Lớp 8

Giải Toán 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 67, 68 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Hình học 8 Chương 3. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 3 Chương III Hình học 8 tập 2.

Lý thuyết bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

1. Định lý

Bạn đang xem: Giải Toán 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Định lý

Tổng quát: Δ ABC, AD là đường phân giác của góc BACˆ (D ∈ BC )

Ta có: DB/DC = AB/AC hay DB/AB = DC/AC

2. Chú ý

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác

AE’ là phân giác của góc BAxˆ ( AB ≠ AC )

Ta có: AB/AC = E’B/E’C hay E’B/AB = E’C/AC

Giải bài tập toán 8 trang 67, 68 tập 2

Bài 15 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 2)

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Hình 24
Hình 24

Xem gợi ý đáp án

a) AD là tia phân giác góc A của ∆ABC (gt) nên áp dụng tính chất của đường phân giác trong tam giác ta có:

dfrac{BD}{AB} = dfrac{DC}{AC}

Rightarrow DC = dfrac{BD.AC}{AB}= dfrac{3,5.7,2}{4,5}

Rightarrow x = 5,6

b) PQ là đường phân giác góc P của ∆PMN (gt) nên

dfrac{MQ}{MP}= dfrac{NQ}{NP} (tính chất đường phân giác của tam giác)

Hay dfrac{MQ}{6,2} = dfrac{x}{8,7}

Có: MN=MQ+x=12,5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Rightarrow dfrac{x}{8,7} = dfrac{MQ}{6,2} = dfrac{x + MQ}{8,7+ 6,2}= dfrac{12,5}{14,9}

Rightarrow x = dfrac{{12,5.8,7}}{{14,9}} approx 7,3

Bài 16 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng frac{m}{n}.

Xem gợi ý đáp án

Bài 16

Kẻ AH ⊥ BC

Ta có:

{S_{ABD}} = dfrac{1}{2}AH.BD

{S_{ACD}} = dfrac{1}{2}AH.DC

Rightarrow dfrac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = dfrac{dfrac{1}{2}AH.BD}{dfrac{1}{2}AH.DC} = dfrac{BD}{DC}

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC (gt)

Rightarrow dfrac{BD}{DC}= dfrac{AB}{AC} = dfrac{m}{n} (tính chất đường phân giác của tam giác)

Vậy dfrac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = dfrac{m}{n} (điều phải chứng minh).

Bài 17 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h.25).

Bài 17
Hình 25

Xem gợi ý đáp án

Ta có MD là đường phân giác góc M của tam giác ABM (giả thiết)

Rightarrow dfrac{AD}{BD} = dfrac{AM}{BM} (1) (tính chất đường phân giác của tam giác)

ME là đường phân giác góc M của tam giác ACM (giả thiết)

Rightarrow dfrac{AE}{CE}= dfrac{AM}{MC} (2) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Mà MB = MC (vì AM là đường trung tuyến nên M là trung điểm của BC)

Rightarrow dfrac{AM}{BM} = dfrac{AM}{MC} (3)

Từ (1), (2), (3) Rightarrow dfrac{AD}{BD}= dfrac{AE}{CE}

Rightarrow DE // BC ( theo định lí Talet đảo).

Giải bài tập toán 8 trang 68 tập 2: Luyện tập

Bài 18 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Xem gợi ý đáp án

Bài 18

AE là đường phân giác của widehat {BAC} (giả thiết) nên xét tam giác ABC có:

dfrac{EB}{AB} = dfrac{EC}{AC} (tính chất đường phân giác của tam giác)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

dfrac{EB}{AB} = dfrac{EC}{AC} = dfrac{EB+EC}{AB+AC}= dfrac{BC}{AB+AC}

Rightarrow EB = dfrac{AB.BC}{AB+AC} = dfrac{5.7}{5+6} =dfrac{35}{11}

EC = BC- EB =7-dfrac{35}{11} =dfrac{42}{11}

Bài 19 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F.

Chứng minh rằng:

a) dfrac{AE}{ED} = dfrac{BF}{FC};     b) dfrac{AE}{AD} = dfrac{BF}{BC};     c) dfrac{DE}{DA} = dfrac{CF}{CB}

Xem gợi ý đáp án

Bài 19

a) Nối AC cắt EF tại O

∆ADC có EO // DC (giả thiết) Rightarrow dfrac{AE}{ED} = dfrac{AO}{OC} (1) (theo định lí Talet)

∆ABC có OF // AB (giả thiết) Rightarrow dfrac{AO}{OC} = dfrac{BF}{FC} (2) (theo định lí Talet)

