Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 10: Từ vựng

Tiếng Anh 7 Unit 10: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 10: Energy Sources sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 10 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 – SGK Global Success bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 10: Từ vựng

Từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy Sources – Global Success

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Available adj /əˈveɪləbl/ Sẵn có
Electricity n /ɪˌlekˈtrɪsəti/ Điện năng
Energy n /ˈenədʒi/ Năng lượng
Hydro adj /ˈhaɪdrəʊ/ Liên quan đến nước
Light bulb n /ˈlaɪt bʌlb/ Bóng đèn
Limited adj /ˈlɪmɪtɪd/ Bị hạn chế
Non-renewable adj /ˌnɒn rɪˈnjuːəbl/ Không thể tái tạo
Nuclear adj /ˈnjuːkliə(r)/ Thuộc về hạt nhân
Overcool v /ˌəʊvəˈkuːl/ Làm cho quá lạnh
Overheat v /ˌəʊvəˈhiːt/ Làm cho quá nóng
Panel n /ˈpænl/ Tấm ghép
Produce v /prəˈdjuːs/ Sản xuất
Reduce v /rɪˈdjuːs/ Giảm
Renewable adj /rɪˈnjuːəbl/ Có thể tái tạo
Replace v /rɪˈpleɪs/ Thay thế
Solar adj /ˈsəʊlə(r)/ Liên quan đến mặt trời
Source n /sɔːs/ Nguồn
Syllable n /ˈsɪləbl/ Âm tiết
Tap n /tæp/ Vòi
Warm v /wɔːm/ (Làm cho) ấm lên, nóng lên

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!