Lớp 7

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu phân phối chương trình Giáo dục thể chất 7 này giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán 7 sách Cánh diều.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Cánh diều

Phân phối chương trình GDTC 7 sách Cánh diều năm 2022

TRƯỜNG:……………..

TỔ:………………………….

Họ và tên giáo viên:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: GDTT, LỚP 7 SÁCH CÁNH DIỀU

Phân phối chương trình

Cả năm: 35 tuần = 70 tiết

Học kỳ I:18 tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần = 34 tiết

Stt Tên bài

(1)

Số tiết của bài.
(2)
Thời điểm.(Tuần) (3) Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học. (5)

1

Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện

0

Lồng ghép các tiết thực hành

Bộ tranh, sách GDTC 7 Lý thyết chuyên đề lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện

Sân tập thể dục nhà trường.

2

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

Tuần 1

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường .

3

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

4

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

Tuần 2

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC

Sân tập thể dục nhà trường .

5

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

6

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

Tuần 3

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường

7

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

8

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

Tuần 4

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC

Sân tập thể dục nhà trường

9

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

10

Chạy cự ly ngắn 60 m

1

Tuần 5

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….….

Sân tập thể dục nhà trường.

11

Nhảy xa kiểu ngồi

1

12

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 6

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường

13

Nhảy xa kiểu ngồi

1

14

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 7

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường

15

Nhảy xa kiểu ngồi

1

16

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 8

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường

17

Nhảy xa kiểu ngồi

1

18

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 9

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường.

19

Kiểm tra giữa kỳ 1 ( chạy cự ly ngắn 60m)

1

Trang phục gọn gàng, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây,

20

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 10

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường.

21

Nhảy xa kiểu ngồi

1

22

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 11

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường.

23

Nhảy xa kiểu ngồi

1

24

Nhảy xa kiểu ngồi

1

Tuần 12

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Sân tập thể dục nhà trường.

25

Nhảy xa kiểu ngồi

1

26

Chạy cự li trung bình

1

Tuần 13

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, thước dây, bóng, tranh ảnh, sách GDTC. Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây ….

Sân tập thể dục nhà trường.

27

Chạy cự li trung bình

1

28

Chạy cự li trung bình

1

Tuần 14

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường.

29

Chạy cự li trung bình

1

30

Chạy cự li trung bình

1

Tuần 15

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường.

31

Chạy cự li trung bình

1

32

Chạy cự li trung bình

1

Tuần 16

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC…

Sân tập thể dục nhà trường.

33

Chạy cự li trung bình

1

34

Chạy cự li trung bình

1

Tuần 17

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường.

35

Bài Thể dục Liên hoàn 30 nhịp

1

36

Bài Thể dục Liên hoàn 30 nhịp

1

Tuần 18

Còi, Tranh ảnh, Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, thước dây, bóng,

Sân tập thể dục nhà trường.

37

Kiểm tra HK I (Nhảy xa)

1

38

Bài Thể dục Liên hoàn 32nhịp

1

Tuần 19

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường.

39

Bài Thể dục Liên hoàn 32n

1

40

Bài Thể dục Liên hoàn 32nhịp

1

Tuần 20

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Tranh ảnh, sách GDTC ….

Sân tập thể dục nhà trường.

41

Bài Thể dục Liên hoàn 32nhịp

1

42

Bài Thể dục Liên hoàn 32 nhịp

1

Tuần 21

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

43

Bóng Đá

1

44

Bóng Đá

1

Tuần 22

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

45

Bóng Đá

1

46

Bóng Đá

1

Tuần 23

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

47

Bóng Đá

1

48

Bóng Đá

1

Tuần 24

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

49

Bóng Đá

1

50

Bóng Đá

1

Tuần 26

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

51

Bóng Đá

1

52

Bóng Đá

1

Tuần 26

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà

trường.

53

Bóng Đá

1

54

Bóng Đá

1

Tuần 27

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

55

Kiểm tra giữa kỳ II (Bài TDLH)

1

56

Bóng Đá

1

Tuần 28

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

57

Bóng Đá

1

58

Bóng Đá

1

Tuần 29

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

59

Bóng Đá

1

60

Bóng Đá

1

Tuần 30

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

61

Bóng Đá

1

62

Bóng Đá

1

Tuần 31

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

63

Bóng Đá

1

64

Bóng Đá

1

Tuần 32

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

65

Bóng Đá

1

66

Bóng Đá

1

Tuần 33

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, Còi, Bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7 ….

Sân tập thể dục nhà trường.

67

Bóng Đá

1

68

Kiểm tra HK II(Bóng Đá)

1

Tuần 34

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, bóng đá, tranh ảnh, sách GDTC 7

– Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây,

Sân tập thể dục nhà trường.

69

Kiểm tra TCRLTT (Bật xa;Chạy nhanh 30m tính thời gian

1

70

Kiểm tra TCRLTT Tại chỗ gập bụng .)

1

Tuần 35

Trang phục gọn gàng, còi Đồng hồ bấm giây,

Sân tập thể dục nhà trường.

71

Kiểm tra TCRLTT (Chạy tùy sức 5 phút (m)

1

Giáo viên xây dựng PPCT

Tổ chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!