Lớp 7

Bài tập câu tường thuật môn tiếng Anh lớp 7

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập câu tường thuật môn tiếng Anh lớp 7.

Bài tập câu tường thuật môn tiếng Anh lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật môn tiếng Anh lớp 7

Bài tập câu tường thuật môn tiếng Anh lớp 7

I. Trắc nghiệm

1. Julia said that she ___________ there at noon.

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

2. He _______ that he was leaving way that afternoon.

A. told me

B. told to me

C. said me

D. says to me

3. She said to me that she __________ to me the Sunday before.

A. wrote

B. has written

C. was writing

D. had written

4. I _________ him to sell that old motorbike.

A. said to

B. suggested

C. advised

D. recommended

5. My parents reminded me ________ the flowers.

A. remember to plant

B. plant

C. to plant

D. planting

6. I asked Martha ______ to enter law school.

A. are you planning

B. is she planning

C. was she planning

D. if she was planning

7. Nam wanted to know what time ________.

A. does the movie begin

B. did the movie begin

C. the movie begins

D. the movie began

8. I wondered_______ the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

9. The scientist said the earth ________ the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.

A. is – will travel

B. were- would travel

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

11. They said that they had been driving through the desert__________.

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

12. He asked the children _________too much noise.

A. not to make

B. not making

C. don’t make

D. if they don’t make

13. The man said that money ___________ the passport to everything.

A. will be

B is

C. was

D. can be

14. The teacher said Columbus _________America in 1942.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering

D. would discover

15. John said he _________ her since they ________ school.

A. hasn’t met – left

B. hadn’t met – had left

C. hadn’t met left

D. didn’t meet – has left

16. The woman asked __________get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

17. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident.

A. was walking

B. has walked

C. had been walking

D. has been walking

18. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why __________ the final exam.

A. she took

B. did she take

C. she hadn’t taken

D. she had taken

19. Ba said he__________ some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

20. They told their parents that they___________ their best to do the test.

A. try

B. will try

C. are trying

D. would try

21. She asked me where I___________ from.

A. come

B. coming

C. to come

D. came

22. She_________ me whether I liked classical music or not.

A. ask

B. asks

C. asked

D. asking

23. He asked me who____________ the editor of that book.

A. was

B. were

C. is

D. has been

24. He wants to know whether I ___________ back tomorrow.

A. come

B. came

C. will come

D. would come

25. I wonder why he___________ love his family.

A. doesn’t

B. don’t

C. didn’t

D. hasn’t

26. They asked me how many children___________.

A. if I had

B. had I

C. I have

D. have I

27. Thu said she had been___________ the day before.

A. here

B. there

C. in this place

D. where

28. The student said that the English test_______ the most difficult.

A. is

B. was

C. will be

D. have been

29. He wanted to know _______ shopping during the previous morning.

A. if we had been going

B. that if we had been going

C. we were going

D. that we were going

30. He asked me _______ Robert and I said I did not know _______.

A. that did I know/ who were he

B. that I knew/ who he had been

C. if I knew/ who he was

D. whether I knew/ who had he been

31. The mother asked her son _______.

A. where he had been

B. whether I had been

C. where has he been

D. where had he been

……….

II. Tự luận

1. “Open the door,” he said to them.

– He told them………………………….

2. “Where are you going?” he asked her.

– He asked her where………………..

3. “Which way did they go?” he asked.

– He asked… ………………………….

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.

– I told………………………………..

5. “Don’t try to open it now,” she said to us.

– She told……………………………

6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.

– I asked her……………………………..

7. “He’s not at home”, she said.

– She said that… ……………………….

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

– The girl wanted to know… ………..

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

– Tom told Ann… ………………………

10. “Please let me borrow your car,” he said to her.

– He asked… ………………………….

11. “Jean, have you seen my gloves?”Thomas asked.

– Thomas asked Jean……………

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

– I told Mary…. …………………………….

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

-She said that… ……………

14. “I’ll pay him if I can” she said.

– She said that… ……………………………

15. “What are you going to do next summer?” she asked.

– She asked us…. …………………………..

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

– He told Jack that…. …………………….

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

– Tom asked Jean…. …………………….

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

– He said that…. ………………………….

19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.

– He told us…. ………………………….

20. “How long are you going to stay?” I asked him.

– I asked him how long…. …………

21. “Are you going by train?” she asked me.

– She wanted to know…. ………………

22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.

– She asked us…. ………………………..

23. “Will you come to my party?” she said to me.

– She invited me…. ………………….

24. “Don’t do it again,” she said to them.

She told them……………………………..

25. “ Did Mr. Brown send the potatoes to you?” she asked.

– She asked……………………………………….

26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.

– She told…………………………………..

27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

– Mary asked………………………………..

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

– Peter asked if ……………………………………….

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!