Lớp 10

Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải Hóa 10 Bài 8 giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững được kiến thức về sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 10 chương II trang 41.

Việc giải bài tập Hóa 10 bài 8 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Tóm tắt lý thuyết Hóa 10 bài 8

I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

  • Số thứ tự của nhóm A bằng số electron ở lớp ngoài cùng (số e hóa trị).
  • Đầu mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là ns1, kết thúc mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử ns2np6 (trừ chu kì 1)
  • Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.

II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng (số e hóa trị) là nguyên nhân sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.

Số thứ tự của nhóm = Số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị

Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA

Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA => VIIIA

Giải SGK Hóa 10 Bài 8 trang 41

Câu 1

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có

A. số electron như nhau

B. số lớp electron như nhau

C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. cùng số electron s hay p.

Chọn đáp án đúng.

Gợi ý đáp án

Chọn câu C: số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

Câu 2

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đáp án đúng.

Gợi ý đáp án

C: Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Đúng

Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.

Câu 3

Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào?

Gợi ý đáp án

  • Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.
  • Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Câu 4

Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì?

Gợi ý đáp án

Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Trừ chu kì 1, hiđro không phải là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng.

Câu 5

Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì?

Gợi ý đáp án

Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài cùng (riêng He có 2e).

Câu 6

Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mầy?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.

Gợi ý đáp án

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Câu 7

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4 1s22s22p3

1s22s22p63s23p1 1s22s22p63s23p5

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Gợi ý đáp án

a) 1s22s22p4: Số electron hóa trị là 6.

1s22s22p3: Số electron hòa trị là 5.

1s22s22p63s23p1: Số electron hòa trị là 3.

1s22s22p63s23p5: Số electron hòa trị là 7.

b) 1s22s22p4: Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

1s22s22p3: Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

1s22s22p63s23p1: Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

1s22s22p63s23p5: Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!