Lớp 5

Tổng hợp bài tập luyện thi IOE lớp 5

Tổng hợp bài tập luyện thi IOE lớp 5 bao gồm các câu hỏi và bài tập ôn thi Olympic Tiếng Anh trên mạng dành cho học sinh lớp 5. Thông qua tài liệu này nhằm giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi IOE – Giải Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Mời các em và quý thầy cô tham khảo.

Bài tập luyện thi IOE lớp 5

Full name: ……………………………. School:……………………………

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập luyện thi IOE lớp 5

I. DEFEAT THE GOAL KEEPER

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bus

B. but

C. put

D. cut

2. Let’s learn some __________

A. much

B. many

C more

D. most

3. I ________ have a motorbike.

A. don’t

B. doesn’t

C. am not

D. not

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. do

B. mother

C. brother

D. sometimes

5. Nam is happy __________ today is his birthday.

A. so

B. but

C. and

D. because

6. Do you like music? – ___________________

A. Yes, I am

B. Yes, I do

C. Yes, I don’t

D. No, I’m not

7. Are your pens in your bag?

A. Yes. It is

B. Yes. They are

C. No. It isn’t

D. Yes. It is not

8. I like music because I like ________

A. swimming

B. playing

C. singing

D. going

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bag

B. bank

C. parents

D. place

10. How’s the weather _______Hanoi?

A. on

B. at

C. for

D. in

11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. five

B. sister

C. fine

D. nine

12. Mary ______to the music now.

A. listens

B. listen

C. is listening

D. listening

13. Stand _____, please!

A. on

B. in

C. up

D. of

14. There are _________clouds.

A. look

B. small

C. cloudy

D. watch

15. Would you like ________biscuits?

A. some

B. an

C. a

D. Ø

16. She ______ a long hair.

A. have

B. does

C. has

D. do

17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.

A. forty

B. fifty

C. twenty

D. thirty

18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.

A. singer

B. farmer

C. nurse

D. postman

19. How many _________ are there?_ Two. Mary and Jane.

A. girl

B. boy

C. boys

D. girls

20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It’s ________.

A. my

B. me

C. mine

D. I

II. FILL THE BLANK

1. N__SE 21. E__AM

2. STO__Y 22. MU__EUM

3. DA__CE 23. __ITHER

4. PE__CH 24. C__IMB

5. H__AD 25. J__LY

6. T__IN 26. K__TCHEN

7. DO__N 27. SK__RT

8. NUM__ER 28. W__FE

9. PL__ASE 29. SOC__

10. TRO__SERS 30. CA__DY

11. M__Y 31. PI__ZA

12. BED__OOM 32. AL__AYS

13. E__SY 33. VIL__AGE

14. NUM__ER 34. SUM__ARY

15. COL___UR 35. TA__LE

16. THI__D 36. P__OR

17. D__AR 37. AB__UT

18. CI__EMA 38. NU__SE

19. FU__NY 39. RI__H

20. __HREE 40. BO__RD

41._ _ _ _ _ is he from? – He’s from England.

42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.

43. Bill is 20 and is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.

44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.

45. Vegetables and fruits are good _ _ _ us.

46. Lida lives _ _ London.

47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.

48. He’s always busy _ _ _ _ _ _ _ he’s a businessman.

49. The library opens _ _ 7 a.m

50. What meat would you like _ _ _ dinner, Jane?

51. In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework.

52. What did your little sister do yesterday? – She v _ _ _ _ _ _ in the museum.

53. What’s _ _ _ dinner today? Bread or rice?

54. We have English on Monday and Sunday. We have it _ _ _ _ _ a week.

55. There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall.

Mời các bạn tải về để xem tiếp nội dung tài liệu.

Quý phụ huynh và các thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các tài học tiếng Anh để hướng dẫn con em mình ôn tập tại nhà.

Tài liệu ôn thi IOE lớp 5

Tổng hợp cấu trúc và từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4, 5

Trọn bộ kiến thức môn tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 Chương trình mới

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!