Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương I – Số hữu tỉ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 15, 16, 17 tập 1

Bài 1

Tính:

a) frac{2}{{15}} + left( {frac{{ - 5}}{{24}}} right)

d) left( { - frac{5}{9}} right) - 1,25

h) left( {1frac{2}{3}} right):left( {2frac{1}{2}} right)

b) left( {frac{{ - 5}}{9}} right) - left( { - frac{7}{{27}}} right)

e) 0,34.left( {frac{{ - 5}}{{17}}} right)

i) frac{2}{5}.left( { - 1,25} right)

c) left( {frac{{ - 7}}{{12}}} right) + 0,75

g) frac{4}{9}:left( { - frac{8}{{15}}} right)

k) left( {frac{{ - 3}}{5}} right).left( {frac{{15}}{{ - 7}}} right).3frac{1}{9}

Gợi ý đáp án:

Thực hiện các phép tính như sau:

a) frac{2}{{15}} + left( {frac{{ - 5}}{{24}}} right)

= frac{{16}}{{120}} + frac{{ - 25}}{{120}} = frac{{ - 9}}{{120}} = frac{{ - 3}}{{40}}

c) left( {frac{{ - 7}}{{12}}} right) + 0,75

= left( {frac{{ - 7}}{{12}}} right) + frac{3}{4} = frac{{ - 7}}{{12}} + frac{9}{{12}} = frac{2}{{12}} = frac{1}{6}

e) 0,34.left( {frac{{ - 5}}{{17}}} right)

= frac{{34}}{{100}}.left( {frac{{ - 5}}{{17}}} right) = frac{{17}}{{50}}.left( {frac{{ - 5}}{{17}}} right) = frac{{ - 1}}{{10}}

h) left( {1frac{2}{3}} right):left( {2frac{1}{2}} right)

= frac{5}{3}:frac{5}{2} = frac{5}{3}.frac{2}{5} = frac{2}{3}

k) left( {frac{{ - 3}}{5}} right).left( {frac{{15}}{{ - 7}}} right).3frac{1}{9}

= left( {frac{{ - 3}}{5}} right).left( {frac{{15}}{{ - 7}}} right).frac{{28}}{9} = frac{{left( { - 3} right).15.28}}{{5.left( { - 7} right).9}} = 4

b) left( {frac{{ - 5}}{9}} right) - left( { - frac{7}{{27}}} right)

= left( {frac{{ - 15}}{{27}}} right) + frac{7}{{27}} = frac{{ - 8}}{{27}}

d) left( { - frac{5}{9}} right) - 1,25

= left( { - frac{5}{9}} right) - frac{5}{4} = frac{{ - 20}}{{36}} - frac{{45}}{{36}} = frac{{ - 65}}{{36}}

g) frac{4}{9}:left( { - frac{8}{{15}}} right)

= frac{4}{9}.frac{{15}}{{ - 8}} = - frac{5}{6}

i) frac{2}{5}.left( { - 1,25} right)

= frac{2}{5}.left( { - frac{5}{4}} right) = frac{{ - 1}}{2}

Bài 2

Tính:

a) 0,75 - frac{5}{6} + 1frac{1}{2}

b) frac{3}{7} + frac{4}{{15}} + left( {frac{{ - 8}}{{21}}} right) + left( { - 0,4} right)

c) 0,625 + left( {frac{{ - 2}}{7}} right) + frac{3}{8} + left( {frac{{ - 5}}{7}} right) + 1frac{2}{3}

d) left( { - 3} right).left( {frac{{ - 38}}{{21}}} right).left( {frac{{ - 7}}{6}} right).left( { - frac{3}{{19}}} right)

e) left( {frac{{11}}{{18}}:frac{{22}}{9}} right).frac{8}{5}

g) left[ {left( {frac{{ - 4}}{5}} right).frac{5}{8}} right]:left( {frac{{ - 25}}{{12}}} right)

Gợi ý đáp án:

