Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 31

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 31 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp. Sau đây là chi tiết cho từng phần.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

1. Phần trắc nghiệm

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 31

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 …..

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 …..

d) Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi?

Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg … 1690kg … 960kg …

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a) Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu?

A. 84573

B. 83573

C. 86573

b) x : 7 = 1485 (dư 6). Giá trị của x là:

A. 10395

B. 10401

C. 10406

c) Em đi từ nhà lúc 7 giờ kém 15phút, đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

A. 15 phút.

B. 20 phút.

C. 25 phút.

d) Một đội công nhân lần thứ nhất chuyển được 18175kg gạo vào kho, lần thứ hai chuyển được gấp 3 lần thứ nhất. Hỏi cả hai lần chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo vào kho?

A. 54525kg

B. 72000kg

C. 72700kg

e) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

– Thương của số đó với 5 là:

– Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các ngày:

– Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có …… tuần lễ và ……… ngày

Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

2. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

34726 × 2

12107 × 8

13546 : 4

54756 : 6

35 056 : 6

21 709 × 4

10 918 × 5

62 740 : 4

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

24177 ×  4 – 78495

92 578 – 10 312 × 8 =

1342 × 4 + 3257 =

17164 + 37094 x 2

21 658 + 42 539 : 7

21 758 + 12 708 : 4

Bài 3: Tìm x:

x + 315 = 10 419

x × 9 = 34569

Bài 4. Cho phép chia 75423 : 9

Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên?

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

1 km…97 dam

7923 mm….423 cm 4 mm

3km 487m…..3657m

50km964m……65370m

4 km 5 m …..3 km 5 m

6091 m ….. 61 hm9 m

3760m × 2…….8494m – 2657m

21378m : 2……. 10689m

Bài 6. Hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất phải sửa 18450m đường và chỉ bằng frac{1}{3}số mét đường của đội thứ hai phải sửa. Hỏi cả hai đội phải sửa bao nhiêu mét đường?

Bài 7: Giải bài toán

Có 8 xe ô tô như nhau chở được 43360kg hàng. Hỏi có 5 xe ô tô như thế thì chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 8. Một cửa hàng có 457kg đường, người ta đã bán đi 86kg đường. Số đường còn lại đóng vào các gói, mỗi gói 3kg. Hỏi số đường còn lại đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 9: Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?

Bài 10: Một viên gạch hình vuông có chu vi 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch đó.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

1. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248 S

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 S

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 Đ

d. Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi?

Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg S 1690kg Đ 960kg S

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu?

Câu

a

b

c

d

e

Đáp án

A

B

B

C

C

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:98765

– Thương của số đó với 5 là: 19753

– Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các ngày: 4, 11, 18, 25

– Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có 52 tuần lễ và 1 ngày

Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

2. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là

34726 × 2 = 69452

12107 × 8 = 96856

35 056 : 6 = 5842 (dư 4)

21 709 × 4 = 86 836

13546 : 4= 3386 ( dư 2)

54756 : 6 = 9126

10 918 × 5 = 54 590

62 740 : 4= 15685

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

24177 4 – 78495 = 96708 – 78495

= 18213

92 578 – 10 312 × 8 = 92578 – 82496

= 10 082

1342 × 4 + 3257 = 5368 + 3257

= 8625

17164 + 37094 2 = 17164 + 74188

= 91 352

21 658 + 42 539 : 7 = 21 658 + 6077

= 27735

21 758 + 12 708 : 4 = 21 758 + 3177

= 24935

Bài 3: Tìm x

x + 315 = 10 419

x = 10 419 – 315

x = 10 104

x × 9 = 34569

x = 34569: 9

x = 3841

Bài 4. Thực hiện phép chia ta có 75423 : 9 = 8380 (dư 3)

Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên là:

75423 + 9 + 8380 + 3 = 83815

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

1 km > 97 dam

7923 mm > 423 cm 4 mm

3km 487m < 3657m

50km964m < 65370m

4 km 5 m > 3 km 5 m

6091 m < 61 hm9 m

3760m × 2 > 8494m – 2657m

21378m : 2 = 10689m

Bài 6.

Bài giải

Đội thứ hai phải sửa số mét đường là:

18450 × 3 = 55350 (m)

Cả hai đội phải sửa số mét đường là:

18450 + 55350 = 73800 (m)

Đáp số: 73800 m đường

Bài 7: Giải bài toán

Bài giải

Mỗi xe ô tô như thế chở được số ki-lô-gam hàng là:

43360 : 8 =5420 (kg)

5 xe ô tô như thế thì chở được số ki-lô-gam hàng là:

5420 × 5 = 27100 (kg)

Đáp số: 27100 kg hàng

Bài 8.

Bài giải

Số đường còn lại là:

457 – 86 = 371(kg)

Thực hiện phép chia: 371 : 3 = 123( dư 2)

Vậy nếu đóng số đường còn lại vào các gói, mỗi gói 3 kg thì sẽ đóng được nhiều nhất 123 gói và thừa 2kg đường

Đáp số: 123 gói và thừa 2kg

Bài 9:

Bài giải

Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là:

1025 × 3 = 3075 (tấn)

Số thóc còn lại trong kho là:

70 000 – 3075 = 66 925 (tấn).

Đáp số: 66 925 tẩn thóc

Bài 10:

Bài giải

Độ dài một cạnh của viên gạch hình vuông là:

40 : 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch hình vuông là:

10 × 10 × 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!