Lớp 10

Tổng hợp bài tập tiếng Anh 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Bài tập tiếng Anh lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 sách Global Success năm 2022 – 2023 được biên soạn bám sát với chương trình trong sách giáo khoa, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, rèn luyện kiến thức tiếng Anh theo bài học. Từ đó nhanh chóng nắm vững kiến thức đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1, kì 2 sắp tới. Vậy sau đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 cả năm, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng Anh 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Bài tập tiếng Anh 10 Unit 1: Family life

I. PRESENT SIMPLE (THÌ HIỆN TẠI ĐƠN)

1. Cấu trúc (Form)

Affirmative (Khẳng định)

Negative (Phủ định)

Interrogative (Nghi vấn)

S + V (s/es) + (O).

S + do/does + not + V (bare- inf) + (O).

Do/ Does + S + V (bare-inf) + (O)?

She does the housework every day.

She doesn’t do the housework every day.

Does she do the housework every day?

2. Cách dùng (Use)

– Diễn tả thói quen hoặc hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại (habits or regular actions)

E.g: We visit our grandparents every Sunday. (Chúng tôi thường đến thăm ông bà vào mỗi ngày chủ nhật.)

– Diễn tả các tình huống/ sự việc mang tính chất lâu dài, bền vững (permanent situations)

E.g: I come from Hanoi City.

– Diễn tả chân lý/ sự thật hiển nhiên (general truths and facts)

E.g: Broken bones in adults don’t heal as fast as they do in children. (Xương bị gãy ở người lớn lâu lành hơn ở trẻ em.)

– Diễn tả lịch trình, thời gian biểu mang ý nghĩa tương lai (timetables: future sense)

E.g: The train arrives at 7 o’clock. (Tàu hỏa đến lúc 7 giờ đúng.)

– Diễn tả tình trạng, cảm xúc, suy nghĩ tại thời điểm hiện tại. Cách dùng này thường được dùng với các động từ chỉ tình trạng (stative verbs) như:

to know: biết

to understand : hiểu

to suppose: cho rằng

to wonder: tự hỏi

to consider: xem xét

to love: yêu

to look: trông như

to see: thấy

to appear: hình như

to seem : dường như

to think: cho rằng

to believe: tin

to doubt: nghi ngờ

to hope: hy vọng

to expect: mong đợi

to dislike: không thích

to hate: ghét

to like: thích

to remember: nhớ

to forget: quên

to recognize: nhận ra

to worship: thờ cúng

To contain: chứa đựng

to realize: nhận ra

to taste: có vị/ nếm

to smell: có mùi

to sound: nghe có vẻ

to be: thì, là, ở

E.g: I know the answer to this question. (Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.)

– Đưa ra các lời chỉ dẫn/ hướng dẫn (directions/ instructions)

E.g: You turn left at the end of the road and then go straight. (Bạn rẽ trái ở cuối đường và sau đó đi thẳng.)

Note: Chúng ta có thể sử dụng do/ does trong thì hiện tại đơn để nhấn mạnh các hành động trong câu.

E.g: I do like playing football. (Tôi rất thích chơi bóng đá.)

He does know quite a lot about technology. (Anh ta biết khá nhiều về công nghệ.)

3. Trạng từ tần suất và các cụm trạng từ (Adverbs of frequency and adverbial phrases)

Trong thì hiện tại đơn thường có các trạng từ đi kèm như always, normal, usually, often, sometimes, rarely, never, once/ twice a week, most of the time, every day, nowadays, these days, every now and then, etc.

4. Quy tắc thêm “s/ es” vào sau động từ

Động từ tận cùng bằng o, s, x, z, sh, ch:ta thêm “es”.

E.g: miss – misses watch – watches go – goes

Động từ tận cùng bằng “y”

+ Nếu trước “y” là một nguyên âm (u, e, o, a, i) thì ta giữ nguyên “y” + “s”

E.g: play-plays buy-buys stay-stays

+ Nếu trước “y” là một phụ âm thì ta đổi “ỵ” thành “i” + “es”

E.g: fly-flies cry-cries study-studies

Các trường hợp còn lại

Các trường hợp không thuộc 2 nhóm trên thì ta thêm “s” vào sau động từ.

