Lớp 7

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tham khảo đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 dưới đây để làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

UBND QUẬN BA ĐÌNH
PHÒNG GD-ĐT

Bạn đang xem: Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)
Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. catch B. cough C. cucumber D. centre
2. A. cucumber B. durian C. dust D. useful
3. A. affect B. energy C. absent D. helpful
4. A. diet B. dish C. slice D. ripe
5. A. spinach B. disappear C. again D. vacation
6. A. bus B. fun C. unhappy D. lettuce
7. A. distance B. happy C. apple D. calendar
8. A. invitation B. invite C. finish D. miss
9. A. red B. calendar C. address D. except
10. A. book B. cook C. took D. cool

II. Choose the word that has stress on the second syllable. (2,5pts)

1.A. skillful B. again C. entertainment D. teenager
2. A. amount B. lemonade C. absent D. measure
3. A. normal B. office C. explore D. temperature
4. A. different B. disease C. engineer D. capital
5. A. modern B. children C. energy D. improve
6. A. viewer B. stadium C. appointment D. vessel
7. A. chopstick B. teenager C. athletics D. modern
8. A. moderate B. simple C. invite D. doctor
9. A. hospital B. lifestyle C. vegetables D. important
10. A. competition B. selection C. measure D. oceanic

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. doesn’t she B. don’t I C. won’t she D. will she

2. It was nice to meet all my friends ___________________ Christmas.

A. in B. on C. by D. at

3. I hope you ____________ the exams.

A. will pass B. can pass C. could pass D. pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. have B. should C. ought D. must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

A. unless B. if C. until D. without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. for B. to C. with D. at

7. My children watched the film with great ______.

A. interesting B. interested C. interest D. interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. to open B. opening C. opened D. open

9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. like B. likes C. don’t like D. doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. a fine weather B. the fine weather C. fine weather D. an fine weather

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!