Lớp 8

Bài tập thì quá khứ đơn môn Tiếng Anh lớp 8

Bài tập thì quá khứ đơn môn Tiếng Anh lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm nhiều dạng bài tập thì quá khứ đơn thông dụng, giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng hơn.

Qua tài liệu này các bạn học sinh lớp 8 sẽ nắm được các dạng bài tập khác nhau của thì quá khứ đơn (Past Simple) và ôn luyện Tiếng Anh 8 hiệu quả. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn môn Tiếng Anh lớp 8

Bài tập thì quá khứ đơn môn Tiếng Anh lớp 8

A. Lý thuyết

1. Form:

a. To be:

Affirmative: S + was/ were   (I, He, She, It, 1 : was

Negative: S + was/ were not    (We, You, They, 2 : were)

Interrogative: Was/ Were + S …..?

Ex: He was at school yesterday.

Mr. Nhat wasn’t in that hotel last night.

Were they in Nha Trang last year?

b. Ordinary verb:

Affirmative: S + V2/ Ved (V2 động từ bất quy tắc)

Negative: S + did not + Vo (Ved: động từ hợp quy tắc)

Interrogative: Did + S + Vo…..?

Ex: I saw Tam in the park last Sunday.

They didn’t visit her last night.

Did you finish your work?

2. Cách dùng chính:

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian xác định rõ. Các trạng từ thường được dùng: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990

– Hành động xen vào của thì QKTD: When + S + V( QKĐ), S + V ( QKTD).

– Hành động sảy ra sau của một hành đông khác ở thì QKHT: S + V( QKĐ), S + V ( QKHT).

Ex: – He was a doctor in this hospital from 1997 to 2005.

They finished the work two hours ago.

He bought this villa last month.

3. Cách thêm đuôi “ ed” trong các động từ có qui tắc.

– Động từ tận cùng đã là “e + d”: hope – hoped, arrive – arrived,…

– Động từ tận cùng là “ y” thì “đổi y thành i + ed”: carry – carried,………….

– Động từ một âm tiết tận cùng là một phụ âm và trước nó là một nguyên âm ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed: stop – stopped, beg – begged,…

4. Cách phát âm đuôi “ ed”:

– /id/: Khi tận cùng của động từ có chứa “ t, d”: want – wanted, decide – decided,…

– /t/ : Khi động từ có tận cùng là: “ k, p, s, gh, ch, sh, f, ce ”: look – looked, stop – stopped,…

– /d/ : Tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại trừ hai trường hợp trên: arrive – arrived,…

B. Bài tập

I. Chia thì động từ với thì quá khứ đơn

1. I _____ at home all weekend. ( stay)

2. Angela ______ to the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. ( be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have)……. reservations.

17. I (say)…., “No, my secretary forgets to make them.” said

18. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. told

19. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

21. We (stop)……. in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

22. That (be) ______ better than waiting for two hours.

23. I (not go) ______ to school last Sunday.

24. She (get) ______ married last year? got

25. What…… you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

26. I (love) ______ him but no more.

27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

28. They (buy ) ……………. that house last year.

29. She (not go) …………. to school yesterday.

30. That boy ( have ) …………… some eggs last night.

II Viết lại câu hoàn chỉnh. Dùng thì quá khứ đơn

1. I / go swimming / yesterday.

=>…………………………………………………………………..

2. Mrs. Nhung / wash / the dishes.

=>…………………………………………………………………..

3. my mother / go shopping / with / friends / in / park.

=>……………………………………………………………..

4. Lan / cook / chicken noodles / dinner.

=>…………………………………………………………………..

5. Nam / I / study / hard / last weekend.

=>…………………………………………………………………..

6. my father / play / golf / yesterday.

=>…………………………………………………………………..
7. last night / Phong /listen / music / for two hours.

=>…………………………………………………………..
8. they / have / nice / weekend.

=>…………………………………………………………………..

9. she / go / supermarket yesterday.

=>…………………………………………………………………..

10. We / not go / school last week.

=>…………………………………………………………………..

III. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

1. Did you (get up / got up) late this morning?

2. We (buyed / bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam.

3. (Was / Were) your last birthday over six weeks ago?

4. Hoang (didn’t arrive / not arrived) in the evening.

5. (Was / Did) the Robinsons return to Hanoi by train?

6. Was Nguyet at the theater last night? – Yes , (she was / she did).

7. I don’t know where (was he / he was) last night.

IV. Đổi sang thể phủ định và câu hỏi

1. They went to Nha Trang last month.

……………………………………………………..

2. He played table tennis with his father.

……………………………………………………..

3. Lan saw you in the park last week.

……………………………………………………..

4. We were in the countryside last summer.

……………………………………………………..

5. Mrs. Robinson bought a poster.

……………………………………………………..

6. Liz enjoyed her vacation in Da Lat last year.

……………………………………………………..

7. Her aunt gave her a new skirt.

……………………………………………………..

8. He was in our class two hours ago.

……………………………………………………..

V. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

1. He _______ at school two days ago.

A. isn’t

B. won’t be

C. wasn’t

2. What time _______ go to bed last night?

A. did you go

B. do you go

C. did you went

3. How ______ your vacation in Hoi An last week?

A. is

B. was

C. did

4. He ______ here yesterday.

A. doesn’t come

B. didn’t came

C. didn’t come

5. What ___ you ____ last Saturday?

A. do – do

B. did – did

C. did – do

6. We didn’t _______ each other 10 years ago.

A. see

B. saw

C. seeing

7. ______ did you meet him? – Yesterday evening.

A. When

B. Where

C. What time

8. I had a good time ______ my parents in Hue.

A. for

B. with

C. at

9. I ________ seafood when I was in Nha Trang.

A. didn’t ate

B. did ate

C. didn’t eat

10. _______ you see that movie last night?

A. Were

B. Was

C. Did

………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!