E.g: work – works like – likes remember- remembers

Trường hợp đặc biệt: have – has

5. Quy tắc phát âm đuôi “s/ es”

Có 3 cách phát âm của động từ có đuôi “s/es”:

– TH1: Nếu động từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ thì ta phát âm là /ɪz/

Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, z, ge, ch, x …

E.g: watches /wɒtʃɪz/ washes /wɒʃɪz/

– TH2: Nếu động từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ thì phát âm là /s/

E.g: cooks /kʊks/ stops /stɒps/

– TH3: Nếu động từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại thì ta phát âm là /z/

E.g: loves /lʌvz/ plays /pleɪz/

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

I. Put the verbs into the correct form (present simple tense).

1. Mr. Nam often (teach) ………………….. the dogs new tricks.

2. We always (throw) ………………….. our litter in the bin.

3. The referee usually (stop) ………………….. the game after 90 minutes.

4. The children (hurry) ………………….. to open their gifts.

5. He (speak) ………………….. English well.

II. Make questions for the underlined part of the sentence.

1. Daisy goes to school from Monday to Saturday.

………………………………………………………..

2. My father has a cage in the garden.

………………………………………………………..

3. The children like dogs because they are nice.

………………………………………………………..

4. Kelly is never late.

………………………………………………………..

5. Mike’s new mountain bike costs £100.

………………………………………………………..

III. Complete the sentence with the correct form of the verbs in the box.

wake(s) up – open(s) – speak(s) – take(s) – do(es) – cause(s) – live(s) – play(s) – close(s) –

live(s) – drink(s)

1. Nick ………………………………. baseball very well.

2. I never ………………………………. coffee.

3. The swimming pool ………………………………. at 8.00 in the morning.

4. It ………………………………. at 9.00 in the evening.

5. Bad driving ………………………………. many accidents.

6. My parents ………………………………. in a very small house.

7. The Olympic Games ………………………………. place every four years.

8. They are good students. They always ………………………………. their homework.

9. My students ………………………………. a little French.

10. I always ………………………………. early in the morning.

IV. Fill in the blank with only ONE suitable word.

Mr. John gets up very early (1) ……………….. day. He washes his face and takes a quick shower (2) ……………….. the mornings. His best friend, Bobby, also wakes up very early. Mr. John (3) ……………….. the breakfast for both. They both (4) ……………….. like drinking milk but they love eating meat. Then, Mr. John (5) ……………….. Bobby out to the park. Mr. John (6) ……………….. a graphic designer. He (7) ……………….. an office worker. He (8) ……………….. from home. He designs beautiful images for an advertising company. He (9) ……………….. lunch (10) ……………….. half past twelve. Then he (11) ……………….. start work immediately. He (12) ……………….. with Bobby instead. After Bobby’s favorite time, he starts work again and (13) ……………….. in the evening. They both (14) ……………….. meat for dinner and rest in the front of the TV. He always (15) ……………….. his favorite TV show after dinner. He never misses it. They both go to bed late (16) ……………….. night.

V. Choose the best answer.

1. He …… trying to pass his driving test but fails every time.

A. keeps
B. kept
C. is keeping
D. had kept

2. He wonders why I never …… abroad by plane.

A. has travelled
B. have been travelling
C. travel
D. will have travelled

3. Kate …… her dog for a walk. Her brother …… it.

A. never takes/ always does
B. never doesn’t take/ always does
C. never take/ does always
D. never don’t take/ always do

4. (have) …… the car keys? – No.

A. You do have
B. Are you having
C. Have you
D. Do you have

5. I suppose as we live in a very rural area, we are lucky that a train service actually …… here.

A. takes
B. works
C. functions
D. operates

VI. Put the verbs in the present continuous tense.

1. He (read) …………………… a book about American history at the moment.

2. Why ……………… you (laugh) ………………? What’s so funny?

3. I can’t help you now. I (work) ……………………

4. Oh no! It (rain) …………………… again.

5. ……….. you (watch) …………………… the TV or can I turn it off?

