Lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Family and Friends cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Qua đó, các em học sinh lớp 3 tham khảo, dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt, Toán 3. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Choose the odd one out

1. A. skirt

B. trousers

C. badminton

D. dress

2. A. drum

B. dance

C. talk

D. watch

3. A. sing

B. song

C. listen

D. eat

4. A. bus

B. car

C. plane

D. bike

Look and write

Look and write

Look and write

1. ________________

2. ________________

Look and write

Look and write

3. ________________

4. ________________

Choose the correct answer

1. He can play _____________.

A. sports

B. guitar

C. a horse

D. a ride

2. I can draw. What _____________ you do?

A. are

B. is

C. does

D. can

3. Can you skip, Khoa?

– No, I _____________. I never skip.

A. can

B. cant

C. can’t

D. cans

4. What’s your hobby?

I like _____________ computer games

A. play

B. plays

C. playing

D. played

5. My sister is _____________ to music in her room.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

Read and choose the correct answer

Hi, I’m John. I lkie going shopping with mu mum. I wear a blouse and a skirt. I wear a blouse and a skirt. I also like goinf skating with my friend. On those days, I wear a T-shirt, jeans and a pair of shoes. Sometimes, on hot days, I wear a cap and a pair of sandals. They are my favourite sandals. They are black. They are eighty-five thousand dong.

1. John likes ……………… with his mum

A. go for a walk

B. going shopping

C. go fishing

2. He wears ……………….. and a skirt.

A. a blouse

B. a jacket

C. a jumper

3. He wears jeans when going …………………

A. skating

B. fishing

C. walking

4. His favourite sandals’ colour are ………………

A. blue

B. black

C. Brown

Reorder these words to have correct sentences

1. wearing/ pink/ a/ my/ dress/ sister/ is/ ./

__________________________________________

2. can/ she/ soccer/ play/ ./

__________________________________________

3. wearing/ What/ you/ are/ today/ ?/

__________________________________________

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 Chân trời sáng tạo

Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

4. C

Look and write

1. read

2. skirt

3. truck

4. take photos

Choose the correct answer

1. B

2. D

3. C

4. C

5. C

Read and choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. B

Reorder these words to have correct sentences

1. My sister is wearing a pink dress.

2. She can play soccer.

3. What are you wearing today?

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!