Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2C: Describe a Special Day

Tiếng Anh 10 Unit 2C: Describe a Special Day giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 20, 21 sách Cánh diều bài A Day in the Life trước khi đến lớp.

Soạn Describe a Special Day Unit 2C lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 20, 21. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2C: Describe a Special Day trang 20, 21 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2C: Describe a Special Day

Câu A

Look at the photos. They are about special days in different countries. Where in the world do you think they are? (Nhìn vào những bức ảnh. Họ nói về những ngày đặc biệt ở các quốc gia khác nhau. Bạn nghĩ họ đang ở đâu trên thế giới?)

Gợi ý đáp án

Tết (Lunar New Year- Vietnam

Independence day- America

Carnival- Brazil

Diwwali- India

Eid- UAE

Câu B

Match the sentences to the photos. Write the number on the photos. (Nối các câu với các bức ảnh. Viết số trên các bức ảnh.)

1. People celebrate this day in October or November by lighting lamps and candles

2. In Brazil, people often dress up in costumes for this festival. It’s a big party!

3. Vietnamese people decorate the streets and houses on this special day

4. In the United States, there are always fireworks at night on this day.

5. Muslims often give presents on this day.

Gợi ý đáp án

1- Diwali

2- Carnival

3-Tet (Lunar New year)

4- Independence day

5- Eid

Câu C

Complete the sentences with the words in blue from B. (Hoàn thành câu với các từ màu xanh ở bài B)

1. Diwali is called the festival of light.

2. We watch the ____in the sky on New Year’s Eve.

3. On Halloween, children dress up in_____

4. During Diwali, people in India ____streets and houses in many colors.

5. Mexicans____ the Day of the Dead from October 31st to November 2nd,

6. I get_____ on my birthday, and I often have a big____ with my family and friends.

Gợi ý đáp án

1- festival

2-fireworks

3-costumes

4- decorate

5-celebrate

6- presents/ party

Câu D

Discuss the question about your country. (Thảo luận các câu hỏi về quốc gia của bạn)

1. When do you have special days?

What do you do?

2. Do you watch fireworks?

If so, when?

3. Do you wear costumes?

If so, when?

4. Do you give presents?

If so, when?

Gợi ý đáp án

1. I have special days in the end of year in lunar calendar

I redecorate my house and streets

2. Yes, I do. I watch fireworks in New Year’Eva

3. No, I don’t

4. Yes, I give present on others’ birthday

Câu E

Unscramble the words to make sentences. (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

1. always / fireworks / we / watch / on / New Year’s Eve

2. Valentine’s Day / never /l/ send / on / cards

3. sometimes / we / neighbors / visit / on / New Year’s Day

4. I/ often/get/on/my/ don’t/presents / birthday

5. usually / it’s / Independence Day / hot / on

Gợi ý đáp án

1. We always watch fiveworks on New Year’Eva.

2. I never send cards on Valentine’s Day.

3. We sometimes visit neighbors on New Year’s Day

4. I don’t often get presents on my birthday

5. It’s usually hot on Independence Day

Câu G

Listen to the conversation about a special day. How do Diego and Chuck show interest? Check the phrases and question you hear. (Nghe cuộc trò chuyện về một ngày đặc biệt. Diego và Chuck thể hiện sự quan tâm như thế nào? Kiểm tra các cụm từ và câu hỏi bạn nghe)

Diego: What do you do on New Year’s Eve?

Chuck: Well, we sometimes go downtown. There are always fireworks.

Diego: Really?

Chuck: Yes, it’s really pretty. What about you?

Diego: No, we never have fireworks, but we often go to a friend’s house.

Chuck: Cool. Do you give presents?

Diego: No, we don’t. We do that on Christmas. On New Year’s Eve, we just have a big party!

Câu H

Practice the conversation with a partner. Switch roles and practice it again. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn cùng nhóm. Đổi vai và luyện tập lại lần nữa)

Gợi ý đáp án

Học sinh tự thực hành

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!