6. Bill (learn) ………………… to drive at the moment. His father (teach) …………… him.

7. Listen! The neighbors (have) …………………… an argument again.

8. Sally (wear) …………………… her new T-shirt today.

9. Robert! What ………… you (do) …………………… here?

10. I (not sleep) …………………… very well at the moment.

VII. Choose the correct answer in the bracket.

1. Marie isn’t a Canadian. I (believe/ am believing) she comes from France.

2. Look! Bin (jumps /is jumping) into the water.

3. I (think/ am thinking) you’re crazy!

4. Don’t give Jenny any cheese. She (hates/ is hating) it!

5. I (go/ am going) to New York next Thursday. Do you want to come?

6. Once a week, I (go/ am going) to an English class at the college.

7. I (have/ am having) lunch in the cafeteria every day.

8. David is rich – he (drives/ is driving) a Mercedes.

9. You won’t find Tom at home right now. He (studies/ is studying) in the library.

10. It (snows/ is snowing) quite hard – perhaps we shouldn’t go out tonight.

VIII. Put the verbs in the present simple tense or present continuous tense.

1. Emily lives and works in Paris but she (have) …………………. a holiday in England at the moment.

2. I wonder why the neighbor’s dog (bark) …………………. again. Maybe there is a burglar!

3. Ann (get) …………………. up at seven o’clock every morning.

4. Then she (go) …………………. to have a shower before breakfast.

5. Then she (drive) …………………. to the beach and stays all day.

6. She (not/ work) …………………. because she won the lottery last year.

7. Why (you/ learn) …………………. English this year?

8. I (live) …………………. with my sister for two months because she is pregnant and I can help her.

9. What (you/wear) …………………. now? In that way, I will recognize you at the airport.

10. Kate is in the kitchen and very stressed! She (cook) …………………. dinner for 30 people.

IX. Put the verbs in the present simple tense or present continuous tense.

1. Where’s Tim? He (listen) …………………. to a new CD in his room.

2. Don’t forget to take your umbrella with you to London. You know it always (rain) …………………. there.

3. Emily (work) …………………. hard all day but she (not work) …………………. at the moment.

4. Look! That boy (run) …………………. after the bus. He (want) …………………. to catch it.

5. He (speak) …………………. French so well because he (come) …………………. from France.

6. Look! The boss (come) ………………….. We (meet) …………………. him in an hour and nothing is ready!

7. ………. you usually (go) …………………. away for Christmas or …………. you (stay) …………………. at home?

8. She (hold) …………………. some roses. They (smell) …………………. lovely.

9. Look! It (snow) …………………. again. It always (snow) …………………. in this country.

10. Sally (swim) …………………. very well, but she (not run) …………………. very fast.

X. Fill in the blank with only ONE suitable word.

Lisa and her friends (1) …………………. studying for their final exams. They are very excited for this exam as it’ll be the last exam of the term. They are studying Maths right (2) …………………. Mary (3) …………………. helping the others. She is the top student in the class. She is really good at Maths. Emily is also good at Maths. She (4) …………………. studying Maths. She is (5) …………………. a book. They (6) …………………. talking loudly, because they are at the library at the (7) …………………. Sally is (8) …………………. the net for extra exercises. They are (9) …………………. to solve her exercises. They are all (10) …………………. each other to pass the class with high marks.

BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO

XI. Choose the correct answer in the bracket.

1. I have to change my shoes. These (are killing/ kill) me. I’m sure I have a blister.

2. I feel lost. I’ve just finished a really good novel and now I (do not read/ am not reading) anything.

3. Coming to London for Christmas was a great idea. I (love/ am loving) it here.

4. The company (is moving/ moves) its offices to a bigger building next month.

5. John (gives/ is giving) a lecture on social media at university every Wednesday. You should come.

6. Sally (always interrupts/ is always interrupting) me when I speak. It’s so irritating.

7. Can you help me with this exercise or (are you being busy/ are you busy)?

8. I (hate/ am hating) people who never really listen to what you saỵ.

XII. Put the verbs in the correct form (present simple/ present continuous tense).

1. I’m in New York because I (study) …………………. English at a language school.

2. At the moment Linda (lie) …………………. on the floor.

3. I usually (work) …………………. as a teacher.

4. I hate living in Hue City because it always (rain) …………………. there.

5. I am sorry I can’t hear what you (say) …………………. because everyone (talk) …………………. so loudly.

6. Jimmy (currently write) …………………. about his adventures.

7. (you want) …………………. to come over for dinner tonight?

8. A famous company in this country (make) …………………. the delicious chocolate.

9. Look, I (have) …………………. two tickets for the film.

10. Look, I (hold) …………………. two tickets for the film.

11. Compaq (make) …………………. computers but it (not make) …………………. cars.

12. At present, the yen (fall) …………………. against the dollar.

13. Computers (become) …………………. more and more popular these days.

14. Everyone (need) …………………. money. It is very necessary.

15. This milk (not taste) …………………. fresh.

16. This afternoon I (see) …………………. my doctor about my health.

17. How is your cold today? It (sound) …………………. slightly better than yesterday.

18. He normally (read) …………………. all the Harry Potter books, but right now I (think) …………………. he (read) …………………. something else.

19. It is strange that people (take) …………………. some movies so seriously.

20. What (your brother, do) …………………. for a living? – Well he is a market consultant.

……………

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Humans and the environment

I. THE FUTURE SIMPLE WITH WILLAND BE GOING TO(THÌ TƯƠNG LAI VỚI WILL VA BE GOING TO)

1. The future simple with “will”

* Cấu trúc (Form)

Affirmative (Khẳng định)

Negative (Phủ định)

Interrogative (Nghi vấn)

S + will + V (bare-inf) + (O)

S + will + not + V (bare-inf) + (O)

Will + S + V (bare-inf) + (O)?

