Lớp 2

Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Toán 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học lớp 2 các môn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) Ghi chú
Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/thời lượng
Tuần 1 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung Bài 1: Ôn tập các số đến 100 Tiết 1: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 2: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 3: Luyện tập/ 35 phút
Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau/ 35 phút
Tiết 5: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 2 Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ Tiết 6: Số hạng. Tổng/ 35 phút
Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu/ 35 phút
Tiết 8: Luyện tập/ 35 phút
Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu/ 35 phút
Tiết 10: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 3 Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Tiết 11: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 12: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 13: Luyện tập/ 35 phút
Bài 6: Luyện tập chung Tiết 14: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 15: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 4 Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 17: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 18: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 19: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 20: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 5 Bài 8: Bảng cộng (qua 10) Tiết 21: Bảng cộng/ 35 phút
Tiết 22: Luyện tập/ 35 phút
Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị Tiết 23: Giải bài toán về thêm một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 24: Giải bài toán về bớt một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 25: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 6 Bài 10: Luyện tập chung Tiết 26: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 27: Luyện tập/ 35 phút
Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 Tiết 28: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 29: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 30: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 7 Tiết 31: Luyện tập/ 35 phút
Bài 12: Bảng trừ (qua 10) Tiết 32: Bảng trừ (qua 10)/ 35 phút
Tiết 33: Luyện tập/ 35 phút
Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị Tiết 34: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 35: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị/ 35 phút
Tuần 8 Tiết 36: Luyện tập/ 35 phút
Bài 14: Luyện tập chung Tiết 37: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 38: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 39: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích Bài 15: Ki – lô- gam Tiết 40: Nặng hơn, nhẹ hơn/ 35 phút
Tuần 9 Tiết 41: Ki – lô- gam/ 35 phút
Tiết 42: Luyện tập/ 35 phút
Bài 16: Lít Tiết 43: Lít/ 35 phút
Tiết 44: Luyện tập/ 35 phút
Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít Tiết 45: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít/ 35 phút
Tuần 10 Tiết 46: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít (tiếp)/ 35 phút
Bài 18: Luyện tập chung Tiết 47: Luyện tập chung/ 35 phút
Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Tiết 48: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút
Tiết 49: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 50: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 11 Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Tiết 51: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút
Tiết 52: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 53: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 54: Luyện tập/ 35 phút
Bài 21: Luyện tập chung Tiết 55: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 12 Tiết 56: Luyện tập/ 35 phút
Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Tiết 57: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút
Tiết 58: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 59: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 60: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 13 Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Tiết 61: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút
Tiết 62: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 63: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 64: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 65: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 14 Bài 24: Luyện tập chung Tiết 66: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 67: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng Tiết 68: Điểm, đoạn thẳng/ 35 phút
Tiết 69: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng/ 35 phút
Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác Tiết 70: Đường gấp khúc. Hình tứ giác/ 35 phút
Tuần 15 Tiết 71: Luyện tập/ 35 phút
Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng Tiết 72: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình/ 35 phút
Tiết 73: Vẽ đoạn thẳng/ 35 phút
Bài 28: Luyện tập chung Tiết 74: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút Tiết 75: Ngày – giờ, giờ – phút/ 35 phút
Tuần 16 Tiết 76: Xem đồng hồ/ 35 phút
Bài 30: Ngày – tháng Tiết 77: Ngày – tháng/ 35 phút
Tiết 78: Luyện tập/ 35 phút
Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch Tiết 79: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch/ 35 phút
Tiết 80: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)/ 35 phút
Tuần 17 Chủ đề 7: Ôn tập học kì I Bài 32: Luyện tập chung Tiết 81: Luyện tập/ 35 phút
Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 83: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 84: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100/ 35 phút
