Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus

Tiếng Anh 7 Unit 1 Language Focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 9, 10 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 7 trang 9, 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus

Câu A

A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue. (Lắng nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thể các từ màu xanh da trời).

Answer :

Đang cập nhật

Câu B

B. Practise with a partner. Replace any words to make your own conversation. ( Thực hành với bạn cùng bàn. Thay thế các từ để tạo thành đoạn hội thoại riêng của mình).

Answer :

1. A: What do you like to do after school, Stig?

B: I like to play badminton

2. A: How about you, Maya?

B: Well, I like to play the piano . Hey, I can play for you!

3. A: Uh, Maya…. what else do you like to do?

B: Well, I really like to dance

4. A: What song do you like me to dance ? I can show you.

B: I’m good, Maya. Um, let’s go swimming

Câu C

C. Listen. Complete the conversation. ( Lắng nghe. Hoàn thành đoạn hội thoại)

Minh: Nadine, what do you do (1) —————— school?

Nadine: Well, I play volleyball and l go to (2) ———————— class.

Minh: Really? How often do you play volleyball? .

Nadine: I play (3) — — — —times a week, Mondays to Wednesdays. My guitar classes are on the other days.

Minh: What do you do before school on weekdays?

Nadine: I play soccer once a week, on (4) ______.

Minh: What do you like to do on weekends?

Nadine: l do karate on (5) —— —.On Sundays, I do homework!

Answer :

(Updating…)

IDIOM: “One bitten, twice shy” means to be …. about something after a bad experience.

=> C. Careful

Câu D

Complete Nadin’s schedule. Use the information in C. ( Hoàn thành lịch trình của Nadine. Sử dụng thông tin ở phần C)

Answer :

Đang cập nhật

Câu E

Work with a partner. Complete the Questions column of the chart on your own. Then take turns to ask your partner questions. Write his or her answers in the Answer column (Làm việc với bạn cùng bàn. Hoàn thành cột câu hỏi. Sau đó đổi lượt để hỏi bạn cùng bàn những câu hỏi trên. Viết câu trả lời của bạn ấy vào cột trả lời

Questions Answers
1. What do you like to do after school?
2. Do you like to …?
3. How often do you?
4.

Answer :

Student’s answer

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!