The shop will open in June.

(will = ‘ll)

The shop won’t open in June.

(won’t = will not)

Will the shop open in June?

Note: Trong những ngữ cảnh trang trọng thì ta có thể dùng shall thay cho will khi đi với chủ ngữ IWe

E.g: Shall/ Will I see you before 10 o’clock?

* Cách dùng (Use)

– Diễn tả dự đoán không có căn cứ (predictions)

E.g: I think it will rain tomorrow. (Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.)

– Diễn tả quyết định nhất thời tại thời điểm nói (decisions made at the moment of speaking)

E.g: I will drink coffee, please. (Tôi sẽ uống cà phê.)

– Diễn tả lời yêu cẩu, đề nghị (requests and offers)

E.g: Will you help me carry this suitcase, please? (Bạn làm ơn giúp tôi mang cái va li này nhé?) a request

E.g: Shall I make you a cup of tea? (Tôi pha cho bạn tách trà nhé?) an offer

– Diễn tả lời hứa (promises)

E.g: I promise I will arrive on time. (Tôi hứa sẽ đến đúng giờ.)

– Diễn tả lời từ chối với won’t (refusals)

E.g: No, I won’t eat this kind of food. (Không, tôi sẽ không ăn món ăn này.)

– Diễn tả sự việc thực tế sẽ xảy ra ở tương lai (future facts)

E.g: The shop will open tomorrow. (Cửa hàng sẽ mở cửa vào ngày mai.)

* Time phrases (Các cụm từ thời gian)

Chúng ta thường sử dụng thì này với các cụm từ thời gian như tomorrow, next week/ month/ etc., in the future, when I’m older, later, soon, etc.

Note: Chúng ta cũng thường sử dụng thì tương lai đơn với các cụm từ như I hope/ think/

expect/ etc hoặc các từ như probably/ perhaps

E.g: Perhaps it will rain tomorrow.

2. The future simple with “be going to”

* Cấu trúc (Form)

Affirmative (Khẳng định)

Negative (Phủ định)

Interrogative (Nghi vấn)

S + is/ am/ are + going to + V(bare-inf) + (O)

S + is/ am/ are + not + going to + V(bare-inf) + (O)

Is/ Am/ Are + S + going to + V(bare-inf) + (O)?

They are going to visit their parents.

They aren’t going to visit their parents.

Are they going to visit their parents?

II. THE PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG)

1. Cấu trúc (Form)

Chủ động: S + V + O

Bị động: S + be + PP (+ by + O)

* Note:

TÂN NGỮ (O) trong câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

ĐỘNG TỪ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “be + PP”. Trong đó “be” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

CHỦ NGỮ (S) trong câu chủ động sẽ biến đổi thành tân ngữ và có giới từ “bỵ” phía trước (by + O).

E.g: Chủ động: My parents (S) will build (V) a house (O) next year.

Bị động: A house (S) will be built (be PP) by my parents (by O) next year.

Các bước để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

Xác định S, V, O và thời của V trong câu chủ động.

Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau bytrong câu bị động.

Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP (Past Participle) trong câu bị động.

Thêm To bevào trước PP trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

– Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian).

– Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her … nếu chỉ đối tượng không xác định.

3. Cấu trúc câu bị động với các thì

Tenses (Thì)

Active (Chủ động)

Passive (Bị động)

1. Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

E.g: I do my homework every evening.

S + is/am/are + PP (+ by + O)

My homework is done every evening.

2. Hiện tại tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O

E.g. He is reading books now.

S + is/am/are + being + PP (+ by + O)

Books are being read (by him) now.

3. Quá khứ đơn

S + V-ed/cột 2 + O

E.g. She wrote a letter yesterday.

S + was/were + PP (+ by + O)

A letter was written (by her) yesterday.

4. Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

E.g. They were doing the housework at 9 am yesterday.

S + was/were +being + PP (+ by + O)

The housework was being done at 9 am yesterday.

5. Hiện tại hoàn thành

S + have/ has + PP + O

E.g: My parents have given me a new computer.

S + have/ has + been + PP (+ by + O)

I have been given a new computer by my parents.

OR: A new computer has been given to me by my parents.

6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + have/has + been + V-ing + O

E.g: Tim has been repairing the roof for 2 hours.

S + have/has + been + being + PP (+ by + O)

The roof has been being repaired by Tim for 2 hours.

