Lớp 10

Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (5 Môn)

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 môn, giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho các em học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học lớp 10 sách Kết nối tri thức hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trong một năm học, một tháng, một học kì hay một hoạt động giáo dục theo một chủ đề cụ thể. Nội dung trong mẫu phân phối chương trình bao gồm bài học, số tiết, thời điểm, thiết bị dạy học… Vậy dưới đây là Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (5 Môn)

Phân phối chương trình môn Toán 10 Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – NĂM HỌC 2022-2023

(Cả năm 35 tuần X 3 tiết = 105 tiết)

TUẦN

TIẾT THỨ

BÀI DẠY

GHI CHÚ

TẬP 1 (HỌC KỲ I)

CHƯƠNG I: MỆNH ĐE VÀ TẬP HỢP (9 tiết)
1 1,2,3 Bài 1: Mệnh đề (4 tiết)
2 4
5,6 Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (4 tiết)
3 7,8
9 Bài tập cuối chương I (1 tiết)
CHƯƠ NG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (6 tiết)
4 10,11 Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2 tiết)
12 Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (3 tiết)
5 13,14
15 Bài tập cuối chương II (1 tiết)
CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (7 tiết)
6 16,17 Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (2 tiết)
18 Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết)
7 19,20,21
8 22 Bài tập cuối chương III (1 tiết)
8 23,24 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I (3 tiết)
9 25
CHƯƠNG IV: VECTƠ
9 26,27 Bài 7: Các khái niệm mở đầu (2 tiết)
10 28,29 Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ (2 tiết)
30 Bài 9: Tích vectơ với một số (2 tiết)
11 31
32,33 Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ (3 tiết)
12 34
35,36 Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (3 tiết)
13 37
38 Bài tập cuối chương IV (1 tiết)
CH [ƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NH IÓM (8 tiết)
13 39 Bài 12: Số gần đúng và sai số (2 tiết)
14 40
41,42 Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (2 tiết)
15 43,44,45 Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (3 tiết)
16 46 Bài tập cuối chương V (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (4 tiết)
16 47,48 Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính (2 tiết)
17 49,50 Mạng xã hội: Lợi và hại (2 tiết)
17 51 Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I (4 tiết)
18 52,53,54

HỌC KÌ 2

TẬP 2 (HỌC KỲ II)
CHƯƠNG VI: HÀM SỐ ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (13 tiết)
1 55,56,57 Bài 15: Hàm số (4 tiết)
2 58
59,60 Bài 16: Hàm số bậc hai (3 tiết)
3 61
62,63 Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (3 tiết)
4 64
65,66 Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai (2 tiết)
5 67 Bài tập cuối chương VI (1 tiết)
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (12 tiết)
5 68,69 Bài 19: Phương trình đường thẳng (2 tiết)
6 70,71,72 Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (3 tiết)
7 73,74 Bài 21 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (2 tiết)
75 Bài 22: Ba đường conic (4 tiết)
8 76,77,78
9 79 Bài tập cuối chương VII (1 tiết)
9 80,81 Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II (3 tiết)
10 82
CHƯƠNG VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP (11 tiết)
10 83,84 Bài 23: Quy tắc đếm (4 tiết)
11 85,86
87 Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (4 tiết)
12 88,89,90
13 91,92 Bài 25: Nhị thức Newton (2 tiết)
93 Bài tập cuối chương VIII (1 tiết)
CHƯƠNG IX: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (6 tiết)
14 94,95 Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (2 tiết)
96 Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (3 tiết)
15 97,98
99 Bài tập cuối chương IX (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆP (3 tiết)
16 100,101 Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học (2 tiết)
102 Ước tính số cá thể trong một quần thể (1 tiết)
17 103,104,105 Ôn tập và kiểm tra cuối năm (3 tiết)

PPCT chuyên đề Toán 10

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 8 tiết/ bài x 10 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập: 3 tiết/ bài ôn x 4 bài = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết, gồm:

– Hai bài kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết

– Hai bài kiểm tra cuối kỳ: 2 tiết

– Ôn tập và chữa bài kiểm tra học kì: 4 tiết

Dự phòng: 5 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

Phân phối chương trình Tin học 10 sách Kết nối tri thức

Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
HỌC KỲ I
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 14 tiết(12LT+2TH)
1 1 Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
2
2 3 Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
4
3 5 Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản (CS)
6
4 7 Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên (CS)
8
5 9 Bài 5. Dữ liệu logic (CS)
10
6 11 Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (CS)
12
7 13 Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng Thực hành (ĐGTX)
14
CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 6 tiết(4LT+2TH)
8 15 Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
16
9 17 Đánh giá giữa kỳ I 1 tiết
18 Bài 9. An toàn trên không gian mạng
10 19 Bài 9. An toàn trên không gian mạng
20 Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet Thực hành
11 21 Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet Thực hành
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 4 LT
11 22 Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền 4 LT
12 23
24
13 25
CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 38 tiết(16LT+22TH)
Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
13 26 Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python LT
14 27 Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python TH
28 Bài 17. Biến và lệnh gán LT
15 29 Bài 17. Biến và lệnh gán (tiếp) TH
30 Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản LT
16 31 Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản (tiếp) TH
32 Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if LT
17 33 Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if (tiếp) TH
34 Bài 20. Câu lệnh lặp For LT
18 35 Ôn tập
36 Đánh giá cuối kỳ I
HỌC KỲ II
19 37 Bài 20. Câu lệnh lặp For (tiếp) TH
38 Bài 21. Câu lệnh lặp While
20 39 Bài 21. Câu lệnh lặp While (tiếp) TH
40 Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
21 41 Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách (tiếp)
42 Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
22 43 Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (tiếp) TH
44
23 45 Bài 24. Xâu kí tự
46 TH
24 47 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
48 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp) TH
25 49 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp) TH
50 Đánh giá giữa kỳ II
26 51 Bài 26. Hàm trong Python
52 TH
27 53 Bài 27. Tham số của hàm
54 Bài 27. Tham số của hàm (tiếp) TH
28 55 Bài 27. Tham số của hàm (tiếp) TH
56 Bài 28. Phạm vi của biến
29 57 Bài 28. Phạm vi của biến (tiếp) TH
58
30 59 Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
60 Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình (tiếp) TH
31 61 Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
62
Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
32 63 Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản TH
64
33 65 Bài 32. Ôn tập lập trình Python TH
66
34 67 Ôn tập
68 Đánh giá cuối kỳ II
CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC 4 tiết LT
35 69 Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
70
36 71 Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
72
Kiểm tra 4 tiết
Tổng 72 tiết

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình Vật lí 10 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình môn Vật lí 10 

STT

BÀI

TÊN VĂN BẢN

SỐ TIẾT

Chương 1. Mở đầu

1

1

Làm quen với Vật lí học

2

2

2

Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí

1

3

3

Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.