Tiết 85: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 18 Bài 34: Ôn tập hình phẳng Tiết 86: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 87: Luyện tập/ 35 phút
Bài 35: Ôn tập đo lường Tiết 88: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 89: Luyện tập/ 35 phút
Bài 36: Ôn tập chung Tiết 90: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 19 Tiết 91: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia Bài 37: Phép nhân Tiết 92: Phép nhân/ 35 phút
Tiết 93: Luyện tập/ 35 phút
Bài 38: Thừa số, tích Tiết 94: Thừa số, tích/ 35 phút
Tiết 95: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 20 Bài 39: Bảng nhân 2 Tiết 96: Bảng nhân 2/ 35 phút
Tiết 97: Luyện tập/ 35 phút
Bài 40: Bảng nhân 5 Tiết 98: Bảng nhân 5/ 35 phút
Tiết 99: Luyện tập/ 35 phút
Bài 41: Phép chia Tiết 100: Phép chia/ 35 phút
Tuần 21 Tiết 101: Luyện tập/ 35 phút
Bài 42: Số bị chia, số chia, thương Tiết 102: Số bị chia, cố chia, thương/ 35 phút
Tiết 103: Luyện tập/ 35 phút
Bài 43: Bảng chia 2 Tiết 104: Bảng chia 2/ 35 phút
Tiết 105: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 22 Bài 44: Bảng chia 5 Tiết 106: Bảng chia 5/ 35 phút
Tiết 107: Luyện tập/ 35 phút
Bài 45: Luyện tập chung Tiết 108: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 109: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 110: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 23 Tiết 111: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 112: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 9: Làm quen với hình khối Bài 46: Khối trụ, khối cầu Tiết 113: Khối trụ, khối cầu/ 35 phút
Tiết 114: Luyện tập/ 35 phút
Bài 47: Luyện tập chung Tiết 115: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 24 Tiết 116: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn Tiết 117: Đơn vị, chục, trăm, nghìn/ 35 phút
Tiết 118: Luyện tập/ 35 phút
Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục Tiết 119: Các số tròn trăm/ 35 phút
Tiết 120: Các số tròn chục/ 35 phút
Tuần 25 Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục Tiết 121: So sánh các số tròn trăm, tròn chục/ 35 phút
Tiết 122: Luyện tập/ 35 phút
Bài 51: Số có ba chữ số Tiết 123: Số có ba chữ số/ 35 phút
Tiết 124: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 125: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 26 Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Tiết 126: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị/ 35 phút
Tiết 127: Luyện tập/ 35 phút
Bài 53: So sánh các số có ba chữ số Tiết 128: So sánh các số có ba chữ số/ 35 phút
Tiết 129: Luyện tập/ 35 phút
Bài 54: Luyện tập chung Tiết 130: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 27 Tiết 131: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam Bài 55: Đề – xi – mét. Mét. Ki-lô-mét Tiết 132: Đề – xi – mét. Mét/ 35 phút
Tiết 133: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 134: Ki-lô-mét/ 35 phút
Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam Tiết 135: Giới thiệu Tiền Việt Nam/ 35 phút
Tuần 28 Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài/ 35 phút
Tiết 137: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)/ 35 phút
Bài 58: Luyện tập chung Tiết 138: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 139: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 Tiết 140: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tuần 29 Tiết 141: Luyện tập/ 35 phút
Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 142: Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tiết 143: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 144: Luyện tập/ 35 phút
Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 145: Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tuần 30 Tiết 146: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 147: Luyện tập/ 35 phút
Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 148: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tiết 149: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 150: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 31 Tiết 151: Luyện tập/ 35 phút
Bài 63: Luyện tập chung Tiết 152: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 153: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Tiết 154: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút
Bài 65: Biểu đồ tranh Tiết 155: Biểu đồ tranh/ 35 phút
Tuần 32 Tiết 156: Luyện tập/ 35 phút
Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể Tiết 157: Chắc chắn, có thể, không thể/ 35 phút
Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Tiết 158: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút
Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 Tiết 159: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 160: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 33 Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 Tiết 161: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 162: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 163: Luyện tập/ 35 phút
Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 Tiết 164: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 165: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 34 Tiết 166: Luyện tập/ 35 phút
Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia Tiết 167: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 168: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 169: Luyện tập/ 35 phút
Bài 72: Ôn tập hình học Tiết 170: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 35 Tiết 171: Luyện tập/ 35 phút
Bài 73: Ôn tập đo lường Tiết 172: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 173: Luyện tập/ 35 phút
Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng Tiết 174: Luyện tập/ 35 phút
Bài 75: Ôn tập chung Tiết 175: Luyện tập/ 35 phút

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!