7. Quá khứ hoàn thành

S + had + PP + O

E.g: He had finished his homework before 9 p.m yesterday.

S + had + been + PP (+ by + O)

His homework had been finished before 9 p.m yesterday.

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

I. Put the verbs into the correct form (future simple tense will).

Tim, 16 years old, asked an ugly fortune teller about his future. Here is what she told him:

1. You (be) ………………………………. very happy.

2. You (get) ………………………………. a lot of money.

3. You (buy) ………………………………. a beautiful house.

4. Your friends (envy) ………………………………. you.

5. You (meet) ………………………………. a beautiful woman.

6. You (marry) ………………………………. her.

7. You and your wife (travel) ………………………………. around the world.

8. People (serve) ………………………………. you.

9. They (not/ refuse) ………………………………. to make you happy.

10. But all this (happen/ only) ………………………………. when you are 70 years old.

II. Look at the pictures and complete the sentences with the given words using “going to” future.

………

III. Put the verbs in the brackets into the correct tense (the future simple ‘will’ or ‘going to’ future).

1. John: Did you remember to bring that book I lent you? – Paul: Oh, sorry, I forgot again. I (bring) ………………………… it tomorrow.

2. Sally: Do you know what to buy your sister for her birthday? – Tom: Yes. I (buy) ………………………… her a book on gardening.

3. I don’t feel like going out this evening. I (stay) ………………………… at home and watch TV.

4. Elizabeth: There’s someone at the door. – Mark: I (go) ………………………… and see who it is.

5. David: Do you know that Mark (open) ………………………… a shop in the center of town? – Linda: Really? What type of shop?

6. I’ve decided that I (look) ………………………… for a new job.

7. The train is faster than the bus. – OK, I (take) ………………………… the train.

8. There’s a big traffic jam on the motorway to the stadium. – OK, I (go) ………………………… another way.

9. Do you know what to buy your dad for his birthday? – Yes, I (buy) ………………………… a watch.

10. Did you bring my books? – Sorry, I forgot. I (bring) ………………………… them tomorrow.

11. There’s someone at the door. – OK, I (open) ………………………… it.

12. My wife and I (start) ………………………… a new business. We’re planning to open an antiques shop.

IV. Decide whether the following sentences belong to the active voice or passive voice.

1. I have never been to Paris. (active voice/ passive voice)

2. I have never been arrested. (active voice/ passive voice)

3. The tower was built in 1802 by a French Artist. (active voice/ passive voice)

4. Nothing happened. (active voice/ passive voice)

5. No one was injured by the fire. (active voice/ passive voice)

6. The award was given to the top student. (active voice/ passive voice)

7. We decided not to hire anyone. (active voice/ passive voice)

8. The pizza was delicious. (active voice/ passive voice)

9. The pizza was ordered. (active voice/ passive voice)

10. The pizza made me sick. (active voice/ passive voice)

V. Fill in the blank with the correct form of the passive voice

1. The words (to explain – Present simple) ……………………………. by the teacher.

2. My car (to steal – Past simple) ……………………………. while I was gardening.

3. A new restaurant (to open – Future simple) ……………………………. next week

4. Our street (to close – Present continuous) ……………………………. because of snow.

5. A new house (to build – be going to) ……………………………. by my parents next month.

VI. Change the sentences into the passive voice by filling in the missing words.

1. People eat 40 million hamburgers every day.

40 million hamburgers ……………………………. every day.

2. People speak English all over the world

English ……………………………. all over the world.

3. Where did they invent gun powder?

Where …………………. gun powder ……………………….?

4. The police didn’t find the missing girl last weekend.

The missing girl ……………………………. last weekend.

5. Tourists don’t visit this museum very often.

This museum ……………………………. very often.

6. Workers are building a new fun park in town.

A new fun park ……………………………. in town.

7. When did they translate this book into English?

When ……………………. this book ………………………. into English?

8. Women send thousands of emails to the star every month.

Thousands of emails ……………………………. to the star every month.

9. Daisy brought me some fresh grapes.

I ……………………………. some fresh grapes by Daisy.

10. Some dangerous looking men were following me the whole evening.

I ……………………………. the whole evening by some dangerous looking men.

VII. Change the sentences into the passive voice.

1. People speak Vietnamese in Vietnam.

………………………………………………………………………….

2. The government is planning a new road near my house.

………………………………………………………………………….

3. My grandfather built this house in 1990.

………………………………………………………………………….

4. Picasso was painting Guernica at that time.

………………………………………………………………………….

5. The cleaner has cleaned the office.

………………………………………………………………………….

6. He had written three books before 1867.

………………………………………………………………………….

