Lớp 1

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Tiếng Việt 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học lớp 1 các môn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Môn Tiếng việt (Học kì 1)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

TIẾT HỌC/THỜI LƯỢNG

1 – Làm quen

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 1

1

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 2

2

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 1

3

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 2

4

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 1

5

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 2

6

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 3

7

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 4

8

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 5

9

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 6

10

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 1

11

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 2

12

2

Bài 1: A a – Tiết 1

13

Bài 1: A a – Tiết 2

14

Bài 2: B b – Tiết 1

15

Bài 2: B b – Tiết 2

16

Bài 3: C c / – Tiết 1

17

Bài 3: C c / – Tiết 2

18

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 1

19

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 2

20

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

21

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

22

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 1

23

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 2

24

3

Bài 6: O o ? – Tiết 1

25

Bài 6: O o ? – Tiết 2

26

Bài 7: Ô ô – Tiết 1

27

Bài 7: Ô ô – Tiết 2

28

Bài 8: D d Đ d – Tiết 1

29

Bài 8: D d Đ d – Tiết 2

30

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 1

31

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 2

32

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

33

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

34

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 1

35

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 2

36

4

Bài 11: I I K k – Tiết 1

37

Bài 11: I I K k – Tiết 2

38

Bài 12: H h L l – Tiết 1

39

Bài 12: H h L l – Tiết 2

40

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 1

41

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 2

42

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 1

43

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 2

44

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

45

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

46

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 1

47

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 2

48

5

Bài 16: M m N n – Tiết 1

49

Bài 16: M m N n – Tiết 2

50

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 1

51

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 2

52

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 1

53

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 2

54

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 1

55

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 2

56

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

57

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

58

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 1

59

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 2

60

6

Bài 21: R r S s- Tiết 1

61

Bài 21: R r S s- Tiết 2

62

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 1

63

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 2

64

Bài 23: Th th ia – Tiết 1

65

Bài 23: Th th ia – Tiết 2

66

Bài 24: ua ưa – Tiết 1

67

Bài 24: ua ưa – Tiết 2

68

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

69

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

70

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 1

71

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 2

72

7

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 1

73

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 2

74

Bài 27: V v X x – Tiết 1

75

Bài 27: V v X x – Tiết 2

76

Bài 28: Y y – Tiết 1

77

Bài 28: Y y – Tiết 2

78

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 1

79

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 2

80

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

81

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

82

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 1

83

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 2

84

8

Bài 31: an ăn ân – Tiết 1

85

Bài 31: an ăn ân – Tiết 2

86

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 1

87

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 2

88

Bài 33: en ên in un – Tiết 1

89

Bài 33: en ên in un – Tiết 2

90

Bài 34: am ăm âm – Tiết 1

91

Bài 34: am ăm âm – Tiết 2

92

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

93

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

94

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 1

95

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 2

96

9

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 1

97

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 2

98

Bài 37: em êm im um – Tiết 1

99

Bài 37: em êm im um – Tiết 2

100

Bài 38: ai ay ây – Tiết 1

101

Bài 38: ai ay ây – Tiết 2

102

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 1

103

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 2

104

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

105

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

106

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 1

107

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 2

108

10

Bài 41: ui ưi – Tiết 1

109

Bài 41: ui ưi – Tiết 2

110

Bài 42: ao eo – Tiết 1

111

Bài 42: ao eo – Tiết 2

112

Bài 43: au âu êu – Tiết 1

113

Bài 43: au âu êu – Tiết 2

114

Bài 44: iu ưu – Tiết 1

115

Bài 44: iu ưu – Tiết 2

116

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

117

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

118

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 1

119

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 2

120

11

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 1

121

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 2

122

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 1

123

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 2

124

Bài 48: at ăt ât – Tiết 1

125

Bài 48: at ăt ât – Tiết 2

126

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 1

127

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 2

128

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

129

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

130

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 1

131

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 2

132

12

Bài 51: et êt it – Tiết 1

133

Bài 51: et êt it – Tiết 2

134

Bài 52: ut ưt – Tiết 1

135

Bài 52: ut ưt – Tiết 2

136

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 1

137

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 2

138

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 1

139

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 2

140

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

141

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

142

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 1

143

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 2

144

13

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 1

145

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 2

146

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 1

147

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 2

148

Bài 58: ach êch ich – Tiết 1

149

Bài 58: ach êch ich – Tiết 2

150

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 1

151

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 2

152

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

153

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

154

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 1

155

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 2

156

14

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 1

157

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 2

158

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 1

159

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 2

160

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 1

161

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 2

162

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 1

163

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 2

164

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

165

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

166

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 1

167

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 2

168

15

Bài 66: uôt uôm – Tiết 1

169

Bài 66: uôt uôm – Tiết 2

170

Bài 67: uôc uôt – Tiết 1

171

Bài 67: uôc uôt – Tiết 2

172

Bài 68: uôn uông – Tiết 1

173

Bài 68: uôn uông – Tiết 2

174

Bài 69: ươi ươu – Tiết 1

175

Bài 69: ươi ươu – Tiết 2

176

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

177

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

178

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 1

179

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 2

180

16

Bài 71: ươc ươt – Tiết 1

181

Bài 71: ươc ươt – Tiết 2

182

Bài 72: ươm ươp – Tiết 1

183

Bài 72: ươm ươp – Tiết 2

184

Bài 73: ươn ương – Tiết 1

185

Bài 73: ươn ương – Tiết 2

186

Bài 74: oa oe – Tiết 1

187

Bài 74: oa oe – Tiết 2

188

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

189

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

190

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 1

191

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 2

192

17

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 1

193

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 2

194

Bài 77: oai uê uy – Tiết 1

195

Bài 77: oai uê uy – Tiết 2

196

Bài 78: uân uât – Tiết 1

197

Bài 78: uân uât – Tiết 2

198

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 1

199

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 2

200

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

201

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

202

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 1

203

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 2

204

18

Bài 81: Ôn tập – Tiết 1

205

Bài 81: Ôn tập – Tiết 2

206

Bài 82: Ôn tập – Tiết 1

207

Bài 82: Ôn tập – Tiết 2

208

Bài 83: Ôn tập – Tiết 1

209

Bài 83: Ôn tập – Tiết 2

210

Đánh giá cuối kì – Tiết 1

211

Đánh giá cuối kì – Tiết 2

212

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 1

213

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 2

214

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 1

215

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 2

216

Môn Tiếng việt (Học kì 2)

CHỦ ĐỀ

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

TUẦN

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1 – TÔI VÀ CÁC BẠN – 20 tiết

