Lớp 8

Giải Toán 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 111, 112 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Hình học 8 Chương 4. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 5 Chương IV Hình học 8 tập 2.

Lý thuyết bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

1 Diện tích xung quanh

Bạn đang xem: Giải Toán 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

<span id="MathJax-Element-1-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='Sxq=2p.h’>

<span id="MathJax-Element-2-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='p’>

  • <span id="MathJax-Element-2-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='p’> là nửa chu vi đáy.
  • <span id="MathJax-Element-3-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='h’> là chiều cao.

2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Giải bài tập toán 8 trang 111, 112 tập 2

Bài 23 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 2)

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây (h.102):

Bài 23

Gợi ý đáp án:

a) Với hình vẽ bên trái :

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng là:

2.(3+ 4) . 5 = 70 (cm^2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng là:

70 + 2.3.4. = 94(cm^2)

b) Với hình vẽ bên phải:

triangle ABC vuông tại A Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9 + 4 = 13

Rightarrow BC = sqrt{13} (cm)

Nửa chu vi đáy là: dfrac{2+3+sqrt {13}}{2}=dfrac{5+sqrt {13}}{2}

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng là:

2.dfrac{5+sqrt {13}}{2}.5 = 25 + 5sqrt{13} (cm^2 )

Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng là:

25 + 5sqrt{13} + 2(dfrac{1}{2}. 2.3)

= 25 + 5sqrt{13} + 6= 31 + 5sqrt{13}(cm^2 )

Bài 24 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 2)

Quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

a (cm) 5 3 12 7
b (cm) 6 2 15
c (cm) 7 13 6
h (cm) 10 5
Chu vi đáy (cm) 9 21
Sxq (cm2 ) 80 63

Bài 24

 Gợi ý đáp án:

Dựa vào công thức: Sxq = 2p.h với p là nửa chu vi, h là chiều cao để điền các số vào bảng:

+ Chu vi đáy P = a + b + c (kí hiệu P là chu vi đáy)

+ Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao

Ta có:

+ Cột 1: a = 5; b = 6; c = 7

P = a + b + c = 5 + 6 + 7 = 18

Sxq = Ph = 18.10 = 180.

+ Cột 2: a = 3; b = 2; P = 9

c = P – a – b = 9 – 3 – 2 = 4

Sxq = Ph = 9.5 = 45

+ Cột 3: a = 12; b = 15; c = 13

P = a + b + c = 12 + 15 + 13 = 40

⇒h=frac{Sxq}{P}=frac{80}{40}=2

+ Cột 4: a = 7; c = 6; P = 21

b = P – a – c = 21 – 7 – 6 = 8

⇒h=frac{Sxq}{P}=frac{63}{21}=3

Ta có bảng hoàn chỉnh sau:

a (cm) 5 3 12 7
b (cm) 6 2 15 8
c (cm) 7 4 13 6
h (cm) 10 5 2 3
Chu vi đáy (cm) 18 9 40 21
Sxq (cm2 ) 180 45 80 63

Bài 25 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 2)

Tấm lịch để bàn (xem lại hình 94) có dạng một lăng trụ đứng, ABC là một tam giác cân (h.104).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Bài 25Hình 104

 Gợi ý đáp án:

a) Cạnh AC song song với cạnh A’C’.

Bài 25

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

Tam giác <span id="MathJax-Element-5-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='ABC’> là tam giác cân tại C nên <span id="MathJax-Element-6-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='AC=BC=15cm’>

Chu vi tam giác ABC là:

<span id="MathJax-Element-8-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='15.2+8=38cm’>

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng như trên là:

<span id="MathJax-Element-9-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='38.22=836(cm2)’>

Vậy diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên là <span id="MathJax-Element-10-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='836cm2′>

Bài 26 (trang 112 SGK Toán 8 Tập 2)

a) Từ hình khai triển (h.105) có thể gấp theo các cạnh để có được một lăng trụ đứng hay không? (Các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật).

b) Trong hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB.

– EF và CF là hai cạnh vuông với nhau.

– Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau.

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau.

– Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD).

Bài 25

 Gợi ý đáp án:

a) Từ hình khai triển bên, ta có thể gấp theo các cạnh để được hình lăng trụ đứng.

b) Các phát biểu đúng:

  • Cạnh AD vuông góc với cạnh AB.
  • EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau.
  • Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!