Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 1: Listening

Tiếng Anh 10 Unit 1: Listening giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 13 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: Family life trước khi đến lớp.

Soạn Listening Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 13. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 1: Listening trang 13 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 1: Listening

Soạn Unit 1 Lớp 10: Reading trang 13

Bài 1

Family support (Sự ủng hộ từ gia đình)

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn có thể nhìn thấy gì từ bức tranh?)

2. What do you think the students is talking about?

(Bạn nghĩ các bạn học sinh đang nói về cái gì?)

Gợi ý đáp án

1. I can see two people taking part in a talk show about Family life. A woman is asking a student with a gold medal around his neck.

2. In my opinion, the student is talking about his family, his responsibilities in the family and how his parents help him in his studies.

Bài 2

2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not.

(Nghe phần giới thiệu của chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của em cho Câu hỏi 2 đúng hay không.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Nghe chương trình trò chuyện và quyết định những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

T

F

1. There are three people in Hieu’s family.

(Có ba người trong gia đình của Hiếu.)

2. Hieu’s parents teach him physics.

(Bố mẹ của Hiếu dạy anh ấy môn vật lý.)

3. When Hieu needs help, his brother always helps him.

(Khi Hiếu cần giúp đỡ, anh của anh ấy luôn giúp đỡ.)

4. Hieu’s family routines help them spend some time together every week.

(Các hoạt động hằng ngày của gia đình Hiếu giúp họ dành chút thời gian bên nhau mỗi tuần.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ từ bài nghe.)

1. Hieu’s parents always listen to him and cheer him up whenever he has ________.

2. His parents’ _________ and trust give him strength to carry on.

3. Hieu’s brother is his best friend. He shares his happy and __________ moments with him.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

How can parents help their children achieve success in their studies?

(Cha mẹ có thể giúp con cái đạt được thành công trong học tập như thế nào?)

Gợi ý đáp án

A: Hey B, how can parents help their children achieve success in their studies in your opinion?

B: Well, I think that parents should help their children’s homework. While their child does homework, be available to interpret assignment instructions, offer guidance, answer questions, and review the completed work.

A: That’s right. Supporting the children in their homework is an effective way that parents can do to help their children achieve success in their studies. What do you think, C?

C: I totally agree with B’s opinion. Besides, parents should teach their children organizational skills to help them become successful in their studies.

A: That’s what I just thought. When kids are organized, they can stay focused instead of spending time hunting things down and getting sidetracked. Therefore, their study’s outcome will be surely good.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!