Lớp 8

Tiếng Anh 8 Unit 12: A Closer Look 2

Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→6 trang 61, 62 để chuẩn bị bài Life On Other Planets trước khi đến lớp.

Soạn Unit 12 lớp 8 A Closer Look 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn A Closer Look 2 Unit 12 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 12: A Closer Look 2

Câu 1

1. Use may/ might to fill each of the blank.

(Sử dụng may/ might để điền vào mỗi khoảng trống.)

Gợi ý đáp án

1. May / might

2. May/might

3. May/might

4. May

5. May/might

6. May

7. May/ might

8. May

Câu 2

2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences.

(Nick nói rằng anh ấy thấy một vật thể bay không xác định. Đọc bài phỏng vấn giữa một phát thanh viên và nick, và hoàn thành những câu sau.)

Interviewer: So, what exactly did you see?

Nick: I saw a UFO. It landed in a grassy area.

Interviewer: What were you doing when you saw it?

Nick: I was going for a walk.

Interviewer: What did it look like?

Nick: It was very big and bright and it looked like a big disc in the sky.

Interviewer: And what else did you see?

Nick: I saw aliens coming out of the UFO.

Interviewer: Did the aliens see you?

Nick: I don’t know. When I saw them, I hid behind a big tree.

Gợi ý đáp án

1. what

2. had seen; had landed

3. what

4. had been going

5. had looked

6. had been; had looked like

7. had seen

8. had hidden

Câu 3

3. Circle the correct word in italics to complete each sentence.

(Khoanh tròn từ đúng in nghiêng để hoàn thành mỗi câu.)

Gợi ý đáp án

1. ask

2. if

3. before

4. different

Câu 4

4. Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.

(Đọc qua những câu hỏi bởi người phỏng vấn. Viết lại chúng như câu hỏi tường thuật.)

Gợi ý đáp án

1. “Do you go for a walk everyday?”

=> The interviewer asked if he went for a walk everyday.

(Người phỏng vấn hỏi rằng anh ấy có đi dạo mỗi ngày không.)

2. “Have you seen a UFO before?”

=> He asked if/ whether Nick he had seen the alien before.

(Anh ấy hỏi Nick trước đây có thấy người ngoài hành tinh không.)

3. “How many aliens did you see?”

=> He asked how many aliens Nick had seen.

(Anh ấy hỏi Nick đã nhìn thấy bao nhiêu người ngoài hành tinh.)

4. “Why didn’t you take a photo of the aliens?”

=> He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.

(Anh ấy hỏi vì sao Nick không chụp hình người ngoài hành tinh.)

5. “How long did the UFO stay there?”

=> The interviewer asked how long the UFO had stayed there.

(Người phỏng vấn hỏi vật thể bay không xác định (UFO) ở đó bao lâu.)

6.“Have you seen any UFOs since then?”

=> The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then.

(Người phỏng vấn hỏi Nick đã thấy bất kỳ vật thể bay không xác định (UFO) kể từ đó chưa.)

Câu 5

5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick’s friends. Ask and answer questions about what Nick saw. Then report the friends’ questions and Nick’s answers to the whole class.

(Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick đã thấy gì. Sau đó tường thuật câu hỏi của người bạn và câu trả lời của Nick cho lớp. )

Gợi ý đáp án

Nick: I saw a UFO.

A: What were you doing when you saw it?

Nick: I was going for a walk.

A: Do you go for a walk every day?

Nick: Yes, I do.

A: How did you feel when you saw the alien?

Nick: I feel really scared.

A: What did the alien look like?

Nick: It is about 2m tall, its skin is green and it has a big head with 3 eyes.

A: Why didn’t you take a photo of the alien?

Nick: I’m afraid that it can find me out and kill me.

A: How long did the UFO stay there?

Nick: Just about 5 to 10 minutes.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!