Lớp 9

Tiếng Anh 9 Review 3: Skills

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 Review 3: Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 44 tập 2.

Review 3 lớp 9 trang 44, 45 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tiếng Anh 9 Review 3: Skills, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Review 3: Skills

Câu 1

Read Mi’s email to Nick and do the exercises that follow. (Đọc email của Mi gửi cho Nick và làm các bài tập tiếp theo.)

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: English Camp

Hi Nick,

How are you? I’m having so much fun here at English Camp. It’s a pity you can’t join us. It’s my third day here and I wish the camp would last a month!!!

On the rst day, we put up the tents. They held a tent competition, and although we tried our best, our team was only the runner-up. Guess what? I met Nam, our classmate, but we couldn’t talk much because he was in another team.

Before lunch we played some team building games. It was exciting! In the afternoon we went fishing. Hung, a student from Luna School, is a really good angler. He caught ten fish while I caught none. However, we let them all go.

The second day, when we had a cooking competition, was also awesome. We had to

draw lots to choose the dish we would cook. Hung did ours and we were asked to make sushi. Hung and I didn’t know how to make it, but lucky us – we had Chie in our team! She’s a student who comes from Tokyo and has lots of experience making sushi. Our sushi won the first prize! It’s great that Chie taught us how to make this healthy dish.

Today there’s an English speaking contest on how to learn English successfully for

non-native English speaking students. Hung’s giving a presentation on his top tips for learning English.

I must go now. Chie and Hung are calling me.

Until next time,

Mi

a. Decide if the statements are true (T) / false (F) (Quyết định những câu sau đây là đúng hay sai.)

1. Mi’s team wasn’t the winner of the tent competition.

2. Mi is the only student from her class to join the camp.

3. They played some team building games after lunch.

4. Hung is a better angler than Mi.

5. They kept some sh and let others go.

Gợi ý đáp án

1. T

2. F (Nam, their classmate, also joined the camp)

3. F (they played the games before lunch)

4. T

5. F (they let all the fish go)

b. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. How did the campers choose the dish to cook for the competition?

2. Where does Chie come from?

3. What prize did they win?

4. Who is the English speaking contest for?

5. What is the topic of Hung’s presentation?

Gợi ý đáp án

1. They drew lots.

2. She comes from a school in Tokyo/from Tokyo.

3. They won the first prize.

4. It’s for non-native English speaking students.

5. It’s about his tips on how to learn English.

Câu 2

Work in groups and discuss the questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi)

1. Have you ever joined an English speaking camp? If yes, share your experience with your friends. If no, tell your friends about the class excursion you liked best.

2. Do you think it is a good idea to take part in an English speaking camp? Why/Why not?

Đáp án gợi ý:

1. I haven’t joined any English speaking camp yet but the class excursion I liked best is when my class went to history museum to get information in history lesson. We saw many artefacts and were provided a lot of interesting historic myth, stories and facts by the guilder in the museum. Therefore, we understood more about the past events that we had learned before in history and liked this subject more.

2. I think participating in an English speaking camp serves a good chance to practice speaking English naturally as well as to experience new things. Moreover, during the camp, it is easy to make new friends through exciting activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã bao giờ tham gia hội trại nói tiếng Anh chưa? Nếu có, hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với bạn bè của bạn. Nếu không, hãy nói với bạn bè về chuyến tham quan lớp học mà bạn thích nhất.

– Tôi chưa tham gia trại nói tiếng Anh nào nhưng chuyến tham quan của lớp tôi thích nhất là khi lớp tôi đến bảo tàng lịch sử để lấy thông tin về bài học lịch sử. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều đồ tạo tác và được người bán trong bảo tàng cung cấp rất nhiều huyền thoại lịch sử thú vị, những câu chuyện và sự kiện. Vì vậy, chúng em đã hiểu thêm về những sự kiện đã được học trước đó trong lịch sử và yêu thích môn học này hơn.

