Lớp 10

Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Smartphone

Viết đoạn văn mẫu về phát minh Điện thoại bằng tiếng Anh bao gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức, trau dồi vốn từ để nhanh chóng biết cách viết đoạn văn tiếng Anh về một phát minh khoa học có ích cho đời sống.

Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Smartphone còn giúp cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý biết cách trả lời câu hỏi 3 Tiếng Anh 10 Unit 5: Writing. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Smartphone

Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Smartphone

Tiếng Anh 

Smartphones bring a lot of benefits in the modern world. It’s a means of communication, an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our smartphones. While touchscreen phones existed prior to the release of the iPhone (as early as the 1980s), Apple was the company who truly made capacitive touchscreens go mainstream in 2007. From then, many new features have been developed and added to the phone such as: dual cameras, online stores,… and various applications. Nowadays, people can easily purchase a smart phone with a low price. There are many brands with different phone designs which are suitable to different needs. I believe in the future, with the development of technology like AI, the smartphones will be much smarter and more useful.

Tiếng Việt 

Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều lợi ích trong thế giới hiện đại. Đó là một phương tiện liên lạc, một thiết bị giải trí và với Internet, chúng ta có thể làm mọi thứ bằng điện thoại thông minh của mình. Trong khi điện thoại màn hình cảm ứng tồn tại trước khi phát hành iPhone (đầu những năm 1980), Apple mới là công ty thực sự biến màn hình cảm ứng điện dung trở thành xu hướng chủ đạo vào năm 2007. Từ đó, nhiều tính năng mới đã được phát triển và bổ sung vào điện thoại như: camera kép, cửa hàng trực tuyến, .. và nhiều ứng dụng khác nhau. Ngày nay, mọi người có thể dễ dàng mua một chiếc điện thoại thông minh với giá rẻ. Có rất nhiều thương hiệu với kiểu dáng điện thoại khác nhau phù hợp với nhu cầu khác nhau. Tôi tin rằng trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ như AI, điện thoại thông minh sẽ thông minh và hữu ích hơn rất nhiều.

Lợi ích của phát minh Điện thoại bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

It is totally right to say that smartphone is one of the biggest inventions in the 20th century, because no other electric device at that period had such important impacts on people’s daily life. Most people nowadays admit that they cannot imagine the life without smartphones. It is normal for us to not watch the TV in a day, not play video games in a week, or not turn on the DVD player in a month, but I am sure that most of us cannot let go our smart phones in an hour. The first device that can at least be qualifies as a smart phone was just a complicated brick phone. It was called The Simon phone, and people had to by it with the price up to 4000 US dollars. It did not last long on the market due to the unreasonable price as well as poor quality, but it could be considered as a pioneer in the empire of smartphones. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000, and it was considered as one of the first smartphones. Although it did bring a whole new experience for users, it still had some disadvantages that could not satisfied the world. However, the whole concept about smart phones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. To sum up, smart phones had been invading our world in the way that we do not realize, and our lives would become much harder if we do not have this useful assistant.

Tiếng việt 

Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ 20, bởi vì không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời điểm có những ảnh hưởng quan trọng như thế đến đời sống hằng ngày của con người. Hầu hết mọi người hiện nay thừa nhận rằng họ không thể tưởng tượng được cuộc sống không có điện thoại thông minh. Việc chúng ta không xem TV trong một ngày, không chơi trò chơi điện tử trong vòng một tuần, hoặc không bắt chiếc máy phát đĩa lên trong một tháng là bình thường, nhưng tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều không thể rời khỏi chiếc điện thoại của mình trong một giờ. Thiết bị đầu tiên có thể ít nhất đạt được tiêu chuẩn một chiếc điện thoại thông minh chỉ là một điện thoại cục gạch phức tạp. Nó được gọi là điện thoại Simon, và mọi người phải mua nó với mức giá tới 4000 đô la Mỹ. Nó không tồn tại lâu được trên thị trường bởi vì giá thành bất hợp lý và chất lượng kém, nhưng nó có thể được xem là tiên phong trong đế chế điện thoại thông minh. Vào năm 1996, Nokia cho ra mắt chiếc Nokia 9000, và nó được xem là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Mặc dù nó đã mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, nó vẫn còn những khuyết điểm không thể làm hài lòng thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ khái niệm về điện thoại thông minh đã hoàn toàn thay đổi với chiếc I Phone đầu tiên. Thiết bị của Apple đã được sáng tạo trong nhiều cách, cả về kĩ thuật lẫn thiết kế. Mặt khác, hệ điều hành Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên; trong nam 2012, Android đã chính thức thống trị thị trường điện thoại thông minh trên khắp thế giới. Kết luận lại rằng, điện thoại thông minh đã xâm chiếm thế giới của chúng ta mà chúng ta không nhận ra, và cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta không có trợ thủ đắc lực này.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!