Lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 1

Soạn Anh lớp 9 Unit 9 Skills 1 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 38 để chuẩn bị bài học English in the world trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 9 lớp 9 Skills 1 được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Skills 1 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 1

Câu 1

READING (Đọc)

1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean?

( Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài đọc và gạch chân chúng. Chúng có nghĩa là gì?)

1. English has become a global language thanks to its establishment as a mother tongue in all continents of the world. The English language mainly owes its dominant status in the world to two factors. The first is the export of the language, which began in the 17th century, with the first settlement in North America. The second was the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration in the 19th and 20 th centuries.

2. Nowadays, more and more people around the world are learning English as a second language and the way that they study it is changing. In some countries, English immersion schools have been built to create all-English environments for English learners. In these ‘English communities’, learners do all their school subjects and everyday activities, such as ordering food at the canteen, in English.

3. However, these new English speakers are not only learning the English language but they are also changing it. There are hundreds of types of English in the world today, such as ‘Singlish’, a mix of English, Malay, Mandarin, etc., or ‘Hinglish’, the Indian mix of English and Hindi. New words are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

Câu 2

a Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3).

( Đọc đoạn văn lại một lần nữa và nối các tiêu đề (a-c) với các đoạn (1-3)

b Read the text again and answer the questions.

( Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

a)

1. b – A global language (Một ngôn ngữ toàn cầu)

2. c – Learning English almost 24 hours a day (Học tiếng Anh gần như 24 giờ một ngày)

3. a – A changing language (Một ngôn ngữ đang tay đổi)

b)

1. What has given the English language dominance in the world today?

(Điều gì đã làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thống trị trên thé giới ngày nay?)

=> It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.

(Do sự lan rộng của ngôn ngữ Anh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của dân số ở Hoa Kỳ đã dẫn đến sự thống trị của nó trong thế giới ngày nay.)

2. What was the great growth of population the United States in the 19th and 20th century assisted by?

(Sự phát triển dân số mạnh mẽ ở Mỹ thế kỉ 19 và 20 được hỗ trợ bởi cái gì?)

=> Mass immigration. (Sự di cư hàng loạt)

3. What do English learners do in English immersion schools?

(Những người học tiếng Anh làm gì ở những trường chuyên dạy tiếng Anh?)

=> They do all their school subjects and everyday activities in English.

(Họ học tất cả các môn học và các hoạt động hàng ngày bằng tiếng Anh.)

4. What is Hinglish? (Hinglish là gì?)

=> It is a blend of English and Hindi words and phrases.

(Nó là một sự pha trộn của các từ và cụm từ tiếng Anh và Hindi.)

5. How are new English words being invented every day all over the world?

(Những từ tiếng Anh mới đang được phát minh mỗi ngày trên khắp thế giới như thế nào?)

=> They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

(Chúng được sáng tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới do sự du nhập các từ từ các ngôn ngữ khác và sự tạo ra các cụm từ và các từ phát sinh một cách dễ dàng.)

Câu 3

3. Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas?

( Đặt danh sách các cách để nâng cao Tiếng Anh của bạn theo thứ tự quan trọng với bạn. Có thể bạn có ý tưởng khác?)

1. memorising English vocabulary

2. taking tests

3. listening to songs in English

5. imitating English pronunciation

6. speaking for fluency and not being corrected all the time

7. writing emails and texts

8. writing essays

Câu 4

Work in groups. Compare your lists. Explain your order.

(Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ tự của bạn.)

Lời giải chi tiết:

I think the bets ways to improve English is memorizing English vocabulary because vocabulary is the most important thing in a language. Secondly, taking test is also another better one way. Because of the tests we must practice and learn to achieve high scores. Listening English songs is also a good way to improve English vocabulary or reading English social media website to enhance the advanced vocabulary. Besides, to speak English as a native, we should imitate English pronunciation through videos. Then, speak for fluency and not being corrected all the time when you have enough vocabulary. After that, you can write emails and texts and essays to use English in practical.

Câu 5

Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it.

(Làm việc theo cặp. Lấy một ý tưởng từ bài 3 và nghĩ làm sao để đạt được nó.)

Example:

A: I think we should try to imitate English pronunciation.

B: So then we should watch English videos online.

A: Good idea. We can pause the video and repeat it.

B: We can even record ourselves and play it back.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!