7. John will tell you later.

………………………………………………………………………….

8. Somebody did the work.

………………………………………………………………………….

VIII. Change the sentences into the active voice.

1. The children are helped by the policemen.

………………………………………………………………………….

2. A letter is being typed by the manager.

………………………………………………………………………….

3. Sally’s little brother will be looked after by her.

………………………………………………………………………….

4. Our window was broken by the robber.

………………………………………………………………………….

5. The car has been cleaned by us.

………………………………………………………………………….

6. I was offered a bike for my birthday by my parents.

………………………………………………………………………….

IX. Reorder the words to make a complete sentence.

1. in Thailand/ made/ cars/ are/?

………………………………………………………………………….

2. to hospital/ been/ taken/ has/ she/?

………………………………………………………………………….

3. fried/ the potatoes/ be/ can/ in ten minutes/?

………………………………………………………………………….

4. for the exam/ be/ prepared/ the students/ will/?

………………………………………………………………………….

5. tea/ when/ be/ served/ will/?

………………………………………………………………………….

6. today/ being/ is/ lunch/ provided?

………………………………………………………………………….

7. given/ last week/ laptops/ were/ to them/?

………………………………………………………………………….

8. the videos/ may/ be/ broadcasted/?

………………………………………………………………………….

BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO

X. Put the verbs in the brackets into the correct tense.

1. The train (arrive) ……………………………. at 12:30.

2. We (have) ……………………………. dinner at a seaside restaurant on Sunday.

3. It (snow) ……………………………. in Brighton tomorrow evening.

4. On Friday at 8 o’clock I (meet) ……………………………. my friend.

5. John (fly) ……………………………. to London on Monday morning.

6. Wait! I (drive) ……………………………. you to the station.

7. The English lesson (start) ……………………………. at 8:45.

8. Are you still writing your essay? If you (finish) ……………………………. by 4 pm, we can go for a walk.

9. You’re carrying too much. I (open) ……………………………. the door for you.

10. Look at the clouds – it (rain) ……………………………. in a few minutes.

XI. Change the sentences into the passive voice by filling in the missing words.

1. Someone burgled my house while I was away.

My house ……………………………. while I was away.

2. He started to leave before they had given him the directions.

He started to leave before he ……………………………. directions.

3. I went to the showroom but was informed that they had sold all the houses.

I went to the showroom but was informed that all the houses ………………………

4. They were still building the hotel when we stayed there.

The hotel ……………………………. when we stayed there.

5. They sent my son home from school for being cheeky to the teachers.

My son ………………………. home from school for being cheeky to the teachers.

6. My doctor prescribed me some medicine for my cough.

I ……………………………. some medicine for my cough.

7. They haven’t finished fixing my car yet. They’re so slow!

My car ……………………………. yet. They’re so slow!

8. I visited my home town last year, only to find that they’d demolished the house I’d grown up in.

I visited my hometown last year, only to find that the house I’d grown up in

…………………………….

…………….

Bài tập tiếng Anh 10 Unit 3: Music

I. TO-INFINITIVE AND BARE INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ TO VÀ KHÔNG CÓ TO)

Infinitives with “to”(Động từ nguyên mẫu có “to”)

Động từ nguyên mẫu có “to” được dùng để:

– Làm chủ ngữ trong câu

E.g: To become a teacher is her dream. ( Trở thành một giáo viên là giấc mơ của cô ấy)

– Làm tân ngữ của động từ

E.g: It’s raining, so she decides to bring an umbrella. (Trời đang mưa, nên cô quyết định mang theo ô.)

– Làm tân ngữ của tính từ

E.g: I’m glad to see you here. (Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây.)

– Chỉ mục đích:

E.g: Is there anything to eat? (Có gì để ăn ko?)

– Dùng sau các từ để hỏi “wh-“: who, what, when, how… nhưng thường không dùng sau “why”

E.g: I don’t know what to do. (Tôi không biết phải làm gì.)

– Đứng sau các từ ‘the first’: “the second’: “the last, “the only”.

E.g: Nam is the first person in my class to receive the scholarship. (Nam là người đầu tiên trong lớp tôi nhận được học bổng)

– Đứng trước các cấu trúc:

It takes/took + O + thời gian + to + V-inf(Ai đó mất bao lâu để….)

E.g: It took me 2 weeks to find a suitable job. (Tôi mất 2 tuần để tìm một công việc phù hợp.)

S + be + adj + to V-inf

E.g: It’s interesting to play volleyball together. (Thật thú vị khi chơi bóng chuyền cùng nhau.)

