Lớp 8

Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

Tiếng Anh 8 Unit 1 Project giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 15 bài Leisure activities để chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Project Unit 1 lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

Project Unit 1 lớp 8

JOIN OUR LEISURE ACTIVITY

(THAM GIA HOẠT ĐỘNG THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI)

In a small group decide on a leisure activity that you would like to organise. It could be a team sport, or a craft-making activity. Plan a poster advertising your activity. Include the following on your poster:

– Explain the activity and include some pictures

– Explain why this activity is fun /exciting/ interesting

– Give information about the meeting time and place

– Tell classmates what they should bring to do the activity

Use the poster to present the activity to the rest of the class. See how many classmates will sign up to your activity.

Dịch nghĩa

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một poster quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong poster:

  • Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình
  • Giải thích tại sao hoạt dộng này vui
  • Đưa thông tin về thời gian và nơi họp
  • Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động

Gợi ý chi tiết 

We will hold a marathon actitivity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in school yard. The runners must run 5 grounds of school yard to finish their running.

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Dịch nghĩa

Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động marathon để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào Chủ nhật tuần sau. Hoạt động là một môn thể thao tập thể với nhiều học sinh tham gia. Họ có thể tham gia như một người chạy hoặc họ có thể đến để cổ vũ những người chạy. Hoạt động sẽ cần 50 người chạy và được diễn ra ở trong sân trường. Người chạy phải chạy 5 vòng sân trường để hoàn thành bài chạy.

Người chạy đến điểm đích đầu tiền sẽ nhận được giải thưởng. Vậy những gì họ cần làm làm là đăng ký ở đây, chuẩn bị giày chạy và chạy thôi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!