Lớp 7

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 I-Learn Smart World

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 I-Learn Smart World là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 I-Learn Smart World giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm giáo án tiếng Anh 7 I-Learn Smart World.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 I-Learn Smart World

Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 I-Learn Smart World năm 2022 – 2023

Sở GD&ĐT ________

TRƯỜNG THCS __________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

Sách Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Thời lượng: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết/năm học

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết

1. Số bài kiểm tra/ 1 học kì theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với môn Tiếng Anh lớp 7 như sau:

Số cột (bài) KTTX

(Hệ số 1)/1 HK

Số cột (bài) KTĐK giữa kỳ

(Hệ số 2)/ 1 HK

Bài KTĐK cuối kỳ

(Hệ số 3) / 1 HK

Miệng/ Viết 15 phút/ Khác

Viết

Viết

04

01

01

2. Kế hoạch tổng thể

Học kì

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Số tiết

Ghi chú

I

Unit 1: Free time

9

Unit 2: Health

9

Unit 3: Music and Arts

9

Unit 4: Community services

9

Unit 5: Food and Drinks

9

Ôn tập + Kiểm tra giữa kì và cuối học kì I + Sửa bài + Dự trữ + Định hướng đầu năm

9

18 tuần x 3 tiết/ tuần

54

II

Unit 6: Education

9

Unit 7: Transportation

9

Unit 8: Festival around the world

9

Unit 9: English in the world

9

Unit 10: Energy resources

9

Ôn tập + Kiểm tra giữa kì và cuối học kì II + Sửa bài

6

17 tuần x 3 tiết/ tuần

51

Tổng cộng: 105 tiết

* Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, kế hoạch kiểm tra giữa kì có thể được chủ động điều chỉnh sớm hoặc hơn so với bản Kế hoạch dạy học này

3. Kế hoạch dạy học thực hiện

Học kì 1: 18 tuần

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

Ss will be able…

1.

Oritentation

1

· To obtain the brief introduction of the course

· To learn how to make use of i-Learn Smart World resources

2.

Unit 1, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 4

1

· To learn and use vocab. for hobbies

· To practice reading for gist and detail

3.

Unit 1, Lesson 1.2 – Grammar, trang 5

1

· To review and practice and use Present Simple for habits correctly

4.

Unit 1, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 6

1

· To practice the pronunciation of /eɪ/ sound

· To talk about hobbies

5.

Unit 1, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 7

1

· To learn and use vocab. for places in town

· To practice listening for specific information listening to recognize correct or incorrect information

· To practice functional English – how to start a friendly conversation

6.

Unit 1, Lesson 2.2 – Grammar, trang 8

1

· To practice and use Present Continuous for future plans and Preposition of Place

7.

Unit 1, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 9

1

· To practice the intonation for yes/no questions

· To make future plans

8.

Unit 1, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 10

1

· To practice listening for specific information, reading for gist and for detail

· To talk about extreme sports

9.

Unit 1, Lesson 3.2 – Writing, trang 11

1

· To write an invitation email

10.

Review Unit 1, trang 84 & 85

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

11.

Unit 2, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 12

1

· To learn vocab. for healthy lifestyle

· To practice reading for specific information and detail

12.

Unit 2, Lesson 1.2 – Grammar, trang 13

1

· To practice and use indefinite quantifiers correctly

13.

Unit 2, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 14

1

· To practice intonation for Wh-questions

· To talk about what makes a healthy lifestyle

14.

Unit 2, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 15

1

· To learn and use vocab. related to health problems

· To practice listening for gist and for detail

· To practice functional English – Offering help

15.

Unit 2, Lesson 2.2 – Grammar, trang 16

1

· To learn, practice and use should/ shouldn’t

16.

Unit 2, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 17

1

· To practice sound change

· To practice giving advice and persuading someone to have a healthy lifestyle

17.

Unit 2, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 18

1

· To practice listening and reading for specific information/ detail

· To talk about healthy food

18.

Unit 2, Lesson 3.2 – Writing, trang 19

1

· To write a request letter

19.

Review Unit 2, trang 86 & 87

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

20.

Unit 3, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 20

1

· To learn and use vocab. for types of music

· To practice reading for specific information

21.

Unit 3, Lesson 1.2 – Grammar, trang 21

1

· To practice and use Present Simple for facts correctly

22.

Unit 3, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 22

1

· To practice /z/ and /s/ of ‘s’ at the end of verbs

· To talk about music that they like

23.

