Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 122. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 122 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 122

Giải bài tập Toán 4 trang 122

Bài 1

So sánh hai phân số:

a) dfrac{5}{8} và dfrac{7}{8};   b)dfrac{15}{25} và dfrac{4}{5};    c) dfrac{9}{7} và dfrac{9}{8};    d) dfrac{11}{20} và dfrac{6}{10}

Đáp án:

a) Vì 5<8 nên dfrac{5}{8} < dfrac{7}{8}.

b) Rút gọn phân số : dfrac{15}{25}=dfrac{15 : 5}{25 : 5}= dfrac{3}{5}

dfrac{3}{5} < dfrac{4}{5} nên dfrac{15}{25}< dfrac{4}{5}.

c) Quy đồng mẫu số hai phân số dfrac{9}{7} và dfrac{9}{8}:

dfrac{9}{7}= dfrac{9 times8}{7times8}=dfrac{72}{56}; dfrac{9}{8}= dfrac{9 times7}{8 times 7}=dfrac{63}{56}

dfrac{72}{56}> dfrac{63}{56}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{72}{56}> dfrac{63}{56}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B72%7D%7B56%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B63%7D%7B56%7D”>nên<img style=:

dfrac{6}{10}= dfrac{6 times2}{10times2}=dfrac{12}{20} ; Giữ nguyên phân số dfrac{11}{20}

dfrac{11}{20}< dfrac{12}{20}nêndfrac{11}{20} < dfrac{6}{10}.

Bài 2

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

a ) frac{8}{7}frac{7}{8}

b) frac{9}{5}frac{5}{8}

c) frac{{12}}{{16}}frac{{28}}{{21}}

Đáp án:

a) frac{8}{7}frac{7}{8}

Cách 1:

frac{8}{7} = frac{{8 times 8}}{{7 times 8}} = frac{{64}}{{56}}frac{7}{8} = frac{{7 times 7}}{{8 times 7}} = frac{{49}}{{56}}

Vì 64 > 49 nên frac{{64}}{{56}}> frac{{49}}{{56}}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”frac{{64}}{{56}}> frac{{49}}{{56}}” data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B64%7D%7D%7B%7B56%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B49%7D%7D%7B%7B56%7D%7D”> hay <img style=

Vậy frac{8}{7}> frac{7}{8}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{7} > frac{7}{8}” data-i=”14″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B7%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B7%7D%7B8%7D”></p> <p><strong>b)</strong> <img loading=frac{5}{8}

Cách 1:

frac{9}{5} = frac{{9 times 8}}{{5 times 8}} = frac{{72}}{{40}}frac{5}{8} = frac{{5 times 5}}{{8 times 5}} = frac{{25}}{{40}}

Vì 72 > 25 nên frac{{72}}{{40}}> frac{{25}}{{40}}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”frac{{72}}{{40}}> frac{{25}}{{40}}” data-i=”19″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B72%7D%7D%7B%7B40%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B25%7D%7D%7B%7B40%7D%7D”> hay <img style=

Vậy frac{9}{5}> frac{5}{8}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”frac{9}{5} > frac{5}{8}” data-i=”23″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B9%7D%7B5%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B5%7D%7B8%7D”></p> <p><strong>c)</strong> <img loading=frac{{28}}{{21}}

Cách 1:

frac{{12}}{{16}} = frac{{12:4}}{{16:4}} = frac{3}{4} = frac{{3 times 3}}{{4 times 3}} = frac{9}{{12}}frac{{28}}{{21}} = frac{{28:7}}{{21:7}} = frac{4}{3} = frac{{4 times 4}}{{3 times 4}} = frac{{16}}{{12}}

Vì 9 < 16 nên frac{9}{{12}} < frac{{16}}{{12}} hay frac{{12}}{{16}} < frac{{28}}{{21}}

Cách 2:

frac{{12}}{{16}} < frac{{16}}{{16}} = 1frac{{28}}{{21}}> frac{{21}}{{21}} = 1″ width=”109″ height=”40″ data-latex=”frac{{28}}{{21}}> frac{{21}}{{21}} = 1″ data-i=”31″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B28%7D%7D%7B%7B21%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B21%7D%7D%7B%7B21%7D%7D%20%3D%201″></p> <p>Vậy <img loading=

Bài 3

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánhdfrac{4}{5} và dfrac{4}{7}

Ta có: dfrac{4}{5}= dfrac{4times7}{5times7}=dfrac{28}{35}dfrac{4}{7}= dfrac{4times5}{7times5}=dfrac{20}{35}.

dfrac{28}{35}> dfrac{20}{35} nên dfrac{4}{5} >dfrac{4}{7}” width=”166″ height=”43″ data-latex=”dfrac{28}{35} > dfrac{20}{35} nên dfrac{4}{5} >dfrac{4}{7}” data-i=”41″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B28%7D%7B35%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B20%7D%7B35%7D%20n%C3%AAn%20%5Cdfrac%7B4%7D%7B5%7D%20%3E%5Cdfrac%7B4%7D%7B7%7D”>.</p> <p>Nhận xét:</p> <p><em>Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.</em></p> <p>b) So sánh hai phân số: <img loading=.

Đáp án

Ta có: 11 < 14 nêndfrac{9}{11}> dfrac{9}{14}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{9}{11}> dfrac{9}{14}” data-i=”43″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B9%7D%7B11%7D%3E%20%5Cdfrac%7B9%7D%7B14%7D”>;</p> <p>9 < 11 nên <img style=Bài 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)dfrac{6}{7};dfrac{4}{7};dfrac{5}{7}.

b) dfrac{2}{3};dfrac{5}{6};dfrac{3}{4}.

Đáp án

a) Ta có: 4 < 5 < 6 nên dfrac{4}{7}<dfrac{5}{7}<dfrac{6}{7}.

Vậy các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:dfrac{4}{7}; dfrac{5}{7}; dfrac{6}{7}.

b) Quy đồng mẫu số ba phân số dfrac{2}{3};dfrac{5}{6};dfrac{3}{4}, chọn mẫu số chung là 12.

dfrac{2}{3}=dfrac{2times4}{3times4}=dfrac{8}{12}; dfrac{5}{6}=dfrac{5times2}{6times2}=dfrac{10}{12};

dfrac{3}{4}=dfrac{3times3}{4times3}=dfrac{9}{12}

dfrac{8}{12}<dfrac{9}{12}< dfrac{10}{12}nêndfrac{2}{3}< dfrac{3}{4}< dfrac{5}{6}.

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{2}{3}; dfrac{3}{4}; dfrac{5}{6}.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!