Ví dụ 1. Tìm m để bất phương trình x^{2}-2 m x+4 m-3 leq 0 vô nghiệm.

A.m in(1 ;+infty) begin{array}{ll}text { B. } m in(-infty ; 1) cup(3 ;+infty) . & text { C.m } in[1 ; 3] text {. }end{array}

D. m in(1 ; 3).

Lời giải :

Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi

0, forall x in mathbb{R}” width=”258″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”x^{2}-2 m x+4 m-3>0, forall x in mathbb{R}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=x%5E%7B2%7D-2%20m%20x%2B4%20m-3%3E0%2C%20%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D”>

0 text { (luôn đúng) } \ triangle^{prime}=m^{2}-1(4 m-

3)0 text { (luôn đúng) } \ triangle^{prime}=m^{2}-1(4 m-

3)

<img alt="Leftrightarrow m^{2}-4 m+3<0" width="163" height="20" data-type="0" data-latex="Leftrightarrow m^{2}-4 m+3

⇒1<m<3.

Chọn D.

Ví dụ 2. Tìm m để bất phương trình (m-1) x^{2}-2(m-2) x+3 m-4 geq 0 vô nghiệm.

A.m in(0 ; 1) . quad

B. m in(1 ;+infty).

C.m in(-infty ; 0).

D. m in(-infty ; 1).

Lời giải :

Vì hệ số của x^{2} còn phụ thuộc m nên ta xét hai trường hợp sau :

+ Trường hợp 1: m-1=0 Leftrightarrow m=1 bất phương trình đã cho trở thành 2 x-1 geq 0 Leftrightarrow x geq frac{1}{2}. Vậy bất phương trình có nghiệm x geq frac{1}{2}. Do đó m=1 không tỏa mãn yêu cầu bài toán.

<img alt="begin{aligned}
&text { + Trường hợp 2: } m-1 neq 0 Leftrightarrow m neq 1 text {.Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi }\
&(m-1) x^{2}-2(m-2) x+3 m-4<0, forall x in mathbb{R}\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
a=m-1<0 \
Delta^{prime}=(m-2)^{2}-(m-1)(3 m-4)<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m<1 \
m^{2}-4 m+4-3 m^{2}+4 m+3 m-4<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m<1 \
-3 m^{2}+3 m<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m<1 \
m in(-infty ; 0) cup(1 ;+infty)
end{array} Leftrightarrow m in(-infty ; 0) .right. text { Chọn C. }
end{aligned}" width="617" height="253" data-type="0" data-latex="begin{aligned}
&text { + Trường hợp 2: } m-1 neq 0 Leftrightarrow m neq 1 text {.Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi }\
&(m-1) x^{2}-2(m-2) x+3 m-4<0, forall x in mathbb{R}\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
a=m-1<0 \
Delta^{prime}=(m-2)^{2}-(m-1)(3 m-4)<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m<1 \
m^{2}-4 m+4-3 m^{2}+4 m+3 m-4<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m<1 \
-3 m^{2}+3 m<0
end{array}right.\
&Leftrightarrowleft{begin{array}{l}
m

Ví dụ 3: Tìm m để BPT 0″ width=”257″ height=”25″ data-latex=”left( m+2 right){{x}^{2}}+left( m+3 right)x-m>0″ data-i=”17″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cleft(%20m%2B2%20%5Cright)%7B%7Bx%7D%5E%7B2%7D%7D%2B%5Cleft(%20m%2B3%20%5Cright)x-m%3E0″> vô nghiệm với mọi xin mathbb{R}

Lời giải

TH1: 0″ width=”296″ height=”19″ data-latex=”m+2=0Leftrightarrow m=-2

Leftrightarrow -x+2>0″ data-i=”19″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=m%2B2%3D0%5CLeftrightarrow%20m%3D-2%0A%0A%5CLeftrightarrow%20-x%2B2%3E0″>

Vậy m = -2 thì bất phương trình có nghiệm

TH2: m+2ne 0Leftrightarrow mne -2

Để bất phương trình 0″ width=”69″ height=”23″ data-latex=”f(x)>0″ data-i=”21″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=f(x)%3E0″> vô nghiệm xin mathbb{R} thì f(x)le 0 có nghiệm với xin mathbb{R}

<img alt="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.

