Lớp 5

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em làm quen với các dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp trong đề thi IOE lớp 5. Từ đó sẽ chuẩn bị thật tốt kiến thức, để tham gia các vòng thi IOE đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn có thể tham khảo thêm những bài tập viết lại câu thường gặp trong bài thi IOE Tiếng Anh lớp 5. Còn các em học sinh lớp 4 có thể tham khảo thêm bộ tài liệu Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35.

Bạn đang xem: Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 – Vòng 1

Bài 1: Choose the correct answer

1. Are you a student or a teacher?
a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I

2. ……..down, please!
a. Sit b. Open c. Close d. Stand

3. ……..up please !
a. Sit b. Open c. Close d. Stand

4. What is ………favourite colour ? I like red.
a. his b. her c. your d. you

5. Whose book is this?
a. It’s me b. It’s her c. It’s him d.It’s mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:
a. do b. mother c. brother d. sometime

7. What are ……..? They are my books.
a. it b. this c. that d. these

8. Can you drink……..? Yes, I can.
a. orange juice b. rice c. chicken d. bread

9. I am …..a picture now.
a. writing b. playing c. singing d.drawing

10. Tick the odd one out
a. picture b. red c. black d. green

Bài 2: Fill in the blank

1. subje…t 2. doc…or 3. h…ad 4. j…ans 5. cour…e
6. sund…y 7. e…d 8. th…ee 9. ha…f 10. ..limb

Bài 3: Matching

1. coconut 2. grape 3. badminton 4. Enlgand 5.desktop
6. apple 7. volleyball 8. bus-stop 9. schoolyard 10. bottles
a. cầu lông b. nho c. sân trường d. nước Anh e. màn hình
f. bóng chuyền g. bến xe buýt h. chai i. táo j. dừa
1……..2………3………4………5………..6………7……….8………..9……..10……….

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 – Vòng 2

Bài 1: Commplete the sentences

1. Hello, my name’s Kate. I am ten …….old.
2……… are you? I’m fine, thanks.
3. There …….one living room and one kitchen in my house.
4……..do you go after school.

Bài 2: Arrange the sentences

1. English sing song? you Can
________________________________________________________________

2. name? her What is
________________________________________________________________

3. ten years am old. I ________________________________________________________________

4. my pen friend. new is This
________________________________________________________________

5. up get 6.30 . I at
________________________________________________________________

6. is job? What your
________________________________________________________________

7. Would you orange juice? like some
________________________________________________________________

8. Ha Noi. I am from
________________________________________________________________

9. animals like? does What Nam
________________________________________________________________

10. My name is Hung Quan
________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. tirede 2. moother 3. reda 4. sciensce 5. Vietneamese
6. ugely 7. Engliesh 8. memmber 9. Americean 10. helsp

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 – Vòng 3

Bài 1: Maching

1. Hippo 2. Christmasday 3. stadium 4. blackboard 5. clouds
6. National day 7. carpark 8. bathroom 9. crocodile 10. inkpot
a. sân vận động b. phòng tắm c. cá sấu d. chỗ đậu xe e. lễ nô en
f. đám mây g. bình mực h. hà mã i. bảng đen j. ngày độc lập
1…….2……..3………..4……….5……….6……….7………8……….9………10……….

Bài 2: Fill in the blanks

1. fi..d 2. do..n 3. t..wn 4. be..low 5. h..lp
6. bl..e 7. w..fe 8. num..ber 9. ki..chen 10. b..ach

Bài 3: Choose the correct answers

1. My house is …….

a. this b. that c. big d. many

2. Who’s …….?- It’s my friend, Nam.

a. that b. his c. her d. it

3. Can I borrow ………?

a. your marker b. these marker c. the teacher d. the pink

4. May I come in? ………….

a. Thanks b. Bye c. Sure d. Yes, you are

5. He can play football…….. he can’t dance.

a. but b. and c. because d. when

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 – Vòng 4

Bài 1: Fill in the banks

1.I am having a birthday party ………..my friends.
2.I……morning exercises everyday.
3.The maps are n…..r the pictures.
4.What do your friends have ? ………have some chalk.
5.………old are you ? I’m twelve.

Bài 2: Arrange the words

1. How football ? play do you often
________________________________________________________________
2. swim . elephants The can
________________________________________________________________
3. Hoa shopkeeper ? a Mrs Is
________________________________________________________________
4. your book me and close Look at
________________________________________________________________
5. Where is my bag ?
________________________________________________________________
6. do dress What you like ?
_______________________________________________________________
7. The is clock on the wall.
________________________________________________________________
8. Teacher’s Day 20th . is November
________________________________________________________________
9. in does What his hand ? he have
________________________________________________________________
10. it day What is today ?
________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. ciety 2. shioe 3. wroong 4. alaong 5. thienk
6. sevean 7. speask 8. sprieng 9. puart 10. telsl

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 – Vòng 5

Bài 1: Complete the sentences

1.Viet Nam has ………….of beautiful mountains.
a. a lots b. an lots c. lot d. a lot

2. How many ……….are there ? There are ten.
a. pencils b. box c. notebook d. pen

3. I have two brothers . ………..names are Minh and Tung .
a. His b. Their c. They d. Theirs

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. bus b. hurry c. sugar d. supper

5. how many ……….are there ? There is one peach.
a. crayons b. peaches c. peach d. peachs

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. he b. me c. we d. pen

7. What’ s your father’s name ?
a. He’s name Phong b. He Phong
c. His is Phong d. His name’s Phong

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. bag b. bank c. parents d. place

9. What’s the matter with him ?
a. He’ s sick b. She’s sick c. I’m sick d. She’s fine

10. What ………..is your car ?
a. color b. this c. that d. the

Bài 2: Matching

1. money 2. play the guitar 3. vegetables 4. study Math 5. go fishing
6. write a letter 7. zebra 8. airport 9. bookshop 10.eat a banana
a. chơi đàn ghita b. ngựa vằn c. sân bay d. ăn chuối e. học toán
f. tiền g. viết thư h. quầy sách i. câu cá j. rau

1………2……….3……….4………..5…………6………..7……….8………9……10…….

Bài 3: Fill in the blanks

1. mo…key 2. br…ther 3. we…ther 4. hamb…rger 5. ar…ive
6. pre…are 7. do…l 8. thi…d 9. che…k 10. ov…r

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!