19

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 1

1

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 2

2

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 3

3

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 4

4

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 1

5

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 2

6

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 3

7

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 4

8

Bài 3: Bạn của gió – Tiết 1

9

Bài 3: Bạn của gió – Tiết 2

10

Ôn luyện tuần 19 – tiết 1

11

Ôn luyện tuần 19 – tiết 2

12

20

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 1

13

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 2

14

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 3

15

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 4

16

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 1

17

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 2

18

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 3

19

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 4

20

Ôn tập – Tiết 1

21

Ôn tập – Tiết 2

22

Ôn luyện tuần 20 – tiết 1

23

Ôn luyện tuần 20 – tiết 2

24

2 – MÁI ẤM GIA ĐÌNH – 20 tiết

21

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 1

25

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 2

26

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 3

27

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 4

28

Bài 2: Làm Anh – Tiết 1

29

Bài 2: Làm Anh – Tiết 2

30

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 1

31

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 2

32

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 3

33

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 4

34

Ôn luyện tuần 21 – tiết 1

35

Ôn luyện tuần 21 – tiết 2

36

22

Bài 4: Quạt cho bà ngủ – Tiết 1

37

Bài 4: Quạt cho bà ngủ – Tiết 2

38

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 1

39

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 2

40

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 3

41

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 4

42

Bài 6: Ngôi nhà – Tiết 1

43

Bài 6: Ngôi nhà – Tiết 2

44

Ôn tập – Tiết 1

45

Ôn tập – Tiết 2

46

Ôn luyện tuần 22 – tiết 1

47

Ôn luyện tuần 22 – tiết 2

48

3 – MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU – 20 tiết

23

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 1

49

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 2

50

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 3

51

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 4

52

Bài 2: Đi học- Tiết 1

53

Bài 2: Đi học- Tiết 2

54

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 1

55

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 2

56

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 3

57

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 4

58

Ôn luyện tuần 23 – Tiết 1

59

Ôn luyện tuần 23 – tiết 2

60

24

Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 1

61

Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 2

62

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 1

63

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 2

64

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 3

65

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 4

66

Bài 6: Giờ ra chơi – Tiết 1

67

Bài 6: Giờ ra chơi – Tiết 2

68

Ôn tập – Tiết 1

69

Ôn tập – Tiết 2

70

Luyện tập tuần 24 – Tiết 1

71

Luyện tập tuần 24 – Tiết 2

72

4 – ĐIỀU EM CẦN BIẾT – 20 tiết

25

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 1

73

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 2

74

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 3

75

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 4

76

Bài 2: Lời chào – Tiết 1

77

Bài 2: Lời chào – Tiết 2

78

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 1

79

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 2

80

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 3

81

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 4

82

Luyện tập tuần 25 – Tiết 1

83

Luyện tập tuần 25 – Tiết 2

84

26

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 1

85

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 2

86

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 3

87

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 4

88

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 1

89

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 2

90

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 3

91

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 4

92

Ôn tập – Tiết 1

93

Ôn tập – Tiết 2

94

Luyện tập tuần 26 – Tiết 1

95

Luyện tập tuần 26 – Tiết 2

96

5 – BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – 20 tiết

27

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 1

97

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 2

98

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 3

99

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 4

100

Bài 2: Câu chuyện của rễ – Tiết 1

101