Từ (1) và (2) Rightarrow dfrac{AE}{ED} = dfrac{BF}{FC}

b) Theo câu a) ta có:

eqalign{ & {{AE} over {ED}} = {{BF} over {FC}} Rightarrow {{FC} over {BF}} = {{ED} over {AE}} cr & Rightarrow {{FC} over {BF}} + 1 = {{ED} over {AE}} + 1 cr & Rightarrow {{FC + BF} over {BF}} = {{ED + AE} over {AE}} cr & Rightarrow {{BC} over {BF}} = {{AD} over {AE}} cr & Rightarrow {{AE} over {AD}} = {{BF} over {BC}} cr}

c) Theo câu b) ta có:

eqalign{ & {{AE} over {ED}} = {{BF} over {FC}} cr & Rightarrow {{AE} over {ED}} + 1 = {{BF} over {FC}} + 1 cr & Rightarrow {{AE + ED} over {ED}} = {{BF + FC} over {FC}} cr & Rightarrow {{AD} over {ED}} = {{BC} over {FC}} cr & Rightarrow {{FC} over {BC}} = {{ED} over {AD}},,,hay,,{{DE} over {DA}} = {{CF} over {CB}} cr}

Bài 20 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Chứng minh rằng OE = OF

Bài 20
Hình 26

Xem gợi ý đáp án

∆ADC có OE // DC (gt) nên dfrac{OE}{DC} = dfrac{AO}{AC} (1) (hệ quả của định lí TaLet trong tam giác)

∆BDC có OF // DC (gt) nên dfrac{OF}{DC} = dfrac{BF}{BC} (2) (hệ quả của định lí TaLet trong tam giác)

∆BAC có OF // AB (gt) nên dfrac{AO}{AC} = dfrac{BF}{BC} (3) (hệ quả của định lí TaLet trong tam giác)

Từ (1), (2), (3) suy ra dfrac{OE}{DC} = dfrac{OF}{DC} nên OE = OF.

Bài 21 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích tam giác ABC là S.

b) Khi cho n = 7cm, m = 3cm, hỏi rằng diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

Xem gợi ý đáp án

Bài 21

a) Ta có AD là đường phân giác của ∆ABC (gt) nên

dfrac{{B{rm{D}}}}{{DC}} = dfrac{{AB}}{{AC}} (Tính chất đường phân giác của tam giác)
dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}} = dfrac{DB}{DC} (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A)

Nên dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}} = dfrac{DB}{DC}= dfrac{AB}{AC}= dfrac{m}{n}

eqalign{ & Rightarrow {{{S_{ADC}}} over {{S_{ABD}}}} = {n over m} cr & Rightarrow {{{S_{ADC}}} over {{S_{ABD}}}} + 1 = {n over m} + 1 cr & Rightarrow {{{S_{ADC}} + {S_{ABD}}} over {{S_{ABD}}}} = {{n + m} over m} cr}

Rightarrow dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}+S_{ABD}}= dfrac{m}{n+m}

hay dfrac{S_{ABD}}{S_{ABC}}= dfrac{m}{n+m}

Rightarrow {S_{AB{rm{D}}}} = dfrac{{mS}}{{n + m}}

Vì AM là trung tuyến của ∆ABC (gt) Rightarrow S_{ABM}= dfrac{1}{2}S_{ABC}.

Có AB < AC( m<n) vì AD là đường phân giác, AM là đường trung tuyến kẻ từ A nên AD nằm giữa AB và AM.

Rightarrow S_{ADM}= S_{ABM}- S_{ABD}

Rightarrow S_{ADM} = dfrac{1}{2}S -dfrac{m}{n+m}S= dfrac{S(m+n-2m)}{2(m+n)}

S_{ADM}= dfrac{S(n -m)}{2(m+n)} với n>m

b) Khi n = 7cm, m = 3cm ta có:

{S_{A{rm{D}}M}} = dfrac{{7 - 3}}{{2left( {7 + 3} right)}}.S = dfrac{S}{5} = dfrac{{20.S }}{100} = 20% S

Vậy S_{ADM} = 20%S_{ABC}.

Bài 22 (trang 68 SGK Toán 8 Tập 2)

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

widehat{O_{1}} = widehat {O_{2}} = widehat {O_{3}} = widehat {O_{4}} = widehat {O_{5}} = widehat {O_{6}}

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.

Bài 22
Hình 27

Xem gợi ý đáp án

OB là tia phân giác trong của ∆OAC Rightarrow dfrac{x}{a} = dfrac{y}{c}

OC là tia phân giác trong của ∆OBDRightarrow dfrac{y}{b} = dfrac{z}{d}

OD là tia phân giác trong của ∆OCERightarrow dfrac{z}{c}= dfrac{t}{e}

OE là tia phân giác trong của ∆ODFRightarrow dfrac{t}{d} = dfrac{u}{f}

OF là tia phân giác trong của ∆OEGRightarrow dfrac{u}{e} = dfrac{v}{g}

OC là tia phân giác của ∆AOE Rightarrow dfrac{AC}{OA} = dfrac{CE}{OE} hay dfrac{x+ y}{a} = dfrac{z + t}{e}

OE là phân giác của ∆OCGRightarrow dfrac{z + t}{c} = dfrac{u+v }{g}

OD là phân giác của ∆AOG Rightarrow dfrac{x+y+z }{a} = dfrac{t+u+v }{g}

OD là phân giác của ∆OBF Rightarrow dfrac{y+z}{b} = dfrac{t + u}{f}

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!