Lớp 4

Tổng hợp bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Đây là tài liệu vô cùng bổ ích giúp các bạn học sinh lơp 4 ôn tập và rèn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao.

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH

I. Từ vựng:

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2

Ex 1: Điền chữ cái còn thiếu và nghĩa của từ:

S_ing:

W_ite:

Be_f:

D_y:

Do_t_r:

Eng_n_er:

E_ening:

Frui_:

J_ice:

Min_ral Wa_er:

No_d_e:

Lun_h:

Pa_r:

Cin_ma:

Dres_:

Ci_cus:

Clothe_:

Colo_r:

Ele_hant:

Fo_d st_ll:

Pa_r:

Pos_ Off_ce:

Sup_r ma_ket:

Ex2: Khoanh tròn từ khác loại:

1. Bear Monkey Brown Elephant
2. Beef Dog Chicken Pork(thịt lợn)
3. Bread Orange juice Milk Mineral water
4. Day Month Week Do
5. Worker Doctor Job Teacher
6. Watch Go Food Eat
7. Dress Food stall Circus Bookshop
8. Yellow Climb Black Blue
9. Shoes T-shirt Jeans Blouse
10. Post office First Second Third

II. Mẫu câu:

Ex1: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống:

Time Juice goes to Bear jump Watch Post office How much Where
O’clock lunch Who’s Thirsty What’s Why What time colour because

1. What…..is it? It’s seven ……

2. It’s time ….. lunch.

3. Hang has ……… at 6 p.m.

4. My family ……….TV at 7.00 in the evening.

5. Her mother ….. ….. work at 8 a.m.

6. ……. …… do you go to school?

7. …….that? That’s my sister.

8. …….his job? …… a doctor.

9. Do you like orange …….?

10. ……….you like some noodle?

11. I’m ……….. I’d like some water.

12. I like tigers becaue they can…..

13. Minh likes …….. because they can climb.

14. I want some stamps. Let’s go to the ……..

15. …….do they go to the supermarket? ………..they want some food and clothes.

16. What …….is it? It’s blue.

17. ….. ……….. is this dress? It’s 200 000 dong.

18. ……..is the bookshop? It’s near the zoo.

II. Choose the best answer

1. My father …………..to work at 7:30

a. go b. gos c. goes

2. We ………….. breakfast at 6:15.

a. have b. has c. haves

3. Nam …………….TV at 3p.m

a. watch b. watchs c. watches

4. Lili and Alan ………….homework at 7 o’clock.

a. do b. dos c. does

5. Her friends…………..lunch at 12:00 at school.

a. go b. have c. do

III. Use the given words to make complete sentences

1. I/ school/ 7 o’clock __________________________________________

2. Peter/ homework/ 3pm._______________________________________

3. Linda and Mai/ TV/ evening.__________________________________

4. I and Lan/ lunch/ 11:30._____________________________________

5. My sister/ up/ 6 o’clock.____________________________________

IV . Find and correct the mistake.

1. We go to bed on 9 o’clock. ____________________________________

2. May watchs TV at 8 o’clock.___________________________________

3. I gets up at 5:30 _____________________________________________

4. Tony and Mary has dinner at 6:30._______________________________

5. His brother do his homework in the evening.______________________

V.Translate into English.

1. Tôi ăn sáng lúc 6:30. ________________________________________

2. Me tôi dậy lúc 5:30__________________________________________

3. Hãy đi đến tiệm đồ ngọt. ______________________________________

Tôi muốn mua một ít sô cô la._____________________________________

VI. Choose the best answer

1…………..do you and Hoa go to bed?

a. what b. what time c. how d. when time

2. Does Peter……….. football in the afternoon?

a. playing b. play c. plays d. to play

3. what time ……………Alan and Lili listen to music at 4:15 pm.

a. is b. are c. do d. does

4. we do our homework ……………7:30 pm

a. at b.on c. in d. about

5. My mother goes to work ……..7 am ………4 pm everyday.

a. at/ at b. at/ on c. from/ to d. at/ from

VII. Answer the questions

1. What time do you get up?……………………………………………………………………………

2..What time do you goto school?……………………………………………………………………

3. What time does your mother go to work?……………………………………………………….

4. Do your friends have lunch at school?………………………………………………………….

5. Does his sister goto bed at nine o’clock?……………………………………………………….

VIII. Fill in the gap.

This is my brother………….name is Tung. He is eleven years old. He………..up

at 5o’clock, he does morning exercise, he ……….breafast with milk and bread Then he …………..to school at 6:45. He has lessons ………….7:30 to 11:30. He comes back home at about 12 o’clock. In the afternoon ,he …………….sport with his friends.He does his homework …………7:15 after dinner. He goes ……….bed at 9:00.

QUESTIONS

1. What is his name?_____________________________________________

2. How old is he?________________________________________________

3. Does he get up at nine o’clock?___________________________________

4. What time does go to school?___________________________________

5. What time does he come back home?_____________________________

6. Does he play football with his brother in the afternoon?_______________

7. Does he watch TV in the evening?_______________________________

8. What time does he go to bed?___________________________________

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!