Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests

Tiếng Anh 10 Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 22, 23 sách Cánh diều bài A Day in the Life trước khi đến lớp.

Soạn Talk about Hobbies and Interests Unit 2D lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 22, 23. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests trang 22, 23 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests

Câu A

What percentage of your day is for …

(Phần trăm trong ngày của bạn dành cho …)

– sleep? _______________%

– work / school? ________%

– free time? ____________%

Gợi ý đáp án

– sleep? 33%

(giấc ngủ? 33%)

– work / school? 50%

(làm việc / học tập? 50%)

– free time? 10%

(thời gian rảnh? 10%)

Câu B

In pairs, compare your answers in A. Do you want more free time for your hobbies and interests? Why?

(Làm việc theo cặp, hãy so sánh các câu trả lời của bạn trong bài A. Bạn có muốn có nhiều thời gian rảnh hơn cho sở thích và thú vui của mình không? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

– Yes, I do. I want to have more time to play badminton. Because it’s good for my health, and I like playing it with my mother every afternoon. It is a fun time in the day.

(Có chứ. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để chơi cầu lông. Bởi vì nó tốt cho sức khỏe của tôi và tôi thích chơi nó với mẹ vào mỗi buổi chiều. Đó là một thời gian vui vẻ trong ngày.)

Câu C

Read the article about Leyla and Michael. Which sentence is correct?

(Đọc bài viết về Leyla và Michael. Câu nào là đúng?)

When Your Hobby Is Also Your Job?

Every day, we eat, sleep, and work, but most people also want more free time for their hobbies and interests. Maybe they want to play more sports, learn a musical instrument, or even write a book, but they don’t have time. It’s a problem for many, but the answer is simple when your hobby is also your job!

Leyla Kazim is a good example of how to have a passion and make money from it. Leyla loves travel, photography, and food, so she writes a blog. “I spend most of my time either eating, traveling, or creating content about the two,” she says. Leyla’s blog has more than 100,000 folowers and, because the blog is so popular, she also works with food companies and restaurants.

Michael Gazaleh is another person with a hobby that’s also his job. He loves running in his free time and he also loves showing people his home city of New York. So his company, City Running Tours, gives tours of cities to people who also like running. “Every day, we get to run with wonderful people from all over the world,” he says. Michael’s company now has running tours in 14 different cities in the US and Canada.

Leyla and Michael both love their job because it’s also their hobby. So, do you have a hobby or a passion? How can you make it your job?

passion (n) something you love doing

content (n) information, such as writing, videos, and blog posts, found on a website

Gợi ý đáp án

Thông tin: Leyla and Michael both love their job because it’s also their hobby.

(Leyla và Michael đều yêu thích công việc của bản thân vì đó cũng là sở thích của họ.)

Đáp án: a

Câu D

Read the article again and answer the questions.

(Đọc lại bài viết và trả lời các câu hỏi.)

1. Why do most people want more free time?

(Tại sao hầu hết mọi người muốn có nhiều thời gian rảnh hơn?)

2. What does Leyla write about?

(Leyla viết về cái gì?)

3. How many people follow her blog?

(Có bao nhiêu người theo dõi blog của cô ấy?)

4. What does Michael love doing?

(Michael thích làm gì?)

5. Who does he run with?

(Anh ta chạy cùng ai?)

6. Where does his company have running tours?

(Công ty của anh ấy có các tour chạy ở đâu?)

Gợi ý đáp án

1. Because maybe they want to play more sports, learn a musical instrument, or even write a book, but they don’t have time.

2. She writes about eating and travelling.

3. More than 100,000 people

4. He loves running in his free time and showing people his home city of New York.

5. He runs with wonderful people from all over the world.

6. His company has running tours in 14 different cities in the US and Canada.

Check

GOAL CHECK

(Kiểm tra mục tiêu)

1. Think about your answers to these questions.

(Suy nghĩ về câu trả lời của bạn cho những câu hỏi sau.)

– What are your hobbies and interests?

(Sở thích và thú vui của bạn là gì?)

– Why do you like them?

(Tại sao bạn lại thích chúng?)

2. Work in groups and tell each other your answers.

(Làm việc theo nhóm và cho nhau biết câu trả lời của bạn.)

– I love …

– My favourite hobby is …

– I like it because …

3. MY WORLD

Do you think your hobby can also be your job someday? How? Tell your group.

(Bạn có nghĩ một ngày nào đó sở thích cũng có thể trở thành công việc của bạn không? Như thế nào? Nói với nhóm của bạn.)

Gợi ý đáp án

1. My hobby is playing table tennis. I like it because it is a good sport. I can make new friends and improve my health when I go to the table tennis club.

2.

A: What is your hobby?

B: My hobby is playing table tennis.

A: Why do you like it?

B: I like it because it is a good sport. And I can make new friends and improve my health when I go to the table tennis club.

3. I think my hobby can also be my job in the future. I have to practice more and play well to become a professional player. I will try my best to join the national table tennis team. I will have a chance to compete in SEA Games and other sports events. Moreover, when I am an excellent player, I will teach other people to play table tennis.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!