Lớp 3

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh, cùng những bài luyện tập có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 sắp tới.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn thi học kì 1 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 học kì 1

1. Chào hỏi

Hello/ Hi. I’m + (tên). (Xin chào. Tôi là …)

Chú ý: ’m = am

2. Hỏi thăm sức khỏe

How are you? (Bạn có khỏe không?)

I’m fine. Thanks/ Thank you. (Tôi khỏe. Cảm ơn)

3. Hỏi tên

What’s your name? (Tên của bạn là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là…)

Chú ý: ’s = is

4. Giới thiệu một người ở gần hoặc ở xa

This is + (người). (Đây là …)

That is + (người). (Kia là ….)

5. Hỏi một người ở gần hoặc ở xa

Is this + (người)? (Đây có phải là …?)

Is that + (người)? (Kia có phải là …?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

6. Hỏi xem ai ở phía xa

Who’s that? (Kia là ai?)

It’s + (tên)

7. Hỏi tuổi

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi)

8. Giới thiệu một người bạn

This is my friend, (tên người bạn). (Đây là bạn của tôi, …)

9. Hỏi xem ai đó có phải là bạn của bạn không

Are they your friends? (Họ có phải là bạn của bạn không?)

Yes, they are. (Đúng vậy)

No, they aren’t. (Không phải)

10. Hỏi, xin phép làm gì

May I + (hành động)? (Tôi có thể … được không?)

Yes, you can. (Được, bạn có thể)

No, you can’t. (Không, bạn không thể)

11. Giới thiệu một đồ vật ở xa hoặc ở gần

This is + a/an + (đồ vật). (Đây là….)

That is + a/an + (đồ vật). (Kia là…)

12. Giới thiệu nhiều đồ vật ở xa hoặc ở gần

These are + (đồ vật số nhiều). (Đây là những …)

Those are + (đồ vật số nhiều). (Kia là những …)

13. Hỏi màu sắc

What color is it? (Nó màu gì?)

It’s + (màu)

What color are they? (Chúng màu gì?)

They’re + (màu)

14. Hỏi ai đó làm gì vào giờ giải lao

What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I + (hành động)

15. Hỏi ai đó có thích gì không

Do you like + (trò chơi/ môn thể thao)?

Yes, I do. (Tôi có)

No, I don’t. (Tôi không)

Bài tập luyện tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. she

B. he

C. they

D. name

2. A. green

B. pink

C. color

D. blue

3. A. school

B. rubber

C. pen

D. book

4. A. chair

B. red

C. board

D. desk

5. A. classroom

B. six

C. gym

D. library

6. A. large

B. big

C. small

D. school

7. A. these

B. this

C. that

D. it

8. A. my

B. their

C. him

D. your

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. book

B. bus

C. lamb

D. breakfast

2. A. read

B. bean

C. please

D. near

3. A. skip

B. fried

C. swim

D. milk

4. A. eat

B. teacher

C. read

D. head

5. A. student

B. sun

C. bus

D. mug

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ grade are you in, Alex? – I am in grade 6

A. When

B. How

C. Where

D. Which

2. Is your school in the city ________ in the country?

A. and

B. at

C. or

D. so

3. Are _____ windows? – No, they aren’t

A. those

B. that

C. it

D. there

4. Simon ______ gardening every afternoon

A. doesn’t do

B. don’t play

C. doesn’t wash

D. don’t do

5. What _______ do you get up, Lily? – At 5.30 in the morning

A. day

B. o’clock

C. time

D. morning

6. Do you listen ____ music every night?

A. in

B. up

C. on

D. to

7. Do you like ________ tennis? – No, I don’t. I like football

A. play

B. playing

C. plays

D. played

8. What color is _____ bicycle?

A. you

B. your

C. I

D. he

9. May I go out? – __________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A & B

10. At ________, I often play hide-and-seek

A. break

B. breaking

C. time

D. break time

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. big

: ____________

4. stand

: ____________

2. open

: ____________

5. young

: ____________

3. black

: ____________

6. up

: ____________

Exercise 5: Read the text and choose the best answer

Her (1) __________ is Julia. Julia is sixty three. My grandmother is (2) __________ pensioner. Julia (3) __________ to play chess. She plays chess very well. But I don’t play chess well. My Granny sometimes (4) __________ tasty pies with cabbage. In winter, my grandmother and I go to the mountains. There we ski. Julia is a theatre-goer. She often goes to the theatre. Sometimes, my grandmother takes me ti the theatre. We have a wonderful time there. Julia is a clever and nice (5) __________. I love my Granny

1. A. name

B. family

C. class

D. school

2. A. an

B. a

C. two

D. three

3. A. love

B. like

C. want

D. likes

4. A. cook

B. cooks

C. is cooking

D. is cook

5. A. man

B. teacher

C. woman

D. women

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. she/ does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_______________________________________________

2. many/ months/ how/ year/ a/ in/ there/ are/ ?/

_______________________________________________

3. colour/ what/ eyes/ your/ are/ ?/

_______________________________________________

4. your/ down/ can/ write/ you/ name/ ?

_______________________________________________

5. sports/ Linda/ Peter/ and/ don’t/ play/ ./

_______________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My rubber is blue.

_______________________________________________

2. My father is thirty three years old

_______________________________________________

3. This is my classroom.

_______________________________________________

4. I often get up at 6 o’clock in the morning

_______________________________________________

5. I am wonderful, today

_______________________________________________

Exercise 8: Write one word in each blank

1. This _______ my pencil

2. Those _______ my books

3. What ________ is your book? – Yellow

4. Is that your sharpener? _________, it is

5. Is that your notebook? _________, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE (ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This ……………………………. my new friend, Hoa.

2. ……………………………. the gym big or small?

3. What ……………………………. his name?

4. How ……………………………. you? – I ……………………………. fine, thank you.

5. I ……………………………. nine.

6. This ……………………………. my friend.

7. That ……………………………. my school.

8. The classroom ……………………………. small but nice.

9. ……………………………. they your friends? – Yes, they ……………………………. .

10.Trung and Quan ……………………………. my friends.

Exercise 10: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ………………………. , Miss Hien. (2) ………………………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ………………………………. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) ……………………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Đáp án bài tập luyện tập môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. C

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. big

: small

1. stand

: sit

2. open

: close

2. young

: old

3. black

: white

3. up

: down

Exercise 5: Read the text and choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. Does she like to play hide-and-seek?

2. How many months are there in a year?

3. What color are your eyes?

4. Can you write down your name?

5. Linda and Peter don’t play sports

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. What color is your rubber?

2. How old is your father?

3. What is this?

4. What time do you get up?

5. How are you today?

Exercise 8: Write one word in each blank

1.This ___is____ my pencil

2.Those ___are____ my books

3.What ____color____ is your book? – Yellow

4.Is that your sharpener? _____Yes____, it is

5.Is that your notebook? ____No_____, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. is 2. Is 3. is 4. are – am 5. am
6. is 7. is 8. is 9. Are – are 10. are

Exercise 10: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

Quan: (1) ………….Hello…………… , Miss Hien. (2) ……………How…………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ……………..Fine……………….. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) …………fine…………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!