Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 8: Reading

Tiếng Anh 7 Unit 8: Reading giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 94 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 8: I believe I can fly trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 8 Reading bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 8: Reading

Bài 1

Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the options below. (Nhìn vào hình ảnh, sau đó đọc văn bản một cách nhanh chóng. Ý tưởng chính là gì? Khoanh tròn một trong các lựa chọn bên dưới)

A. Fossial fuels

B. Green sources of energy

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are working hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of energy.

Solar energy is not new to us because we use it to dry things every day. Solar panels catch sun rays and change them into electricity. We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight.

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their ships to distant lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once, people install lots of giant wind turbines on wind farms.

If we stop using fossil fuels, our planet will be greener. There is nothing to lose when we use solar energy or wind power.

Đáp án:

B. Green sources of energy (Những nguồn năng lượng xanh)

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tuabin gió khổng lồ trên các trang trại điện gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Bài 2

Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word. (Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

Bài nghe:

1. … fuels are limited, and they cause pollution.

2. Solar energy is … because the sun never stops producing sunlight.

3. They install giant wind … to get much more power all at once.

4. Our planet will be … if we stop using fossil fuels.

5. There is no … to solar energy and wind power.

Hướng dẫn giải:

1. Fossil

2. renewable

3. turbines

4. greener

5. loss

Bài 3

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Fossil fuels = nhiên liệu hoá thạch

Lossless = không mất mát

Environmentally friendly = thân thiện với môi trường

Renewable = có thể tái tạo

Wind turbines = tua bin gió

Wind farms = các trang trại gió

Bài 4

Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not? (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió? Tại sao tại sao không?)

Hướng dẫn giải:

– Which do you prefer, solar energy or wind power?

– I prefer solar energy.

– Why?

– Because I think it’s cheaper than wind power.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?

– Tôi thích năng lượng mặt trời hơn.

– Tại sao?

– Vì tôi nghĩ nó rẻ hơn năng lượng gió.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!