Rightarrow left{ begin{matrix}

m+2<0 \

{{(m+3)}^{2}}+4left( m+2 right)le 0 \

end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<-2 \

5{{m}^{2}}+14m+9le 0 \

end{matrix} right." width="552" height="52" data-latex="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.

Rightarrow left{ begin{matrix}

m+2<0 \

{{(m+3)}^{2}}+4left( m+2 right)le 0 \

end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m

<img alt="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m <-2 \

min [dfrac{-9}{5};-1] \

end{matrix}right." width="158" height="68" data-latex="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m

Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình vô nghiệm

Ví dụ 4: Cho bất phương trình 0″ width=”199″ height=”23″ data-latex=”m{{x}^{2}}-{{m}^{2}}-mx+4>0″ data-i=”27″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=m%7B%7Bx%7D%5E%7B2%7D%7D-%7B%7Bm%7D%5E%7B2%7D%7D-mx%2B4%3E0″>. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm forall xin mathbb{R}

Lời giải

TH1: 0″ width=”123″ height=”17″ data-latex=”m=0Leftrightarrow 4>0″ data-i=”29″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=m%3D0%5CLeftrightarrow%204%3E0″> (loại)

TH2: mne 0

Để bất phương trình 0″ width=”69″ height=”23″ data-latex=”f(x)>0″ data-i=”31″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=f(x)%3E0″> vô nghiệm xin mathbb{R} thì f(x)le 0 có nghiệm với mọi xin mathbb{R}

<img alt="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.

Rightarrowleft{ begin{matrix}

m<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<0 \

{{m}^{2}}-4mleft( 4-{{m}^{2}} right)le 0 \

end{matrix}Leftrightarrow min (-infty ,frac{-1-sqrt{257}}{8}] right.$" width="656" height="53" data-latex="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

a<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.

Rightarrowleft{ begin{matrix}

m<0 \

Delta le 0 \

end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m

Vậy BPT vô nghiệm khi min (-infty ,frac{-1-sqrt{257}}{8}]

Ví dụ 5: Cho bất phương trình m{{x}^{2}}-2left( m+1 right)x+m+7le 0. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm forall xin mathbb{R}

Lời giải

TH1: m=0Leftrightarrow 7le 0 (loại)

TH2: mne 0

Để bất phương trình f(x)le 0 vô nghiệm xin mathbb{R} thì 0″ width=”69″ height=”23″ data-latex=”f(x)>0″ data-i=”43″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=f(x)%3E0″> có nghiệm với mọi xin mathbb{R}

0 \

Delta 0 \

Delta

0 \

Delta ‘0 \

Delta ‘<img alt="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<0 \

{{left( m+1 right)}^{2}}-mleft( m+7 right)<0 \

end{matrix}Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<0 \

-5m+1<0 \

end{matrix} right. right." width="409" height="52" data-latex="Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<0 \

{{left( m+1 right)}^{2}}-mleft( m+7 right)<0 \

end{matrix}Leftrightarrow left{ begin{matrix}

m<0 \

-5m+1(vô lí)

Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình vô nghiệm.

III. Bài tập tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Bài 1: Cho bất phương trình: (m + 1)x2 – (2m + 1)x + m – 2 = 0. Tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm.

Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau: mx2 – 2(m + 1) + m + 7 < 0 vô nghiệm.

Bài 3: Cho bất phương trình: x2 + 6x + 7 + m ≤ 0. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Bài 4: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình (m2 – x)x + 3 < 6x – 2 vô nghiệm.

Bài 5: Tìm tát cả các giá trị của m để bất phương trình (4m2 + 2m + 1) – 5m ≥ 3x – m – 1 có tập nghiệm thuộc [ -1; 1]

Bài 6: Cho bất phương trình: x2 + 2(m + 1)x + 9m – 5 < 0. Tìm các giá trị thực của m để bất phương trình vô nghiệm.

Bài 7: Tìm tham số m để bất phương trình |x – 2| – m + 9 ≤ 0 vô nghiệm.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!