Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus 1

Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus 1 giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 61 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 5: Achieve trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 5 Language Focus bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus 1

Bài 1

Complete the sentences with the words from the reading text on page 60. (Hoàn thành các câu với các từ trong bài đọc ở trang 60.)

1. You should practise bodybuilding regularly and have a good diet … this.

2. You won’t look … a famous bodybuilder.

3. Can I jump … NBA stars?

4. You cannot if you do not eat … calories … them.

Trả lời:

1. like

2. different from

3. as

4. as … as

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên tập thể hình thường xuyên và có chế độ ăn uống khoa học như sau.

2. Bạn sẽ không khác gì một vận động viên thể hình nổi tiếng.

3. Tôi có thể nhảy cao như các ngôi sao NBA không?

4. Bạn không thể nếu bạn không ăn nhiều calo như họ.

Bài 2

Look again at exercise 1, then complete the rules with “like, different from, as … as”

Bài 2

Trả lời:

1. like

2. different from

3. as … as

4. as … as

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể sử dụng “like” để thể hiện một thứ tương tự như một thứ khác.

2. Chúng ta có thể sử dụng ” different from ” để chỉ ra một cái gì đó không giống với một cái gì đó khác.

3. Chúng ta có thể sử dụng “as… as” để thể hiện sự so sánh bình đẳng.

4. Chúng ta cũng sử dụng “as… as” trước và sau many/ much + danh từ.

Bài 3

Look at the information about the athletes. Then complete sentences 1-5 using comparative forms of the adjectives. (Nhìn vào thông tin về các vận động viên. Sau đó, hoàn thành các câu 1-5 bằng cách sử dụng các hình thức so sánh của các tính từ.)

Bài 3

Trả lời:

1. Archie was faster than Carl.

2. Carl was heavier than Florence.

3. Carl was better than Archie.

4. Archie was not as tall as Florence.

5. Archie was shorter than Carl.

Hướng dẫn dịch:

1. Archie nhanh hơn Carl.

2. Carl nặng hơn Florence.

3. Carl giỏi hơn Archie.

4. Archie không cao bằng Florence.

5. Archie thấp hơn Carl.

Bài 4

Complete the sentences with “like, different from, as … as.” (Hoàn thành các câu với “like, different from, as … as.”)

1. Mandy doesn’t play tennis … well … her sister.

2. This art museum is definitely … the historical museum.

3. Do you think learning Spanish is … difficult … learning German?

4. That big animal over there looks … an elephant.

5. Lan is 1.62 metres tall, but I’m 1.70 metres tall. Her height is …mine.

Trả lời:

1. Mandy doesn’t play tennis as well as her sister.

2. This art museum is definitely different from the historical museum.

3. Do you think learning Spanish is as difficult as learning German?

4. That big animal over there looks like an elephant.

5. Lan is 1.62 metres tall, but I’m 1.70 metres tall. Her height is different from mine.

Hướng dẫn dịch:

1. Mandy không chơi quần vợt giỏi như chị gái của cô ấy.

2. Bảo tàng nghệ thuật này chắc chắn khác với bảo tàng lịch sử.

3. Bạn có nghĩ học tiếng Tây Ban Nha khó như học tiếng Đức không?

4. Con vật to lớn đằng kia trông giống như một con voi.

5. Lan cao 1,62 mét, nhưng tôi cao 1,70 mét. Chiều cao của cô ấy khác với tôi.

Bài 5

Work in pairs. Compare opinions about things in box B using comparative and superlative forms of the adjectives in box A. (Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến về những thứ trong hộp B bằng cách sử dụng các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ trong hộp A)

Bài 5

Trả lời:

– I think tiger is scarier than snake.

– Really? I think snake is the scariest.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi nghĩ hổ đáng sợ hơn rắn.

– Có thật không? Tôi nghĩ rắn là đáng sợ nhất.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!