Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: CLIL

Tiếng Anh 7 Unit 1: CLIL giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 18 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: My Time trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 1 CLIL – Maths: Data and charts bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: CLIL

Bài 1

Check the meaning of the words in the box and match them with A–E in the charts. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp và ghép chúng với A – E trong biểu đồ.)

bar chart (biểu đồ cột)  pie chart (biểu đồ tròn)  data chart (biểu đồ dữ liệu)
y-axis (trục y) x-axis (trục x)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

A. data chart (biểu đồ dữ liệu)

B. y-axis (trục y)

C. bar chart (biểu đồ cột)

D. x-axis (trục x)

E. pie chart (biểu đồ tròn)

Bài 2

Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? (Đọc và nghe văn bản. Biểu đồ tròn KHÔNG cung cấp thông tin gì?)

Study and free time survey

Do you spend more time doing homework or playing video games? A lot of students think that they spend more time doing homework. But is this true? My class did a survey to check. In the survey, we asked students the number of hours they spend doing homework and playing video games every week. There are 800 students in our school. We asked all the students two questions:

How many hours do you spend doing homework every week?

How many hours do you spend playing video games every week?

We presented the data in three different charts. Here are the results.

Hướng dẫn dịch:

Khảo sát thời gian rảnh và học

Bạn có dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập về nhà hoặc chơi trò chơi điện tử không? Rất nhiều học sinh nghĩ rằng họ dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập. Nhưng điều này có đúng không? Lớp tôi đã làm một cuộc khảo sát để kiểm tra. Trong cuộc khảo sát, chúng tôi hỏi học sinh số giờ họ dành để làm bài tập về nhà và chơi trò chơi điện tử mỗi tuần. Có 800 học sinh trong trường của chúng tôi. Chúng tôi hỏi tất cả các học sinh hai câu hỏi:

Bạn dành bao nhiêu giờ để làm bài tập về nhà mỗi tuần?

Bạn dành bao nhiêu giờ để chơi trò chơi điện tử mỗi tuần?

Chúng tôi đã trình bày dữ liệu trong ba biểu đồ khác nhau. Đây là kết quả.

Homework (hours / week)

(Bài tập về nhà (giờ / tuần)

Number of students

(Số lượng học sinh)

0

21

1-2

93

2-3

196

3-4

415

4 or more (4 hoặc nhiều hơn)

75

Video games (hours / week)

(Trò chơi điện tử (giờ / tuần))

Number of students

(Số lượng học sinh)

0

37

Gợi ý trả lời:

The pie chart doesn’t give information about the time students spend on playing video games.

(Biểu đồ hình tròn không cung cấp thông tin về thời gian học sinh dành để chơi trò chơi điện tử.)

Bài 3

Study the charts. Then choose the correct words in the reports. (Nghiên cứu các biểu đồ. Sau đó chọn các từ đúng trong các báo cáo.)

Homework time

(1) Most / A small number of students do no homework at all. Nearly (2) a quarter / half of the students do between two and three hours of homework. More than half of the students do more than (3) three / four hours of homework a week.

Video games time

(4) Under / Over 30 students never play video games. More than half of the students spend over (5) three / four hours playing video games. Nearly (6) one hundred / two hundred students spend between two and three hours playing video games every week.

Gợi ý trả lời:

1. A small number of

2. a quarter

3. three

4. Over

5. four

6. two hundred

Homework time

(1) A small number of students do no homework at all. Nearly (2) a quarter the students do between two and three hours of homework. More than half of the students do more than (3) three hours of homework a week

Video games time

(4) Over 30 students never play video games. More than half of the students spend over (5) four hours playing video games. Nearly (6) two hundred students spend between two and three hours playing video games every week.

Hướng dẫn dịch:

Thời gian làm bài tập

Một số ít học sinh không làm bài tập về nhà. Gần một phần tư số học sinh làm bài tập về nhà từ hai đến ba giờ. Hơn một nửa số học sinh làm bài tập về nhà hơn ba giờ một tuần

Thời gian trò chơi điện tử

Hơn 30 học sinh không bao giờ chơi trò chơi điện tử. Hơn một nửa số học sinh dành hơn bốn giờ để chơi trò chơi điện tử. Gần hai trăm học sinh dành từ hai đến ba giờ để chơi trò chơi điện tử mỗi tuần.

Bài 4

USE IT! Draw a bar chart for the data in the chart below. (THỰC HÀNH! Vẽ biểu đồ thanh cho dữ liệu trong biểu đồ bên dưới.)

Watching TV (hours / week)(Xem TV (giờ / tuần)) Number of students(Số lượng học sinh)
0 1
1-4 5
4-8 12
8-12 8
12 and over (12 và hơn) 6

Gợi ý trả lời:

Bài 4

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!