Thực hiện các phép tính như sau:

a) 0,75 - frac{5}{6} + 1frac{1}{2}

= frac{3}{4} - frac{5}{6} + frac{3}{2} = frac{9}{{12}} - frac{{10}}{{12}} + frac{{18}}{{12}} = frac{{17}}{{12}}

b) frac{3}{7} + frac{4}{{15}} + left( {frac{{ - 8}}{{21}}} right) + left( { - 0,4} right)

begin{matrix} = dfrac{3}{7} + dfrac{4}{{15}} + left( {dfrac{{ - 8}}{{21}}} right) - dfrac{2}{5} hfill \ = left[ {dfrac{3}{7} + left( {dfrac{{ - 8}}{{21}}} right)} right] + left[ {dfrac{4}{{15}} - dfrac{2}{5}} right] hfill \ end{matrix}

begin{matrix} = left[ {dfrac{9}{{21}} + left( {dfrac{{ - 8}}{{21}}} right)} right] + left[ {dfrac{4}{{15}} - dfrac{6}{{15}}} right] hfill \ = dfrac{1}{{21}} - dfrac{2}{{15}} = dfrac{5}{{105}} - dfrac{{14}}{{105}} = dfrac{{ - 9}}{{105}} = dfrac{{ - 3}}{{105}} hfill \ end{matrix}

c) 0,625 + left( {frac{{ - 2}}{7}} right) + frac{3}{8} + left( {frac{{ - 5}}{7}} right) + 1frac{2}{3}

begin{matrix} = dfrac{5}{8} + left( {dfrac{{ - 2}}{7}} right) + dfrac{3}{8} + left( {dfrac{{ - 5}}{7}} right) + dfrac{5}{3} hfill \ = left[ {dfrac{5}{8} + dfrac{3}{8}} right] + left[ {left( {dfrac{{ - 2}}{7}} right) + left( {dfrac{{ - 5}}{7}} right)} right] + dfrac{5}{3} hfill \ = 1 + left( { - 1} right) + dfrac{5}{3} = dfrac{5}{3} hfill \ end{matrix}

d) left( { - 3} right).left( {frac{{ - 38}}{{21}}} right).left( {frac{{ - 7}}{6}} right).left( { - frac{3}{{19}}} right)

begin{matrix} = dfrac{{left( { - 3} right).left( { - 38} right).left( { - 7} right).left( { - 3} right)}}{{21.6.19}} hfill \ = dfrac{{3.7.2.19.3}}{{3.7.2.3.19}} = 1 hfill \ end{matrix}

e) left( {frac{{11}}{{18}}:frac{{22}}{9}} right).frac{8}{5}

= frac{{11}}{{18}}.frac{9}{{22}}.frac{8}{5} = frac{{11.9.8}}{{18.22.5}} = frac{{11.9.2.4}}{{2.9.11.2.5}} = frac{2}{5}

g) left[ {left( {frac{{ - 4}}{5}} right).frac{5}{8}} right]:left( {frac{{ - 25}}{{12}}} right)

= frac{{ - 1}}{2}.frac{{12}}{{ - 25}} = frac{6}{{25}}

Bài 3

Thay ? bằng dấu (>, < , =) thích hợp:

a) left( {frac{{ - 5}}{8}} right) + left( {frac{3}{{ - 8}}} right){text{ ? - 1}}

c) frac{1}{6} + left( {frac{{ - 3}}{4}} right){text{ ? }}frac{1}{{14}} + left( {frac{{ - 4}}{7}} right)

b) left( {frac{{ - 13}}{{22}}} right) + left( {frac{{ - 5}}{{22}}} right){text{ ? }}frac{{ - 8}}{{11}}

Gợi ý đáp án:

a) left( {frac{{ - 5}}{8}} right) + left( {frac{3}{{ - 8}}} right){text{ ? - 1}}

Ta có:

left( {frac{{ - 5}}{8}} right) + left( {frac{3}{{ - 8}}} right) = left( {frac{{ - 5}}{8}} right) + left( {frac{{ - 3}}{8}} right) = frac{{left( { - 5} right) + left( { - 3} right)}}{8} = frac{{ - 8}}{8} = - 1

Vậy dầu cần điền là dấu “=”

b) left( {frac{{ - 13}}{{22}}} right) + left( {frac{{ - 5}}{{22}}} right){text{ ? }}frac{{ - 8}}{{11}}

Ta có:

left( {frac{{ - 13}}{{22}}} right) + left( {frac{{ - 5}}{{22}}} right) = frac{{left( { - 13} right) + left( { - 5} right)}}{{22}} = frac{{ - 18}}{{22}} = frac{{ - 9}}{{11}}

Ta có: -9 <img alt="frac{{ – 9}}{{11}} < frac{{ – 8}}{{11}}" width="86" height="40" data-type="0" data-latex="frac{{ – 9}}{{11}}

