Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: A Closer Look 1

Tiếng Anh 7 Unit 1: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 10, 11 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: Hobbies trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 1 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: A Closer Look 1

Bài 1

Complete the words webs below with the words from the box. (Hoàn thành mạng lưới từ dưới đây với từ trong hộp.)

dolls

jogging

coins

judo

swimming

yoga

go
do
collect

Gợi ý trả lời:

1. go: jogging, swimming

(đi chạy bộ, đi bơi)

2. do: judo, yoga

(tập judo, tập yoga)

3. collect: dolls, coins

(thu thập búp bê, thu thập đồng xu)

More words: (Thêm từ)

– do housework (làm việc nhà), do homework (làm bài tập về nhà),…

– go fishing (đi câu cá), go shopping (đi mua sắm),…

– collect comic books (sưu tầm truyện tranh), collect greeting cards (sưu tầm thiệp mừng),…

Bài 2

Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau, sử dụng động từ đuôi -ing trong khung.)

go    play    collect    do    make

1. My dad has a big bookshelf because he loves_________ old books.

2. My sister likes _________ camping at the weekend.

3. My best friend hates___________ computer games.

4. Does your brother like________ models?

5. My mum enjoys _______ yoga every day to keep fit.

Gợi ý trả lời:

1. collecting

2. going

3. playing

4. making

5. doing

1. My dad has a big bookshelf because he loves collecting old books.

(Bố tôi có một chiếc kệ sách lớn bởi vì ông ấy yêu thích sưu tập sách cũ.)

2. My sister likes going camping at the weekend.

(Chị tôi thích đi cắm trại vào cuối tuần.)

3. My best friend hates playing computer games.

(Bạn thân của tôi ghét chơi trò chơi máy tính.)

4. Does your brother like making models?

(Anh trai bạn có thích làm mô hình không?)

5. My mum enjoys doing yoga every day to keep fit.

(Mẹ tôi thích tập yoga mỗi ngày để giữ dáng.)

Bài 3

Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form. (Nhìn vào các bức tranh và nói các câu. Sử dụng các động từ thích hợp hoặc không thích và dạng -ing.)

Example: They are making models.

(Họ đang làm mô hình.)

Bài 3

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. He hates doing judo.

(Cậu ấy ghét tập judo.)

2. They like/love playing football.

(Họ thích chơi bóng đá.)

3. They like/ love doing gardening.

(Họ thích làm vườn.)

4. They like/ love doing a puzzle.

(Họ thích chơi ghép hình.)

5. She hates horse riding.

(Cô ấy không thích cưỡi ngựa.)

Bài 4

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɜː/. (Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các âm /ə/ /ɜː/.)

/ə/

/ɜː/

amazing

yoga

collect

column

learn

surf

work

thirteen

Gợi ý trả lời:

/ə/

/ɜː/

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ (adj): đáng ngạc nhiên

yoga /ˈjəʊ.ɡə/ (n): yoga

collect /kəˈlekt/ (v): sưu tầm

column /ˈkɒl.əm/ (n): cột

learn /lɜːn/ (v): học

surf /sɜːf/ (v): lướt

work /wɜːk/ (v): làm việc

thirteen /θɜːˈtiːn/ (n): số 13

Bài 5

Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences. (Nghe những câu sau và chú ý đến những phần gạch chân. Đánh dấu vào âm thích hợp. Luyện tập những câu đó.)

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls.

2. I go jogging every Thursday.

3. My cousin likes getting up early.

4. My best friend has thirty pens.

5. Nam enjoys playing the violin.

Gợi ý trả lời:

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls.

(Sở thích của tôi là sưu tầm búp bê.)

2. I go jogging every Thursday.

(Tôi chạy bộ mỗi thứ Năm.)

3. My cousin likes getting up early.

(Anh chị em họ của tôi thích thức dậy sớm.)

4. My best friend has thirty pens.

(Bạn thân nhất của tôi có 30 cây bút mực.)

5. Nam enjoys playing the violin.

(Nam thích chơi đàn vĩ cầm.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!