Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Six

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Six: Skills Time của Unit 11: There is a doll on the rug trang 87 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 11: There is a doll on the rug – Lesson Six lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: Lesson Six

Bài 1

Listen and write a or b. (Nghe và viết a hoặc b.)

Bài 1

Bài nghe:

1. There are six chairs. (Có 6 cái ghế.)

2. There is a toy box with lots of toys. (Có một chiếc hộp đừng đồ chơi chứa rất nhiều đồ chơi.)

3. There are red shoes on the rug. (Có một đôi giày màu đỏ trên thảm.)

4. There is a self with lots of books. (Có một cái giá chứa đầy sách.)

5. There is a rug on the floor. (Có một tấm thảm trên sàn.)

6. There is a bike in the room. (Có một cái xe đạp trong phòng.)

Trả lời:

1. a

2. b

3. b

4. a

5. b

6. a

Bài 2

Look at the picture again. Ask and answer. (Nhìn lại bức tranh một lần nữa. Hỏi và trả lời.)

Bài 2

Trả lời:

– Where is the bag? (Cái túi ở đâu?)

It’s under the table. (Nó ở dưới bàn.)

– Where are the books? (Sách ở đâu?)

They’re on the shelf. (Chúng ở trên kệ.)

– Where are the toys? (Đồ chơi ở đâu?)

They’re in the box. (Chúng ở trong cái hộp.)

– Where is the bicycle? (Xe đạp ở đâu?)

It’s near the window. (Nó ở gần cửa sổ.)

– Where are the chairs? (Ghế ở đâu?)

They’re on the rug. (Chúng ở trên cái thảm.)

– Where are the shoes? (Đôi giày ở đâu?)

They’re on the rug. (Chúng ở trên cái thảm.)

Bài 3

Talk about the pictures. (Nói về các bức tranh.)

In the picture, there are six chairs. (Trong bức tranh, có 6 cái ghế.)

Trả lời:

In the picture a, there are a table and six chairs. They are old. There are a lot of books on the shelf. There is one bicycle near the window.

(Trong bức tranh a, có 1 cái bàn và 6 cái ghế. Chúng đều cũ. Có nhiều sách ở trên cái kệ. Có 1 chiếc xe đạp ở gần cửa sổ.)

In the picture b, there are a table and four chairs. They are new. They are on the rug. The shoes are on the rug, too. There are some toys in the box. The ball is near the toy box. And there is a picture on the wall.

(Trong bức tranh b, có 1 cái bàn và 4 cái ghế. Chúng mới tinh. Chúng ở trên thảm. Đôi giày cũng ở trên cái thảm. Có một số món đồ chơi ở trong cái hộp. Trái banh thì nằm gần cái hộp đồ chơi. Và có 1 bức tranh ở trên tường.)

Bài 4

Read the questions and answers. Write ? or. (Đọc câu hỏi và câu trả lời. Viết dấu ? hoặc dấu .)

a. How many tables are there?

b. How many chairs are there __

c. How many cabinets are there __

d. How many books are there __

e. There is one table.

f. There are four chairs __

g. There are three cabinet __

h. There are fifteen books __

Trả lời:

a. How many tables are there?

(Có bao nhiêu cái bàn?)

b. How many chairs are there?

(Có bao nhiêu cái ghế?)

c. How many cabinets are there?

(Có bao nhiêu cái tủ?)

d. How many books are there?

(Có bao nhiêu quyển sách?)

e. There is one table.

(Có 1 cái bàn.)

f. There are four chairs.

(Có 4 cái ghế.)

g. There are three cabinets.

(Có 3 cái tủ.)

h. There are fifteen books.

(Có 15 quyển sách.)

Bài 5

Look at the questions in 4 again and write about your living room. (Nhìn lại các câu hỏi ở trong phần 4 và viết về phòng khách của bạn.)

Trả lời:

In my living room, there are a table and a sofa. There is a TV on the cabinet. There are lots of books and comics on the shelf.

(Trong phòng khách nhà tôi, có 1 cái bàn và ghế sô pha. Có 1 cái ti vi ở trên tủ. Có rất nhiều sách và truyện ở trên kệ.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!