S + V + too +adj/adv + to + Vela(quá…để…)

E.g: It’s too late to say goodbye. (Đã quá trễ để nói lời tạm biệt.)

S + V + adj/adv + enough + to + V-inf(đủ ….để…)

E.g: He speaks English well enough to communicate with foreigners. (Anh ấy nói tiếng Anh đủ tốt để giao tiếp với người nước ngoài.)

I + think/ thought/ believe/ find + it + adj + to + V-inf(tôi nghĩ…để…)

E.g: I find it difficult to learn to play the piano. (Tôi thấy khó học chơi piano.)

– Dùng sau một số động từ. Ta có thể thêm “not” trước cụm “to +V-inf” để chỉ nghĩa phủ định: afford, agree, appear, arrange, attempt, begin, care, choose, consent, determine, happen, hesitate, hope, intend, pretend, propose, promise, refuse, love, offer, start, swear, …

E.g: All citizens agree to build a water park at the center of the city.

(Tất cả công dân đồng ý xây dựng một công viên nước ở trung tâm thành phố.)

– Dùng sau một số động từ có tân ngữ đi kèm: ask, advise, allow, bear, cause, encourage, expect, forbid, force, get, hate, compel, intend, order, permit, like, invite, request, tell, trouble, want, prefer, warn, wish, teach…

Form: S + V + 0 + to + V-inf

E.g: The doctor advises me to eat more vegetables. (Bác sĩ khuyên tôi nên ăn nhiều rau xanh.)

– Dùng sau một số tính từ chỉ cảm xúc con người: able, unable, delighted, proud, ashamed, afraid, glad, anxious, surprised, pleased, easy, amused, annoyed, happy, ready…

E.g: Tam is able to speak Spanish fluently. (Tâm có thể nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy.)

2. Bare infinitives/ Infinitives without “to” (Động từ nguyên mẫu không có “to”)

Chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có “to” khi:

– Đứng sau các động từ khuyết thiếu: can, could, should, may, might, will, shall, would, must…

E.g: This child can sing a folk song in German. (Đứa trẻ này có thể hát một bài hát dân gian bằng tiếng Đức.)

– Đứng sau “had better”,”would rather/sooner” hay “rather than”

E.g: You’d better study harder in order to pass the exam. (Bạn nên học tập chăm chỉ hơn để vượt qua kỳ thi.)

– Đứng sau “make’: “let” Make/ Let + O + V (bare -inf)

E.g: Anna let her daughters play outside. (Anna để con gái chơi bên ngoài.)

– Đứng sau các động từ chỉ tri giác, thể hiện hành động đã hoàn tất hoặc biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra: hear, smell, watch, notice, feel…

E.g: I heard someone scream at midnight. (Tôi nghe ai đó hét vào lúc nửa đêm.)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 1: Put the verbs into the correct form (infinitive with or without to).

1. I can (speak)_________________ English.

2. We have to (do) _________________our homework.

3. You must (stay) _________________ at home.

4. I will (help) _________________ you.

5. He cannot (see) _________________us.

6. My little sister learns (speak) _________________ English.

7. We want (go) _________________ to the cinema.

8. You should (ask) _________________ your parents.

9. I’d like (have) _________________a dog.

10. May I (come) _________________ in?

Bài 2: Rewrite the following sentences using an infinitive.

Example: – It is no use trying to convince her of this.

– It is no use for us to try to convince her of this.

1. It won’t be any good talking to her about it.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. It wouldn’t be much good complaining to the minister about it.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. It is no fun having so many children to look after.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Will it be any good my seeing the boss about it?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. It is just silly throwing away your chances like that.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Match the words in the column A with the words in the column B to make a meaningful sentence.

A

B

1. My teacher forces me

2. Kate encourages others

3. Kelly can’t get her suitcase

4. John’s brother had his friend

5. I always help my grandmother

6. Mark hates it when his mom tells him

a. do chores around her house.

b. to do the dishes after dinner.

c. to try new things with her.

d. help him with his homework.

e. to do my homework.

f. to close properly.

Bài 4: Put the verbs into the correct form.

1. Could you please stop (make) _______________so much noise?

2. He refused (lend) _______________me any money.

3. Don’t let him (try) _______________ this dangerous game!

4. I don’t enjoy (write) _______________ letters.

5. Miss Smith was very strict. No one dared (talk) _______________ during her lessons.

6. I’ve arranged (play) _______________ tennis tomorrow afternoon.

7. Tom made Mary (cry) _______________ yesterday.

8. Have you finished (wash) _______________your hair yet?

9. Sally offered (look) _______________ after our children while we were out.

10. He admitted (steal) _______________ our car.

11. She doesn’t want (go) _______________ home now.

12. We are not allowed (talk) _______________in the library.

13. Would you mind (answer) _______________ me some questions?

14. They watched their children (play) _______________ football.

15. He begged her ( not/tell) _______________his mother.

Bài 5: Choose the correct answer in the bracket.