2

Chương 2. Động học

4

1

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

2

5

2

Tốc độ và vận tốc

2

6

3

Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động

1

7

4

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

2

8

5

Chuyển động thẳng biến đổi. Gia tốc

2

9

6

Chuyển động thẳng biến đổi đều

1

10

7

Sự rơi tự do

1

11

8

Thực hành: đo gia tốc rơi tự do

1

12

9

Chuyển động ném

2

13

10

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 3. Động lực học

14

1

Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực

2

15

2

Định luật I Newton

1

16

3

Định luật II Newton

2

17

4

Định luật III Newton

1

18

5

Trọng lực và lực căng

1

19

6

Lực ma sát

2

20

7

Lực cản và lực nâng

1

21

8

Ví dụ giải các bài toán về động lực học

1

22

9

Thực hành: Tổng hợp lực

2

23

10

Momen lực. Cân bằng của vật rắn

2

24

11

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

25

12

Ôn tập và kiểm tra học kì I

2

Chương 4. Công, năng lượng và năng suất

26

1

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

2

27

2

Công cơ học

1

28

3

Công suất

1

29

4

Động năng. Thế năng

2

30

5

Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng

1

31

6

Hiệu suất

1

32

7

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 5. Động lượng

33

1

Động lượng

1

34

2

Định luật Bảo toàn động lượng

2

35

3

Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

2

36

4

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 6. Chuyển động tròn

37

1

Động học của chuyển động tròn đều

2

38

2

Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm

1

39

3

Ôn tập

2

Chương 7. Biến dạng của vật rắn

40

1

Biến dạng của vật rắn

2

41

2

Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng

2

42

3

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

43

4

Ôn tập và kiểm tra học kì II

2

Phân phối chương trình chuyên đề Vật lí 10 

STT

Tên

Chuyên đề

Tên bài

Số tiết

1

Vật lí trong một số ngành nghề

Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học

4 tiết

Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học

3 tiết

Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề

3 tiết

2

Trái Đất và bầu trời

Bài 4. Xác định phương hướng trên bầu trời

3 tiết

Bài 5. Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao

4 tiết

Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn (Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều)

3 tiết

3

Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường

Bài 7. Sự cần thiết bảo vệ môi trường

4 tiết

Bài 8. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam

4 tiết

Bài 9. Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường

4 tiết

Bài 10. Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo

3 tiết

Phân phối chương trình Hóa học 10 Kết nối tri thức

Tuần

Tiết

Tên bài/chủ đề

Số tiết

HỌC KÌ I

1

1

Mở đầu

1

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử

2 – 3

Bài 1. Thành phần nguyên tử

2

2

4 – 5

Bài 2. Nguyên tố hóa học

2

2 – 3

6 – 9

Bài 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

4

4

10 – 12

Bài 4. Ôn tập chương 1

3

5

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

13 – 14

Bài 5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

5 – 6

15 – 17

Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

3

6

18

Bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

1

7

19 – 20

Bài 8. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

7 – 8

21 – 22

Bài 9. Ôn tập chương 2

2

8

23

Ôn tập giữa kỳ I

1

24

Kiểm tra giữa kỳ I

1

9

Chương 3. Liên kết hóa học

25 – 26

Bài 10. Quy tắc octet

2

9 – 10

27 – 28

Bài 11. Liên kết ion

2

10 – 11

29 – 31

Bài 12. Liên kết cộng hóa trị

3

11

32

Bài 13. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

1

11 – 12

33 – 35

Bài 14. Ôn tập chương 3

3

12 – 13

Chuyên đề 1. Cơ sở hóa học

1 – 3

Bài 1. Liên kết hóa học

3

13 – 14

4 – 6

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

3

14 – 15

7 – 9

Bài 3. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

3

15 – 17

10 – 15

Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

6

17

36

Ôn tập cuối kì I

1

18

37

Kiểm tra cuối kì I

1

HỌC KÌ II

19

Chương 4. Phản ứng oxi hóa – khử

38 – 39

Bài 15. Phản ứng oxi hóa – khử

2

19 – 20

40 – 41

Bài 16. Ôn tập chương 4

2

20 – 22

Chương 5. Năng lượng hóa học

42 – 47

Bài 17. Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

6

22 – 23

48 – 50

Bài 18. Ôn tập chương 5

3

23

Chuyên đề 2. Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

16 – 17

Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ

2

24 – 25

18 – 19

Bài 6. Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy

2

20 – 21

Bài 7. Hóa học về phản ứng cháy, nổ

2

25 – 26

22 – 25

Bài 8. Phòng chống cháy, nổ

4

26

51

Ôn tập giữa kì II

1

27 – 28

52

Kiểm tra giữa kì II

1

Chương 6. Tốc độ phản ứng

53 – 56

Bài 19. Tốc độ phản ứng

4

28 – 29

57 – 58

Bài 20. Ôn tập chương 6

2

29 – 30

Chuyên đề 3. Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

26 – 29

Bài 9. Thực hành vẽ cấu trúc phân tử

4

30 – 31

30 – 33

Bài 10. Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

4

31 – 32

34 – 35

Bài 11. Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

2

32 – 33

Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen

59 – 61

Bài 21. Nhóm halogen

3

33 – 34

62 – 65

Bài 22. Hydrogen halide. Muối halide

4

35

66 – 68

Bài 23. Ôn tập chương 7

3

69

Ôn tập cuối kì II

1

70

Kiểm tra cuối kì II

1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!