Vậy dấu cần điền là “ < “

c) frac{1}{6} + left( {frac{{ - 3}}{4}} right){text{ ? }}frac{1}{{14}} + left( {frac{{ - 4}}{7}} right)

Ta có:

begin{matrix} dfrac{1}{6} + left( {dfrac{{ - 3}}{4}} right) = dfrac{2}{{12}} + left( {dfrac{{ - 9}}{{12}}} right) = dfrac{{ - 7}}{{12}} hfill \ dfrac{1}{{14}} + left( {dfrac{{ - 4}}{7}} right) = dfrac{1}{{14}} + dfrac{{ - 8}}{{14}} = dfrac{{ - 7}}{{14}} hfill \ end{matrix}

Mặt khác <img alt="frac{{ – 7}}{{12}} < frac{{ – 7}}{{14}}" width="86" height="40" data-type="0" data-latex="frac{{ – 7}}{{12}}

Vậy dấu cần điền là: “<”

Bài 4

Tính:

a) frac{3}{7}.left( { - frac{1}{9}} right) + frac{3}{7}.left( { - frac{2}{3}} right)

b) left( {frac{{ - 7}}{{13}}} right).frac{5}{{12}} + left( {frac{{ - 7}}{{13}}} right).frac{7}{{12}} + left( {frac{{ - 6}}{{13}}} right)

c) left[ {left( {frac{{ - 2}}{3}} right) + frac{3}{7}} right]:frac{5}{9} + left( {frac{4}{7} - frac{1}{3}} right):frac{5}{9}

d) frac{5}{9}:left( {frac{1}{{11}} - frac{5}{{22}}} right) + frac{5}{9}:left( {frac{1}{{15}} - frac{2}{3}} right)

e) frac{3}{5} + frac{3}{{11}} - left( {frac{{ - 3}}{7}} right) + left( {frac{{ - 2}}{{97}}} right) - frac{1}{{35}} - frac{3}{4} + left( {frac{{ - 23}}{{44}}} right)

Gợi ý đáp án:

Thực hiện các phép tính như sau:

a) frac{3}{7}.left( { - frac{1}{9}} right) + frac{3}{7}.left( { - frac{2}{3}} right)

begin{matrix} = dfrac{3}{7}.left[ {left( { - dfrac{1}{9}} right) + left( { - dfrac{2}{3}} right)} right] hfill \ = dfrac{3}{7}.left[ {left( { - dfrac{1}{9}} right) + left( { - dfrac{6}{9}} right)} right] hfill \ = dfrac{3}{7}.dfrac{{ - 7}}{9} = dfrac{{ - 1}}{3} hfill \ end{matrix}

b) left( {frac{{ - 7}}{{13}}} right).frac{5}{{12}} + left( {frac{{ - 7}}{{13}}} right).frac{7}{{12}} + left( {frac{{ - 6}}{{13}}} right)

begin{matrix} = left( {dfrac{{ - 7}}{{13}}} right).left( {dfrac{5}{{12}} + dfrac{7}{{12}}} right) + left( {dfrac{{ - 6}}{{13}}} right) hfill \ = left( {dfrac{{ - 7}}{{13}}} right).left( {dfrac{{12}}{{12}}} right) + left( {dfrac{{ - 6}}{{13}}} right) hfill \ = left( {dfrac{{ - 7}}{{13}}} right).1 + left( {dfrac{{ - 6}}{{13}}} right) = left( {dfrac{{ - 7}}{{13}}} right) + left( {dfrac{{ - 6}}{{13}}} right) = dfrac{{ - 13}}{{13}} = - 1 hfill \ end{matrix}

c) left[ {left( {frac{{ - 2}}{3}} right) + frac{3}{7}} right]:frac{5}{9} + left( {frac{4}{7} - frac{1}{3}} right):frac{5}{9}

begin{matrix} = left[ {left( {dfrac{{ - 2}}{3}} right) + dfrac{3}{7}} right].dfrac{9}{5} + left( {dfrac{4}{7} - dfrac{1}{3}} right).dfrac{9}{5} hfill \ = dfrac{{ - 5}}{{21}}.dfrac{9}{5} + dfrac{5}{{21}}.dfrac{9}{5} = 0 hfill \ end{matrix}

d) frac{5}{9}:left( {frac{1}{{11}} - frac{5}{{22}}} right) + frac{5}{9}:left( {frac{1}{{15}} - frac{2}{3}} right)

