Mầm Non - Mẫu Giáo

Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh

Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

1. It is + tính từ + (for smb) + to do smt

VD: It is difficult for old people to learn English.

Bạn đang xem: Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh

(Người có tuổi học tiếng Anh thì khó)

2. To be interested in + N / V_ing (Thích cái gì / làm cái gì)

VD: We are interested in reading books on history.

(Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử)

3. To be bored with (Chán làm cái gì)

VD: We are bored with doing the same things everyday.

(Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại)

4. It’s the first time smb have (has) + PII smt (Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì)

VD: It’s the first time we have visited this place.

(Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này)

5. enough + danh từ (đủ cái gì) + (to do smt)

VD: I don’t have enough time to study.

(Tôi không có đủ thời gian để học)

6. Tính từ + enough (đủ làm sao) + (to do smt)

VD: I’m not rich enough to buy a car.

(Tôi không đủ giàu để mua ôtô)

7. too + tính từ + to do smt (Quá làm sao để làm cái gì)

VD: I’m to young to get married.

(Tôi còn quá trẻ để kết hôn)

8. To want smb to do smt = To want to have smt + PII

(Muốn ai làm gì) (Muốn có cái gì được làm)

VD: She wants someone to make her a dress.

(Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy)

= She wants to have a dress made.

(Cô ấy muốn có một chiếc váy được may)

9. It’s time smb did smt (Đã đến lúc ai phải làm gì)

VD: It’s time we went home.

(Đã đến lúc tôi phải về nhà)

10. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt

(Ai không cần thiết phải làm gì) doesn’t have to do smt

VD: It is not necessary for you to do this exercise.

(Bạn không cần phải làm bài tập này)

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Mầm Non – Mẫu Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!