Lớp 8

Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 1

Giải Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 44 để chuẩn bị bài Life On Other Planets trước khi đến lớp.

Soạn Unit 12 lớp 8 Skills 1 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Skills 1 Unit 12 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 1

Câu 1

1.a. Look at the pictures and discuss the questions.

(Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi.)

1. What are the names of the two planets in pictures A and B?

2. How do you think the pictures are different?

1.b. Read the text below and check your answers.

(Đọc bài văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. Mars is called the Red Planet because of its reddish surface . There have been many explorations to Mars by humans since the mid-20th century. Scientists hope that we can find another planet to accommodate human life.

2. There are major reasons why the climate on Mars is unsuitable for human life. Temperatures on Mars can be as low as -87 degrees Celsius and rarely get above 0 degrees Celsius. But the bigger problem is the lack of oxygen. 95% of the atmosphere is carbon dioxide (CO2), and this is poisonous to breathe. Moreover, there is no water on Mars even though scientists have found traces of it.

3. However, as early as the mid-19th century, scientists discovered that Mars had some similarities to Earth. A day on Mars is 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, almost the same as a day on Earth. Mars also experiences seasons just as Earth does. However, the seasons are twice as long because a year on Mars lasts about twice as long as an Earth year.

Gợi ý đáp án

a)

1. A. Earth , B. Mars

(Tên của hai hành tình trong hình là gì? => A. Trái Đất, B. sao Hỏa)

2. Totally different.

(Bạn nghĩ rằng những hình ảnh khác nhau như thế nào? => Hoàn toàn khác.)

b) Tạm dịch bài đọc:

1. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt màu đỏ của nó. Có nhiều sự khám phá sao Hỏa bởi con người kể từ giữa thế kỷ 20. Những nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta có thể tìm được một hành tinh khác để sống.

2. Có những lý do chính tại sao thời tiết trên sao Hỏa không phù hợp cho sự sống con người. Nhiệt độ trên sao Hỏa có thể dưới -87 độ C và hiếm khi trên 0 độ c. Nhưng vấn đề lớn hơn là thiếu ôxi. 95% không khí là CO2 và đây là chất độc khi thở. Hơn nữa, không có nước trên sao Hỏa thậm chí mặc dù những nhà khoa học đã tìm được dấu vết của nó.

3. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 19, những nhà khoa học đã khám phá ra rằng sao Hỏa có vài điểm tương đồng với trái đất. Một ngày trên sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35 giây, gần bằng một ngày của trái đất. Sao Hỏa cũng trải qua những mùa như trái đất. Tuy nhiên, những mùa dài gấp đôi bởi vì một năm trên sao hỏa kéo dài gấp đôi năm ở trái đất.

Câu 2

2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases.

(Tìm những từ trong bài văn mà có ý nghĩa tương tự với những hoặc cụm từ này.)

1. causing death or illness

2. two times

3. has, goes through

4. marks or signs showing that something happened

5. the outside or top layer of something

6. weather conditions of a particular place

7. provide a place to live

Gợi ý đáp án

1. poisonous

2. twice

3. experiences

4. traces

5. surface

6. climate

7. accommodate

Câu 3

3. Match the headings with the paragraphs (1-3). There is one extra.

(Nối tựa đề với những đoạn văn (1-3). Có một câu dư.)

A. Reasons why we may be able to live on Mars.

B. Reasons why we may not be able to live on Mars.

C. Explanation for the name of Mars.

D. Reasons for explorations of Mars.

Gợi ý đáp án

1. C. Explanation for the name of the Mars.

2. B. Reasons why we may not be able to live on Mars.

3. A. Reasons why we may be able to live on Mars.

Câu 4

4. Read the text again and answer the questions.

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. What is the other name for Mars?

2. What are the lowest and the highest temperatures on Mars?

3. Why is it poisonous to live on Mars?

4. Which is longer, a day on Earth or a day on Mars?

5. How long is a year on Mars?

Gợi ý đáp án

1. It is also called the Red Planet.

2. The lowest temperature is -87 degrees Celsius and the highest may be a bit higher than zero.

3. Because 95% of atmosohere is carbon dioxide.

4. A day on Mars is a bit longer.

5. It is twice as long as a year on Earth.

Câu 5

5. Work in pairs. One is a human and the other is a Martian. Use the suggestions below to ask and answer about life on Earth and life on Mars.

(Làm theo cặp. Một là con người và người kia là người trên sao Hỏa. Sử dụng để nghị bên dưới để hỏi và trả lời về sự sống trên trái đất và trên sao Hỏa.)

Human

Martian

Food

rice, bread, meat,…

tablets, rocks…

Drink

water, juice,…

liquid from under the rock…

Sleep

6-8 hours/night…

2-3 hours/ night…

Travel

bicycle,car…

flying car, space buggy, UFO…

Environment

forests, lakes, oceans, mountains, cities,…

dry, dessert, rocky landscape, caves…

Problems

diseases, pollution, overpopulation…

survival, lonliness…

Gợi ý đáp án

A: So what kind of food do you eat?

B: Well, we eat things like rice, bread, cooked meat. And you?

A: We eat tablets, rocks… What do you drink?

B: We drink water, juice… And you?

B: We sleep for 6-8 hours/night. And you?

A: We sleep 2-3 hours /night. How do you travel?

B: We travel by bicycle, car… And you?

A: We travel by flying cars, space buggies, UFOs…

B: How is your environment?

A: The environment has forests, lakes, oceans. Moutains, cities… And you?

B: We have dry dessert, rocky landspace, caves…What problem do you have ?

A: We have diseases, pollution, overpopulation… And you?

B: We have survival, loneliness….)

Câu 6

6. Now swap pairs. The human of one pair works with the Martian of the other pair. Take turns to report what your previous partner said about life on their planet to your new partner to see if he/ she said similar things.

(Bây giờ trao đổi. Con người làm một cặp với người trên sao Hỏa là cặp khác. Lần lượt báo cáo với bạn học trước những gì đã nói về cuộc sống trên hành tinh của họ cho bạn mới của em để xem cậu ấy/ cô ấy nói điều tương tự không.)

Gợi ý đáp án

C: What kind of food did the human say she ate?

D: She said that she ate rice, bread, meat and fruit and vegetables.

C: Yes, that’s right!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!