Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: Comprehension

Tiếng Anh 7 Unit 1 Comprehension giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D trang 16 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 1 lớp 7 trang 16 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Comprehension mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: Comprehension

Câu A

Answer the questions about Incredible Kids. (Trả lời những câu hỏi về những đứa trẻ lạ thường)

1. Cecilia makes clothes  for _____

a. her pets
b. adults and children
c. children only

2. In line 6, “him” refer to _______

a. Hawkeye
b. Aaron
c. Hawkeye’s friend

3. Aaron thinks photography can help Hawkeye learn about ______

a. people’s hobbies
b. travelling
c. people different from him

4. Malachi’s favorite hobby is _____

a. using instagram
b. playing the drums
c. helping other children

5. Inline 12, to “inspire” means to _______ to do something.

a. order someone
b. ask for help
c. make someone want

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. c

4.b

5. c

Câu B

Work with a partner. Check (✓) the correct person. More than one answer is possible. (Làm việc với bạn cùng bàn. Đánh dấu tích với nhân vật đúng mô tả. Có thể sẽ có nhiều hơn một câu trả lời)

Gợi ý đáp án

Who… Cecilia Hawkeye Malachi
1. helps other children?
2. started their hobby before they were five?

3. work with famous people?

4. takes photographs of people and places?

Câu C

Critical Thinking. Talk with a partner. Which person from the reading passage do you think is the most amazing? Why? (Tư duy phản biển. Trao đổi với bạn cùng bàn. Người nào trong đoạn văn trên mà em nghĩ là tuyệt nhất? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

In my oppinion, Cecilia is the most amzing because she work with famous person – Taylor Swift. More over, she helps poor children by making clothes for them.

Câu D

Work with a partner. Create a survey of hobies. Interview 10 people (Làm việc cùng với bạn cùng bàn. Tạo một cuốc khảo sát về sở thích. Phỏng vấn 10 người)

Gợi ý đáp án

HS tự thực hiện

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!