begin{matrix} = dfrac{5}{9}:left( {dfrac{{ - 3}}{{22}}} right) + dfrac{5}{9}:left( {dfrac{{ - 3}}{5}} right) hfill \ = dfrac{5}{9}.dfrac{{22}}{{ - 3}} + dfrac{5}{9}.dfrac{5}{{ - 3}} hfill \ = dfrac{5}{9}.left[ {dfrac{{22}}{{ - 3}} + dfrac{5}{{ - 3}}} right] hfill \ = dfrac{5}{9}.dfrac{{ - 27}}{3} = - 5 hfill \ end{matrix}

e) frac{3}{5} + frac{3}{{11}} - left( {frac{{ - 3}}{7}} right) + left( {frac{{ - 2}}{{97}}} right) - frac{1}{{35}} - frac{3}{4} + left( {frac{{ - 23}}{{44}}} right)

begin{matrix} = left[ {dfrac{3}{5} - left( {dfrac{{ - 3}}{7}} right) - dfrac{1}{{35}}} right] + left[ { - dfrac{3}{4} + dfrac{3}{{11}} + left( {dfrac{{ - 23}}{{44}}} right)} right] + left( {dfrac{{ - 2}}{{97}}} right) hfill \ = left[ {dfrac{{21}}{{35}} - left( {dfrac{{ - 15}}{{35}}} right) - dfrac{1}{{35}}} right] + left[ { - dfrac{{33}}{{44}} + dfrac{{12}}{{44}} + left( {dfrac{{ - 23}}{{44}}} right)} right] + left( {dfrac{{ - 2}}{{97}}} right) hfill \ = 1 + left( { - 1} right) + left( {dfrac{{ - 2}}{{97}}} right) = - dfrac{2}{{97}} hfill \ end{matrix}

Bài 5

Tìm x, biết:

a) x.frac{{14}}{{27}} = frac{{ - 7}}{9}

c) frac{2}{5}:x = frac{1}{{16}}:0,125

b) left( {frac{{ - 5}}{9}} right):x = frac{2}{3}

d) - frac{5}{{12}}.x = frac{2}{3} - frac{1}{2}

Gợi ý đáp án:

a) x.frac{{14}}{{27}} = frac{{ - 7}}{9}

begin{matrix} x = dfrac{{ - 7}}{9}:dfrac{{14}}{{27}} hfill \ x = dfrac{{ - 7}}{9}.dfrac{{27}}{{14}} hfill \ x = dfrac{{ - 3}}{2} hfill \ end{matrix}

Vậy x = frac{{ - 3}}{2}

c) frac{2}{5}:x = frac{1}{{16}}:0,125

begin{matrix} dfrac{2}{5}:x = dfrac{1}{{16}}:dfrac{1}{8} hfill \ dfrac{2}{5}:x = dfrac{1}{{16}}.8 hfill \ dfrac{2}{5}:x = dfrac{1}{2} hfill \ x = dfrac{2}{5}:dfrac{1}{2} hfill \ x = dfrac{2}{5}.2 = dfrac{4}{5} hfill \ end{matrix}

Vậy x = frac{4}{5}

b) left( {frac{{ - 5}}{9}} right):x = frac{2}{3}

begin{matrix} x = left( {dfrac{{ - 5}}{9}} right):dfrac{2}{3} hfill \ x = left( {dfrac{{ - 5}}{9}} right).dfrac{3}{2} hfill \ x = dfrac{{ - 5}}{6} hfill \ end{matrix}

Vậy x = frac{{ - 5}}{6}

d) - frac{5}{{12}}.x = frac{2}{3} - frac{1}{2}

begin{matrix} - dfrac{5}{{12}}.x = dfrac{1}{6} hfill \ x = dfrac{1}{6}:left( { - dfrac{5}{{12}}} right) hfill \ x = dfrac{1}{6}.dfrac{{12}}{{ - 5}} = - dfrac{2}{5} hfill \ end{matrix}

Vậy x = - frac{2}{5}

Bài 6

Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8m và 1,35m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là frac{2}{{25}} m. Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Đoạn ống nước mới dài số mét là:

(0,8 + 1,35) – frac{2}{{25}}

begin{matrix} = dfrac{8}{{10}} + dfrac{{135}}{{100}} - dfrac{2}{{25}} hfill \ = dfrac{{80}}{{100}} + dfrac{{135}}{{100}} - dfrac{8}{{100}} = dfrac{{207}}{{100}} hfill \ end{matrix}

= 2,07 (m)

Vậy đoạn ống nước mới dài 2,07m.