2. Bạn có nghĩ rằng tham gia hội trại nói tiếng Anh là một ý kiến hay không? Tại sao tại sao không?

– Tôi nghĩ rằng tham gia trại nói tiếng Anh là cơ hội tốt để luyện nói tiếng Anh một cách tự nhiên cũng như trải nghiệm những điều mới mẻ. Hơn nữa, trong thời gian cắm trại, có thể dễ dàng kết bạn mới thông qua các hoạt động thú vị.

Câu 3

Listen to Hung giving a presentation on his tips for learning English well. Complete the listener’s notes. Use no more than THREE words for each blank (Hãy nghe Hùng thuyết trình về bí quyết học tốt tiếng Anh của mình. Hoàn thành ghi chú của người nghe. Sử dụng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống)

Tips for Learning English

· Reading (1)______ in English

+ widening (2)______

+ understanding the context

+ remembering words longer

+ knowing how to use words (3)______

· Practising grammar

+ doing exercises from di erent (4)______

+ good books: Grammar in Use and Active

Grammar

· Taking opportunities to speak and write English

+ joining an (5)______

+ exchanging emails and chatting on Skype

+ improving skills and widening knowledge of (6)______

· Being (7)______

+ not being afraid of making mistakes

+ taking part in class (8)______

+ asking your teacher and classmates for help

Gợi ý đáp án

1. stories and books

2. vocabulary

3. correctly

4. grammar books

5. international project

6. different cultures

7. self-confident

8. activities

Nội dung bài nghe:

My tips to learn English well are not complicated. Firstly, I usually read stories and books in English. Reading them helps me widen my vocabulary and understand the context where words are used. This way I can remember vocabulary longer and know how to use the words correctly. Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from di erent grammar books. I find Grammar in Use and Active

Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise. Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points. I’ve joined an international project which connects students from all over the world. I’ve made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt. We write each other emails and chat on Skype. That way I can not only improve my English skills but also enrich my knowledge of di erent cultures. My last tip is to be self-con dent. Don’t be afraid of making mistakes in the process of learning. In class, you should take part in the activities actively. If there are any things you don’t understand, ask your teacher and classmates for help. These tips have helped me to become a successful English learner.

Câu 4

Choose one of the topics and write a paragraph about it. (Chọn 1 trong các chủ đề và viết một đoạn văn về nó)

a. What are your tips for learning English well?

b. What do you think you can learn from other countries’ foods?

Đáp án gợi ý:

Here are some of my tips for learning English well. For me, the best way has always been watching films, cartoons, TV shows and certain TV channels like BBC or Sky news. When I was little, I watched Cartoon Network and despite I didn’t understood a word, I kept watching and now I see that it was a good thing to do. The second good way to learn English is writing several times the new words we learn, for instance, when I learned the colours or the numbers or even the name of our clothes, the homework was to write each new word five or ten times! This definitely helped me a lot! The next advice is to read more, not only books but newspapers and magazines as well! There is so much good and new vocabulary in a book that we have no idea! That’s why I try to read in English at every opportunity that I have!

Dịch nghĩa

Đây là một số lời khuyên của tôi để học tốt tiếng Anh. Đối với tôi, cách tốt nhất luôn là xem phim, phim hoạt hình, chương trình truyền hình và một số kênh truyền hình nhất định như BBC hoặc Sky news. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã xem Cartoon Network và mặc dù tôi không hiểu một từ nào, tôi vẫn tiếp tục xem và bây giờ tôi thấy rằng đó là một điều tốt nên làm. Cách tốt thứ hai để học tiếng Anh là viết nhiều lần những từ mới mà chúng ta học được, chẳng hạn như khi tôi học màu sắc, con số hoặc thậm chí tên quần áo của chúng ta, bài tập về nhà là viết mỗi từ mới năm hoặc mười lần! Điều này chắc chắn đã giúp tôi rất nhiều! Lời khuyên tiếp theo là hãy đọc nhiều hơn, không chỉ sách mà cả báo và tạp chí nữa! Có rất nhiều từ vựng hay và mới trong một cuốn sách mà chúng tôi không biết! Đó là lý do tại sao tôi cố gắng đọc bằng tiếng Anh ở mọi cơ hội mà tôi có!

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!