Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 3: Language Focus

Tiếng Anh 6 Unit 3: Language Focus giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 41 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: Wild Life. Qua đó, dễ dàng làm các bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Soạn Language Focus Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book – Chân trời sáng tạo 6, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 3: Language Focus

Bài 1

Write the superlative form of the adjectives in the table. (Viết dạng so sánh nhất của tính từ trong bảng.)

Short adjectives

Regular

End in –e

End in consonant + y

End in consonant + vowel + consonant

Adjective

dull,

weird, slow

rare, safe

ugly, pretty

big, hot

Superlative

the dullest

…………… , .……………

…………… , .……………

…………… , .……………

…………… , .……………

Long adjectives

Adjective

colourful

common

expensive

Superlative

the most colourful

……………

……………

Irregular

Adjective

bad

good

far

Superlative

the worst

……………

the furthest/ the farthest

Trả lời:

Short adjectives (Tính từ ngắn)

Regular (Có quy tắc)

End in –e (Tận cùng là –e)

End in consonant + y (Tận cùng là phụ âm + y)

End in consonant + vowel + consonant (Tận cùng là phụ âm + nguyên âm + phụ âm)

Adjective (Tính từ)

dull,

weird, slow

rare, safe

ugly, pretty

big, hot

Superlative (So sánh nhất)

the dullest

the weirdest, the slowest

the rarest, the safest

the ugliest, the prettiest

the biggest, the hottest

Long adjectives (Tính từ dài)

Adjective (Tính từ)

colourful

common

expensive

Superlative (So sánh nhất)

the most colourful

the most common

the most expensive

Irregular (Bất quy tắc)

Adjective (Tính từ)

bad

good

far

Superlative (So sánh nhất)

the worst

the best

the furthest/ the farthest

Bài 2

Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành văn bản sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.)

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The (1. hot) …………….. season is from May to September. The (2. warm) …………….. month is July with an average maximum temperature of 33°C. The (3. cold) …………….. month is January with an average maximum temperature of 19°C. The (4. good) …………….. time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The (5. high) …………….. peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The (6. interesting) ……………..animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Trả lời:

1. hottest

2. warmest

3. coldest

4. best

5. highest

6. most interesting

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The hottest season is from May to September. The warmest month is July with an average maximum temperature of 33°C. The coldest month is January with an average maximum temperature of 19°C. The best time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The highest peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The most interesting animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Dịch văn bản:

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Khi nào thì thích hợp để tham quan?

Mùa nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ tối đa trung bình là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ tối đa trung bình là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Có núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Tôi có thể nhìn thấy những con vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc của Delacour, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.

Bài 3

Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner. (Đọc Chiến thuật học tập. Sau đó viết 5 câu với ý tưởng của em. Sử dụng các tính từ và các chủ đề trong khung. So sánh với bạn của em.)

STUDY STRATEGY

Improving your grammar

Inventing sentences is a good way to remember grammar rules and improve your grammar.

good    bad    boring    pretty    nice     horrible

film      star    animal     team    friend   place   food

– I think the best football team is Arsenal.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Arsenal.)

– In my opinion, the most horrible animals are spiders.

(Theo tôi, loài vật đáng sợ nhất là nhện.)

Trả lời:

– I think the best actor is Freddie Highmore.

(Tôi nghĩ nam diễn viên xuất sắc nhất là Freddie Highmore.)

– In my opinion, the worst animal is crocodile.

(Theo tôi, con vật xấu nhất là cá sấu.)

– I think the nicest football team is Barcelona.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Barcelona.)

– In my opinion, the most boring place is the cinema.

(Theo tôi, nơi chán nhất là rạp chiếu phim.)

– I think the best friend is my mother.

(Tôi nghĩ người bạn tốt nhất là mẹ tôi.)

– In my opinion, the most horrible food is fried insects.

(Theo tôi, món ăn kinh dị nhất là món côn trùng chiên.)

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1-6. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với tính từ so sánh nhất theo gợi ý 1-6.)

1. May to September

2. July

3. January

4. December to April

5. Mây Bạc

6. Delacour’s Langur

Trả lời:

1. When is the hottest season? – The hottest season is from May to September.

(Mùa nóng nhất là khi nào? – Mùa nóng nhất từ tháng 5 đến tháng 9.)

2. Which month is the warmest of the year? – The warmest month is July.

(Tháng nào là ấm nhất trong năm? – Tháng ấm nhất là tháng Bảy.)

3. Which month is the coldest of the year? – The coldest month is January.

(Tháng nào là lạnh nhất trong năm? – Tháng lạnh nhất là tháng Một.)

4. When is the best time to explore Cúc Phương National Park? – The best time to explore Cúc Phương National Park is from December to April.

(Khi nào là thời điểm tốt nhất để khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương? – Thời gian lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là từ tháng 12 đến tháng 4.)

5. What is the highest peak? – The highest peak is Mây Bạc.

(Đỉnh cao nhất là gì? – Đỉnh cao nhất là Mây Bạc.)

6. What is the most interesting animal? – The most interesting animal is the Delacour’s Langur.

(Con vật thú vị nhất là gì? – Con vật thú vị nhất là Voọc Delacour.)

Finished?

Write sentences about another national park in your country using the questions in exercise 4. (Hoàn thành bài học? Viết câu về một vườn quốc gia khác ở đất nước em sử dụng các câu hỏi ở bài 4.)

Trả lời:

The most famous destination in Quảng Bình province is Phong Nha – Kẻ Bàng national park. The hottest time is from June to August. The coldest time is winter. The rainiest time is from July to December. The biggest cave is Sơn Đoòng. The highest peak is Co Preu. The most interesting animal is Laonastes aenigmamus.

Hướng dẫn dịch:

Điểm đến nổi tiếng nhất ở tỉnh Quảng Bình là vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Thời điểm nóng nhất là từ tháng Sáu đến tháng Tám. Thời điểm lạnh nhất là mùa đông. Thời gian mưa nhiều nhất là từ tháng 7 đến tháng 12. Động lớn nhất là Sơn Đoòng. Đỉnh cao nhất là Cô Preu. Động vật thú vị nhất là chuột đá Trường Sơn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!