Unit 3, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 23

1

· To learn and use vocab. for more types of music

· To practice listening for specific information

· To practice functional English – Inviting someone to speak

24.

Unit 3, Lesson 2.2 – Grammar, trang 24

1

· To practice and use Preposition of time and possessive adjectives correctly

25.

Unit 3, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 25

1

· To practice intonation in statements

· To practice making a plan to go to a music event

26.

Unit 3, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 26

1

· To practice listening for specific information, reading for main ideas and specific information

· To talk about movies that they like

27.

Unit 3, Lesson 3.2 – Writing, trang 27

1

· To write a movie description

28.

Review Unit 3, trang 88 & 89

1

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

29.

· Ôn tập kiểm tra giữa học kì I

· Kiểm tra giữa học kì I

· Sửa bài kiểm tra giữa học kì I

4

30.

31.

32.

33.

Unit 4, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 28

1

· To learn and use vocab. related to charity

· To practice reading for gist, reading to recognize correct/incorrect/not given information

34.

Unit 4, Lesson 1.2 – Grammar, trang 29

1

· To practice and use Lets../ should/ how about…to make suggestions

35.

Unit 4, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 30

1

· To practice word stress in compound nouns

· To practice suggesting and making a chairy plan

36.

Unit 4, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 31

1

· To learn and use vocab. related to community

· To practice listening for the purpose of the talk and for specific information

· To practice functional English – Introducing a topic

37.

Unit 4, Lesson 2.2 – Grammar, trang 32

1

· To practice and use Past simple with regular verbs correctly

38.

Unit 4, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 33

1

· To practice pronunciation of verbs ending with -ed

· To talk about things they did to help the community

39.

Unit 4, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 34

1

· To practice listening and reading for specific information

· To talk about how to help the invironment

40.

Unit 4, Lesson 3.2 – Writing, trang 35

1

· To write an email describing past experiences

41.

Review unit 4, trang 92 & 93

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

42.

Unit 5, Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 36

1

· To learn and use vocab. related to food

· To practice listening for specific information

· To practice functional English – Asking for repetition

43.

Unit 5, Lesson 1.2 – Grammar, trang 37

1

· To practice and use quantifier and amount (much/ many) correctly

44.

Unit 5, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 38

1

· To practice consonant cluster /sp/

· To talk about what food they need to buy

45.

Unit 5, Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 39

1

· To learn and use vocab. for food container and quantity of food and drinks

· To practice reading for specific information

46.

Unit 5, Lesson 2.2 – Grammar, trang 40

1

· To practice and use definite and indefinite articles correctly

47.

Unit 5, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 41

1

· To practice sound change

· To talk about containers and quantity of food and drinks

48.

Unit 5, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 42

1

· To practice listening and reading for specific information

· To talk about unsual food in Vietnam

49.

Unit 5, Lesson 3.2 – Writing, trang 43

1

· To write a food blog posts

50.

Review Unit 5, trang 94 & 95

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

51.

Dự trữ/ Ôn tập

1

52.

· Ôn tập kiểm tra cuối học kì I

· Kiểm tra cuối học kì I

· Sửa bài kiểm tra cuối học kì I

4

53.

54.

Học kì 2: 17 tuần

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

55.

Unit 6, Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 44

1

· To learn and use vocab. related to eduaction

· To practice listening for specific information

· To practice functional English – Declining an invitation

56.

Unit 6, Lesson 1.2 – Grammar, trang 45

1

· To practice and use have to in Present Simple correctly

57.

Unit 6, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 46

1

· To practice sound change

· To practice declining invitations and express obligations

58.

Unit 6, Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 47

1

· To learn and use vocab. related to education

· To practice reading for detail

59.

Unit 6, Lesson 2.2 – Grammar, trang 48

1

· To practice and use intensifiers (so and really) and because

60.

Unit 6, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 49

1

· To practice sentence stress

· To talk about how you feel about school

61.

Unit 6, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 50

1

· To practice listening and read for detail and specific information

· To talk about studying abroad

62.

Unit 6, Lesson 3.2 – Writing, trang 51

1

· To write a paragraph about studying abroad, using subordinating conjunctions (but, although) to show contrast

63.

Unit 6 Review, trang 100 & 101

· To review the target language learnt in the uni

· To practice test taking skills

64.

