Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 3: Looking back

Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronunciation, vocabulary, grammar để chuẩn bị bài The green movement trước khi đến lớp.

Soạn Looking back Unit 3 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 40. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 3: Looking back

Pronunciation

Câu 1

Listen and underline the sounds that are assimilated. (Lắng nghe và gạch dưới các phát âm được đồng hóa.)

Bài nghe:

1. This is the best book on environmental issues.

2. We believe that both sides should focus more on energy-saving projects.

3. We’ll make the earth a green planet.

4. Wind power produces no greenhouse gas emissions during operation.

5. Bio-fuels are obtained from biodegradable plant material.

Câu 2

Listen and complete the sentences. (Nghe và hoàn thành câu.)

Bài nghe:

1. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients.

2. Sustainability is the key element in modern town planning.

3. I got food poisoning after eating vegetables sprayed with pesticides.

4. The goal of Great Britain foundation is to create new wildlife habitats.

5. We started using energy-saving light bulbs.

Vocabulary

Câu 1

Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.)

1. disposal of 2. depleted 3. clutter 4. Organic
5. combustion 6. Soot particles 7. pathway

Grammar

Câu 1

Combine the simple sentences into compound sentences, using appropriate conjunctions. (Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.)

1. We read food labels carefully, for we want to buy only organic products.

2. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions and causes air pollution.

3. Shall we organise a tree-planting day or launch a recycling campaign at school?

4. Regular exercise is essential to longevity, but it is not the only factor.

5. Noise pollution can cause stress and psychological problems, so try to spend some peaceful, quiet time in nature.

Câu 2

Combine the simple sentences into complex sentences, using the word in brackets. (Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.)

1. If we change our consumption habits, we can reduce our carbon footprint.

2. We should use bicycles instead of cars because this will help reduce exhaust fumes and pollution.

3. When fossil fuels are burned, they emit harmful gas into the environment.

4. Protect the environment where you live.

5. We reuse bags, old clothes and scrap paper at home so that we can reduce waste.

Câu 3

Match the simple sentences. Then write complex sentences with which. (Nối các câu đơn giản. Sau đó viết các câu phức tạp với which)

Gợi ý đáp án

1. d

2. a

3. e

4. b

5. c

1. The indoor air quality at school is better now, which has helped students to improve their concentration and test results.

(Bây giờ, chất lượng không khí trong nhà trường tốt hơn, điều này giúp sinh viên nâng cao mức độ tập trung và kết quả kiểm tra.)

2. They have cleaned the mould from the walls, which has resulted in fewer asthma attacks.

(Họ đã dọn sạch nấm mốc trên tường, điều này dễn đến cơn hen suyết ít hơn.)

3. We keep our school environment clean and green, which has made us very proud.

(Chúng tôi giữ môi trường học của chúng tôi xanh và sạch, điều đó khiến chúng tôi rất tự hào.)

4. They have started using more green products, which has brought them some financial and health benefits.

(Họ bắt đầu sử dụng nhiều sản phẩm xanh hơn, điều này mang lại cho họ một số lợi ích về tài chính và sức khỏe.)

5. School staff have shown parents different ways to go green, which has had an impact on the entire community.

(Nhân viên nhà trường cho cha mẹ học sinh thấy cách khác nhau để đến với môi trường xanh, điều này đã có ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!