Bài 7

Một nhà máy trong tuần đã thực hiện được frac{4}{{15}} kế hoạch tháng, trong tuần thứ hai thực hiện được frac{7}{{30}} kế hoạch, trong tuần thứ ba thực hiện được frac{3}{{10}} kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

Gợi ý đáp án:

Trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện số phần kế hoạch là:

begin{matrix} 1 - dfrac{4}{{15}} - dfrac{7}{{30}} - dfrac{3}{{10}} hfill \ = dfrac{{30}}{{30}} - dfrac{8}{{30}} - dfrac{7}{{30}} - dfrac{9}{{30}} hfill \ end{matrix}

= frac{6}{{30}} = frac{1}{5} (kế hoạch)

Số phần kế hoạch tuần cuối nhà máy phải làm chiếm 20% kế hoạch ban đầu.

Bài 8

Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc tivi 42 inch tại một siêu thị điện máy là 8 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc tivi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc tivi 42 inch chỉ còn 6 840 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc tivi cho tháng 9?

Gợi ý đáp án:

Trong tháng 9, chiếc tivi 42 inch được giảm số tiền là:

8000000 . 5% = 400 000 (đồng)

Tháng 9, giá của chiếc tivi 42 inch là:

8 000 000 – 400 000 = 7 600 000 (đồng)

Tháng 10, siêu thị đã giảm giá số phần trăm cho một chiếc tivi cho tháng 9 là:

frac{{7600000 - 6840000}}{{7600000}}.100% = 10%

Bài 9

Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng, Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Số tiền mua 3 quyển sách của bạn Lan (khi chưa giảm giá) là:

120 000 . 3 = 360 000 (đồng)

Số tiền bạn Lan được giảm giá là:

360 000 . 10% = 36 000 (đồng)

=> Số tiền bạn Lan phải trả là:

360 000 – 36 000 = 324 000 (đồng)

=> Số tiền cô thu ngân phải trả cho bạn Lan là:

350 000 – 324 000 = 26 000 (đồng)

Vậy bạn Lan được trả 26 000 đồng.

Bài 10

Đường kình của Sao Kim bằng frac{6}{25} đường kính của Sao Thiên Vương. Đường kính của Sao Thiên Vương bằng frac{5}{{14}} đường kính của Sao Mộc.

a) Đường kính của Sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của Sao Mộc?

b) Biết rằng đường kính của Sao Mộc bằng 140 000km, tính đường kính của Sao Kim?

Gợi ý đáp án:

a) Đường kính của Sao Kim bằng số phần đường kính của Sao Mộc là:

frac{6}{{25}}.frac{5}{{14}} = frac{{6.5}}{{25.14}} = frac{3}{{5.7}} = frac{3}{{35}}

Vậy đường kính của Sao Kim bằng frac{3}{{35}} phần đường kính của Sao Mộc.

b) Đường kính của Sao Kim là:

140000.frac{3}{{35}} = frac{{140000.3}}{{35}} = 12000left( {km} right)

Vậy Sao Kim có đường kính là 12 000 km.

Bài 11

Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6 o C (Theo: Sách giáo khoa Địa lí 6 – 2020 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Bài 11

a) Tính nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 2,8 km, biết rằng nhiệt độ trên mặt đất lúc đó là 28o

b) Nhiệt độ bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao km bằng -8,5o Hỏi nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là bao nhiêu độ C?

Gợi ý đáp án:

a) Đổi 2,8 km = 2800 m

Theo bài ra ta có: Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6oC

Tại độ cao 2800m, nhiệt độ không khí giảm là: frac{{2800}}{{100}}.0,6 = 16,{8^0}C

=> Nhiệt độ không khí bên ngoài là: 28 – 16,8 = 11,20C

b) Đổi frac{{22}}{5}km = frac{{22000}}{5}m = 4400m

Ta có: Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6oC

Tại độ cao 4400m, nhiệt độ không khí giảm: frac{{4400}}{{100}}.0,6 = 26,{4^0}C

=> Nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là -8,5 + 26,4 = 17,9 oC

Vậy nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là 17,9 oC

Bài 12

Em hãy tìm cách “nối” các ô vuông ở những cánh hoa bằng các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở nhị hoa.

Bài 12

Gợi ý đáp án:

Ta có:

25 . (-8) + 30 : (-6) = -205

- frac{1}{4}.400 + left( { - 7,2} right):9 = - 100,8

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!