Unit 7, Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 52

1

· To learn and use vocab. for personal belongings

· To practice listening for specific information

· To practice functional English – Asking for confirmation

65.

Unit 7, Lesson 1.2 – Grammar, trang 53

1

· To practice and use Ordering adjectives, possessive pronouns correctly

66.

Unit 7, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 54

1

· To practice word stress

· To practice describing and identifying personal belongings

67.

Unit 7, Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 55

1

· To learn and use vocab. related to transportation

· To practice reading for main idea and specific information

68.

Unit 7, Lesson 2.2 – Grammar, trang 56

1

· To practice and use not as ….as correctly

69.

Unit 7, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 57

1

· To practice consonant cluster /st/

· To practice comparing different types of transportation

70.

Unit 7, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 58

1

· To practice listening for detail and reading for gist and specific information

· To talk about transportation

71.

Unit 7, Lesson 3.2 – Writing, trang 59

1

· To write an opinion paragraph about transportation

72.

Unit 7 Review, trang 102 & 103

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

73.

Unit 8, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 60

1

· To learn and use vocab. related to festival

· To practice reading for gist and specific information

74.

Unit 8, Lesson 1.2 – Grammar, trang 61

1

· To practice and use future simple correctly

75.

Unit 8, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 62

1

· To practice word stress

· To talk about festival arounf the world

76.

Unit 8, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 63

1

· To learn and use vocab. related to festival

· To practice listening for specific information

· To practice functional English – Showing interest

77.

Unit 8, Lesson 2.2 – Grammar, trang 64

1

· To practice and use different from, like correctly

78.

Unit 8, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 65

1

· To practice the sound / ɪ/

· To practice comparing how different countries celebrating festivals

79.

· Ôn tập kiểm tra giữa học kì II

· Kiểm tra giữa học kì II

· Sửa bài kiểm tra giữa học kì II

3

80.

81.

82.

Unit 8, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 66

1

· To practice listening and reading for gist and specific information

· To talk about unsual festival in Vietnam

83.

Unit 8, Lesson 3.2 – Writing, trang 67

1

· To write a blog post about their favorite festival

84.

Unit 8 review, trang 104 & 105

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

85.

Unit 9, Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 68

1

· To learn and use vocab. related to tourism

· To practice reading for detail and specific information

86.

Unit 9, Lesson 1.2 – Grammar, trang 69

1

· To practice and use articles and zero article correctly

87.

Unit 9, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 70

1

· To practice the sound /ð/

· To talk about tourist attractions and cultures of English speaking countries

88.

Unit 9, Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 71

1

· To learn and use vocab. related to hoolidays

· To practice listening for detail and specific information

· To practice functional English – Ending a conversation

89.

Unit 9, Lesson 2.2 – Grammar, trang 72

1

· To practice and use Past simple with irregular verbs correctly

90.

Unit 9, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 73

1

· To practice the sound /ə/

· To talk about holidays in English speaking countries

91.

Unit 9, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 74

1

· To practice listening and reading for specific information

· To talk about benefits of speaking English

92.

Unit 9, Lesson 3.2 – Writing, trang 75

1

· To write a postcard to a friend

93.

Unit 9 Review, trang 108 & 109

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

94.

Unit 10, Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 76

1

· To learn and use vocab. related to types and sources of energy

· To practice listening for detail and specific information

· To practice functional English – Asking for clarification

95.

Unit 10, Lesson 1.2 – Grammar, trang 77

1

· To practice and use more…than and less….than correctly

96.

Unit 10, Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 78

1

· To practice word stress

· To talk about types and sources of energy

97.

Unit 10, Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 79

1

· To learn and use vocab. related to energy sources

· To practice reading for main idea and detail

98.

Unit 10, Lesson 2.2 – Grammar, trang 80

1

· To practice and use and and but correctly

99.

Unit 10, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 81

1

· To practice sound change

· To talk about advantages and disadvantages of energy sources

100.

Unit 10, Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 82

1

· To practice listening and reading for detail

· To talk about different energy sources

101.

Unit 10, Lesson 3.2 – Writing, trang 83

1

· To write an informal emails

102.

Unit 10 review, trang 110 & 111

1

· To review the target language learnt in the unit

· To practice test taking skills

103.

· Ôn tập kiểm tra cuối học kì II

· Kiểm tra cuối học kì II

· Sửa bài kiểm tra cuối học kì II

3

104.

105.

* Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, kế hoạch dạy học chi tiết này có thể được chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!