Lớp 8

Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 2

Giải Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 44 để chuẩn bị bài Life On Other Planets trước khi đến lớp.

Soạn Unit 12 lớp 8 Skills 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Skills 2 Unit 12 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 2

1. Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions.

(Làm theo cặp. Miêu tả những bức hình và trả lời câu hỏi.)

1. What do the pictures show? Do you think they really exist?

2. What do you want to know about them?

3. What would you do if you saw one of them?

Gợi ý đáp án

1. They show the aliens in other planets. I don’t think they really exist.

2. No I don’t. I just saw aliens in film. In films, they always tried to destroy the earth.

3. I will hide and watch they do. If they do something bad to our planet, I will call for the police.

Câu 2

2. Listen to Tom’s imagined descrption of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.

(Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.)

Which planet are they from?

They are from (1) .

What are they like?

They may be (2) and (3) than human beings.

What do they look like?

They may have (4) , a lot of (5) , and (6) .

What are their senses like?

Very good. They may be able to sense (7) or (8) .

What do they live on?

(9) , from the (10) .

Gợi ý đáp án

1. Jupiter

2. Much bigger

3. more powerful

4. Lots of hair

5. thick skin

6. four eyes

7. Happiness

8. fear

9. energy

10. rocks

Audio script:

I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thick so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other.

Câu 3

3. Listen again and tick (✓) true (T) , false (F) or not given (NG).

(Nghe lần nữa và chọn đúng (T), sai (F) hoặc không đưa ra (NG).)

T

F

NG

1. The inhabitants may be very similar to human beings.

2. They may be able to fly.

3. It is very cold there.

4. They may be far-sighted.

5. They may need air for their existence.

6. They may need lots of food and drink.

Gợi ý đáp án

1. F

2. NG

3. T

4. F

5. F

6. F

Câu 4

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below.

(Làm theo cặp. Tưởng tượng một người ngoài hành tinh như thế nào. Sử dụng tưởng tượng của em để điền vào chỗ trống.)

Gợi ý đáp án

– He might have 2 eyes.

(Anh ta có thể có 2 mắt.)

– He may be eat rock.

(Anh ấy có thể ăn đá.)

– His skin may be green and thick.

(Da anh ấy có thể xanh và dày.)

– His hair may be a lot.

(Tóc anh ấy có thể nhiều.)

– He may wear spacesuit.

(Anh ấy có thể mặc bộ đồ không gian.)

– He may be similar to us in that he can feel happy and fearful.

(Anh ấy giống chúng ta rằng có thể cảm nhận vui vẻ và đáng sợ.)

– He may be different from humans in that he can’t speak.

(Anh ấy có thể khác con người rằng anh ấy không thể nói được.)

Câu 5

5. Now use the notes to write a description of your alien.

(Bây giờ sử dụng những ghi chú để viết một bài miêu tả về người ngoài hành tinh.)

Gợi ý đáp án

I think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak.

Bài 6

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your parnter’s?

Gợi ý đáp án

(Trao đổi bài làm của em với bạn khác về sự khác nhau trong miêu tả của hai bạn.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!