Bài 2: Câu chuyện của rễ – Tiết 2

102

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 1

103

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 2

104

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 3

105

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 4

106

Luyện tập tuần 27 – Tiết 1

107

Luyện tập tuần 27 – Tiết 2

108

28

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 1

109

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 2

110

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 3

111

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 4

112

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 1

113

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 2

114

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 3

115

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 4

116

Ôn tập – Tiết 1

117

Ôn tập – Tiết 2

118

Luyện tập tuần 28 – Tiết 1

119

Luyện tập tuần 28 – Tiết 2

120

6 – THIÊN NHIÊN KÌ THÚ – 20 tiết

29

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 1

121

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 2

122

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 3

123

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 4

124

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng – Tiết 1

125

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng – Tiết 2

126

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 1

127

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 2

128

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 3

129

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 4

130

Luyện tập tuần 29 – Tiết 1

131

Luyện tập tuần 29 – Tiết 2

132

30

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 1

133

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 2

134

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 3

135

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 4

136

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 1

137

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 2

138

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 3

139

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 4

140

Ôn tập- Tiết 1

141

Ôn tập- Tiết 2

142

Luyện tập tuần 30 – Tiết 1

143

Luyện tập tuần 30 – Tiết 2

144

7 – THẾ GIỚI TRONG MẮT EM 20 tiết

31

Bài 1: Tia nắng đi đâu? – Tiết 1

145

Bài 1: Tia nắng đi đâu? – Tiết 2

146

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng – Tiết 1

147

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng – Tiết 2

148

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 1

149

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 2

150

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 3

151

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 4

152

Bài 4: Hỏi mẹ – Tiết 1

153

Bài 4: Hỏi mẹ – Tiết 2

154

Luyện tập tuần 31 – Tiết 1

155

Luyện tập tuần 31 – Tiết 2

156

32

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 1

157

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 2

158

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 3

159

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 4

160

Bài 6: Buổi trưa hè – Tiết 1

161

Bài 6: Buổi trưa hè – Tiết 2

162

Bài 7: Hoa phượng – Tiết 1

163

Bài 7: Hoa phượng – Tiết 2

164

Ôn tập – Tiết 1

165

Ôn tập – Tiết 2

166

Luyện tập tuần 32 – Tiết 1

167

Luyện tập tuần 32 – Tiết 2

168

8 – ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI – 20 tiết

33

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 1

169

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 2

170

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 3

171

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 4

172

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 1

173

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 2

174

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 3

175

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 4

176

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? – Tiết 1

177

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? – Tiết 2

178

Luyện tập tuần 33 – Tiết 1

179

Luyện tập tuần 33 – Tiết 2

180

34

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa – Tiết 1

181

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa – Tiết 2

182

Bài 5: Nhớ ơn – Tiết 1

183

Bài 5: Nhớ ơn – Tiết 2

184

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 1

185

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 2

186

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 3

187

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 4

188

Ôn tập – Tiết 1

189

Ôn tập – Tiết 2

190

Luyện tập tuần 34 – Tiết 1

191

Luyện tập tuần 34 – Tiết 2

192

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ – 12 tiết

35

Bài 1 – Tiết 1

193

Bài 1 – Tiết 2

194

Bài 2 – Tiết 1

195

Bài 2 – Tiết 2

196

Bài 3 – Tiết 1

197

Bài 3 – Tiết 2

198

Luyện tập tuần 35 – Tiết 1

199

Luyện tập tuần 35 – Tiết 2

200

Kiểm tra

201

Kiểm tra

202

Kiểm tra

203

Đánh giá cuối năm

204

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!