Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 7: Language

Giải bài tập Language Unit 7 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Vocabulary, Pronunciation, Grammar để chuẩn bị bài Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo trước khi đến lớp.

Language tiếng Anh lớp 12 Unit 7 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 20, 21. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Language Unit 6, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 7: Language

Vocabulary

Câu 1

Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. c 2. e 3. a 4. b 5. d

Câu 2

Complete the following sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. emotion 2. capable 3. resurrected
4. active 5. incredible

Pronunciation

Câu 1

Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

1. There are a lot of science-fiction films on nowadays.

2. A GPS tracking device is hidden under the seat.

3. Please turn off all your electronic devices duri takeoff.

4. GMT (Greenwich Mean Time) is recognised over the globe by millions of people.

5. The first space shuttle was launched by NASA 1981.

6. Do you believe that the future A.I. will destr humans completely?

7. The ATM was broken so I went to the bank to get my cash.

Grammar

Câu 1

Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive. (Viết lại câu, sử dụng have + tân ngữ + động từ nguyên thể)

1. The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.

2. The computer corporation had their workers eliminate malfunctioning products.

3. The robot manufacturer had his customers exchange their outdated robots for the next generation robots.

4. The company had someone clear out all the junk in the store.

5. The manager had the workers move the machine to a new station.

6. The owner of the palace had a construction company remodel his estate.

Câu 2

Rewrite the sentences in 1, using get + object + past participle. (Viết lại các câu trong 1, sử dụng get + object + past participle.)

1. The A.I. expert got the newly made robot activated.

2. The computer corporation got malfunctioning products eliminated.

3. The robot manufacturer got the outdated robots exchanged for the next generation robots.

4. The company got all the junk in the store cleared out.

5. The manager got the machine moved to a new station.

6. The owner of the palace got his estate remodeled.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!