Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3E Word skills

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3E Word skills giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 39 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3E Word skills Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 39. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3E Word skills trang 39, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3: 3E Word skills

Bài 1

Read the notices. What are they warning you not to do?

(Đọc các chú ý. Chúng đang cảnh báo bạn không làm gì?)

Gợi ý đáp án

piracy: sự ăn cắp bản quyền

They are warning people not to download or copy films, music, etc. illegally. (Chúng đang cảnh báo mọi người không tải hoặc sao chép phim, nhạc v.v một cách bất hợp pháp.)

Bài 2

Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime?

(Đọc quan điểm của một vài bạn vị thành niên. Ai nghĩ rằng tải tài nguyên một cách bất hợp pháp không phải là vấn đề? Ai nghĩ điều này nghiêm trọng như những tội danh khác?)

To download or not download?

DVDs and computer games are so expensive. It’s unsurprising that people download them illegally. But it’s unfair on the small, independent companies. Mark

It’s the same as stealing from a shop. It’s simply dishonest and unacceptable. Samantha

You’re very unlikely to get caught. That’s why people do it. Harry

It’s like an invisible crime. You can’t see the victim. That’s why many people don’t feel bad about it. Joe

I have no sympathy for the big film and music companies – they make a lot of money, so I think illegal downloading is OK. Hannah

Tạm dịch:

Tải hay không tải?

DVDs và trò chơi trên máy tính rất đắt đỏ. Không bất ngờ khi nhiều người tải lậu chúng. Nhưng nó không công bằng cho những công ty nhỏ và độc lập. Mark

Nó cũng giống như việc ăn cắp ở cửa hàng vậy. Nó đơn giản là không trong sạch và không thể chấp nhận được. Samantha

Bạn khó có thể bị bắt gặp. Đó là lí do tại sao mọi người làm vậy. Harry

Nó giống như một tội ác vô hình. Bạn không thể thấy được nạn nhân. Vậy nên có nhiều người không cảm thấy tệ về điều đó. Joe

Tôi không có chút cảm thông cho những hang phim và hãng đĩa nhạc lớn – họ kiếm được rất nhiều tiền, nên tôi nghĩ là việc tải lậu cũng bình thường. Hannah

Gợi ý đáp án

Not a problem (Không vấn đề): Hannah

As serious as other crimes (Nghiêm trọng như những loại tội phạm khác): Samantha

Bài 3

Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2.

(Đọc hộp Learn this! Sau đó tìm các tính từ bên dưới trong bài đọc trong bài 2.)

LEARN THIS! Negative prefixes: un-, in-, im-, ir-, ii- and dis-

The prefixes un-, in-, im-, ir-, ii- and dis- are.negative. When they come before an adjective, they make its meaning opposite.

(Tiền tố un-, in-, im-, ir-, ii-, và dis- mang nghĩa phủ định. Khi chúng đi trước tính từ, nó làm chúng có nghĩa ngược lại.)

certain – uncertain patient-impatient

honest- dishonest responsible- irresponsible

acceptable _____legal _____

dependent _____likely _____

fair _____surprising ______

honest _____visible _____

Gợi ý đáp án

acceptable – unacceptable (chấp nhận – không chấp nhận)

dependent – independent (phụ thuộc – độc lập)

fair – unfair (công bằng – không công bằng)

honest – dishonest (thật thà – dối trá)

legal – illegal (hợp pháp – bất hợp pháp)

likely – unlikely (giống – không giống)

surprising – unsurprising (bất ngờ – không bất ngờ)

visible – invisible (có thể nhìn thấy – tàng hình)

Bài 4

Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated?

(Đọc Chiến thuật tra cứu từ điển. Sau đó nghiên cứu mục từ. Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa được đưa ra là gì?)

Gợi ý đáp án

loyal – synonym: faithful (trung thành)

– antonym: disloyal (không trung thành)

Bài 5

Rewrite the sentences using the adjectives in brackets with a negative prefix. You can use a dictionary to help you.

(Viết lại các câu sau sử dụng các tính từ trong ngoặc với một tiền tố phủ định. Bạn có thể

Rewrite the sentences using the adjectives in brackets with a negative prefix. You can use a dictionary to help you.

(Viết lại các câu sau sử dụng các tính từ trong ngoặc với một tiền tố phủ định. Bạn có thể

1. Her bedroom is in a mess. (tidy)

Her bedroom is untidy.

2. That answer is wrong. (correct)

3. It isn’t nice to tease your little sister. (kind)

4. He was very rude to me! (polite)

5. I’m unhappy with my exam results. (satisfied)

6. I can’t do this exercise! (possible)

Gợi ý đáp án

2. That answer is incorrect .

3. It is unkind to tease your little sister.

4. He was impolite to me.

5. I’m dissatisfied with my exam results.

6. It’s impossible to do this exercise.

Bài 6

Complete the sentences with adjectives with the opposite meaning.

(Hoàn thành các câu bên dưới với các tính từ trái nghĩa.)

1. Is your handwriting legible or _____?

2. Are you generally honest or _____?

3. Do you think teenagers are generally responsible or _____?

4. Are you generally patient or _____?

5. Is smoking in public places legal or _____ your country?

6. Do you think that reversing climate change is possible or _____?

Gợi ý đáp án

1. Is your handwriting legible or illegal ?

2. Are you generally honest or dishonest ?

3. Do you think teenagers are generally responsible or irresponsible ?

4. Are you generally patient or impatient ?

5. Is smoking in public places legal or illegal your country?

6. Do you think that reversing climate change is possible or impossible ?

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!