Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 5: Listening

Giải Tiếng Anh 10 Unit 5: Listening giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 57 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Inventions trước khi đến lớp.

Soạn Listening Unit 5 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 57. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 5: Listening trang 57, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5: Listening

Bài 1

Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp.)

button                                                charge                                stain

1. Press the _________to start the device.

2. There is a dirty ______on your smartphone. Wipe it away.

3. You need to __________your mobile phone. The battery is very low.

Gợi ý đáp án

1. button 2. stain 3. charge

Bài 2

Listen to a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word.

(Nghe cuộc trò chuyện về RoboVacuum. Điền vào mỗi khoảng trống trong sơ đồ dưới đây bằng MỘT từ.)

To clean the whole (1) _______

To remove dirty (2) ________

To start or (3) ________ the device

Bài nghe:

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum – a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home.

Salesman: Well, it’s not just any vacuum cleaner you’ve seen before. It’s a smart robot and can do many things. Why don’t you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It’s the Start button. Press it to start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won’t run.

Woman: I see.

Salesman: Don’t use it for more than an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you’ll need to charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Gợi ý đáp án

1. room

2. stains

3. stop

Bài 3

Listen again. Put a tick (✓) next to the correct way and a cross (x) next to the wrong way to use RoboVacuum.

(Lắng nghe một lần nữa. Đánh dấu (✓) bên cạnh cách đúng và dấu gạch chéo (x) bên cạnh cách sử dụng RoboVacuum sai.)

Bài nghe:

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum – a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home.

Salesman: Well, it’s not just any vacuum cleaner you’ve seen before. It’s a smart robot and can do many things. Why don’t you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It’s the Start button. Press it to start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won’t run.

Woman: I see.

Salesman: Don’t use it for more than an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you’ll need to charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Gợi ý đáp án

Bài 4

What other buttons do you want RoboVacuum to have? Add them to the picture below and tell your friend about them.

(Bạn muốn RoboVacuum có những nút nào khác? Thêm chúng vào hình ảnh bên dưới và nói với bạn bè của bạn về chúng.)

Example: I want my RoboVacuum to have a Timer button on the top. First, you press it. Then, you set the time by pressing the minutes and seconds buttons on the right.

Gợi ý đáp án

I think a RoboVacuum should have a button of bacterial filter. It can filter the air after vacuuming.

(Tôi nghĩ RoboVacuum nên có một nút lọc vi khuẩn. Nó có thể lọc không khí sau khi hút bụi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!