1. My teacher (made / convinced) me to practice for two hours every night.

2. Are you sure I can’t (convince / make) you to come with us?

3. Sometimes late at night, my mother (gets / lets) me go out.

4. Emily and Daisy are always (having / persuading) us to go shopping with them.

5. My teacher is going to (get / have) me take a special math class next month.

6. Even though Mike doesn’t like it, his father always (forces / has) him to go to music lessons after school.

Bài 6: Rearrange the jumbled words to make sentences.

1. to do / that / again. / for me / would be / It / awful

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ten years / the championship. / to win / took / the team / It

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. dollars / lunch. / to buy / It / four / costs

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. information / allows / to get /The Internet / us / anywhere. / from

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. me / to give / my teacher / less / My mother / persuaded / homework.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Complete the passage with words from the box.

wake    up    seems        try        excited       home      in       the  middle

My daily life 1__________ to be pretty boring. Every day, I go to school to listen to my teachers talk about the same thing. After school, I get 2__________ to meet my friends so we can go play soccer. I then go 3__________ to eat dinner. After that I 4__________to finish my homework, but I usually stop 5__________ to take a nap. I then 6__________ to finish my homework before going back to sleep for the night.

Bài 8: Decide if each sentence is a simple sentence or a compound sentence.

1. He had been horseback riding before.

2. Mark felt a little nervous on a horse, but he would never admit it.

3. He discovered that riding was a lot of fun, and he couldn’t wait to tell his friends about it.

4. There don’t seem to be many bears in the national park this year.

5. Suddenly, she pointed out the car window towards some trees.

Bài 9: Choose the best answer to complete the sentence.

1. The ducklings are dark, (but/ or) the adult ducks are white.

2. The ducklings were playing (but/ or) they were learning, too.

3. The ducklings ate a lot, (but/ and) they grew fast.

4. I brought bread with me, (but/ and) I fed the ducks.

5. Maybe they knew me, (and/ or) maybe they just liked the food I fed them.

Bài 10: Use FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so) to write one compound sentence using the two simple sentences.

1. Mark drove to visit his friend. They went out for dinner.

– Show a sequence of events

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Linda thinks she should go to school. She wants to get qualifications for a new profession.

– Provide a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. David invested a lot of money in the business. The business went bankrupt.

– Show an unexpected result

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. John didn’t understand the homework assignment. He asked the teacher for help.

– Show an action taken based on a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. The students didn’t prepare for the test.They didn’t realize how important the test was.

– Give a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Sue thinks she should stay home and relax. She also thinks she should go on vacation.

– Show additional information

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. The doctors looked at the x-rays. They decided to operate on the patient.

– Show an action taken based on a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

8. We went out on the town. We came home late.

– Show a sequence of events

…………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Tim flew to London to visit his Uncle. He also wanted to visit the National Museum.

– Show addition

…………………………………………………………………………………………………………………………….

10. It is sunny. It is very cold.

– Show a contrast

…………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI TẬP TỔNG  HỢP NÂNG CAO

Bài 11: Choose the correct answer in the bracket.

1. I can’t imagine Lucy (going/ to go) by bike.

2. He agreed (buy/ to buy) a new car.

3. It is easy (answer/ to answer) this question.

4. The man asked me how (getting/ to get) to the airport.

5. I look forward to (see/ seeing) you at the weekend.

6. Are you thinking of (visit/ visiting) London?

7. We decided (run/ to run) through the forest.

8. The teacher expected Linda (study/ to study) hard.

9. She doesn’t mind (working/ to work) the night shift.

10. I learned (riding/ to ride) the bike at the age of 5.

Bài 12: Choose the best answer to complete the sentence.

1. It was very dangerous. We couldn’t risk _______her alone.

A. leave B. leaving C. to leave D. left

2. I had the roof _______yesterday.

A. to repair B. repaired C. repairing D. repair

3. We let our son_______ up late at weekends.

A. staying B. stay C. to stay D. stayed

4. The children were eager_______ their parents.

A. to see B. see C. seeing D. saw

5. He’d rather_______ at home.

A. to stay B. staying C. stayed D. stay

6. Nam is very humorous. His joke makes me _______a lot.

A. laugh B. to laugh C. laughing D. laughed

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết Bài tập tiếng Anh 10 cả năm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!