Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 3: Comprehension

Tiếng Anh 6 Unit 3 Comprehension giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 36 sách Cánh diều bài Where’s the shark trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 36. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 3: Comprehension

Câu A

Choose the correct answers for Strange Sea Animals.

(Chọn câu trả lời đúng cho bài đọc Strang Sea Animals.)

1. Main idea What’s this article about?

a. jungle animals
b. animals that hide
c. endangered animals

2. Vocabulary When animals hide in the same colors around them, they are___________.

a. covered
b. camouflaged
c. trapped

3. Detail In line 6, “its” refers to______________.

a. a leaf
b. seaweed
c. the leafy seadragon

4. Detail A stonefish hides_______________.

a. on the sand
b. under the sand
c. under the rocks

5. Detail A stonefish looks like __________.

a. seaweed
b. a rock
c. a seadragon

STRANGE SEA ANIMALS

Do you know that some animals are camouflaged? This means their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand. Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it’s not! It’s the leafy seadragon. It hides in the seaweed. It’s the same color as the seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf. Look at the photo below. This is a stonefish. It hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

Dịch nghĩa:

ĐỘNG VẬT BIỂN KỲ LẠ

Bạn có biết rằng một số loài động vật được ngụy trang? Nghĩa là màu của chúng giống với các màu xung quanh chúng. Một số động vật ngụy trang ẩn mình trong rong biển, đá và cát. Nhìn vào bức ảnh bên trái. Nó trông giống như rong biển, nhưng không phải! Đó là rồng biển lá. Nó ẩn mình trong rong biển. Nó cùng màu với rong biển. Giống như rong biển, thân của nó cũng có dạng như một chiếc lá. Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Đây là một con cá đá. Nó ẩn mình trên cát, gần đá. Nó trông giống như một tảng đá. Mắt và miệng của nó ở đâu?

Gợi ý đáp án

1. b

2. b

3. c

4. a

5. b

1. Main idea What’s this article about? – b. animals that hide

( Ý chính – Bài viết này nói về điều gì? – b. động vật ngụy trang)

2. Vocabulary When animals hide in the same colors around them, they are camouflaged.

( Từ vựng – Khi động vật ẩn mình trong những màu sắc giống nhau xung quanh chúng, chúng được ngụy trang.)

3. Detail In line 6, “its” refers to the leafy seadragon.

( Chi tiết – Trong dòng 6, “its” ám chỉ “the leafy seadragon”.)

4. Detail A stonefish hides on the sand.

( Chi tiết – Một con cá đá ẩn mình trên cát. )

5. Detail A stonefish looks like a rock.

( Chi tiết – Một con cá đá trông giống như một tảng đá.)

Câu B

Complete the chart.

(Hoàn thành bảng.)

What are their names?

stonefish

leafy seadragon

What do they look like?

Where do they hide?

Gợi ý đáp án

What are their names?

(Chúng tên gì?)

What do they look like?

(Chúng trông như thế nào?)

Where do they hide?

(Chúng trốn ở đâu?)

stonefish

(cá đá)

a rock

(một tảng đá)

on the sand

(trên cát)

leafy seadrangon

(rồng biển lông lá)

seaweed

(rong biển)

in the seaweeds

(trong rong biển)

Câu C

Critical Thinking. Talk with a partner: What other animals hide in the same colors around them?

(Tư duy. Nói với một người bạn. Những động vật nào khác có màu giống với những màu xung quanh chúng?)

Gợi ý đáp án

– chameleon: con tắc kè

– frog: con ếch

– lizard: con thằn lằn

– seahorse: cá ngựa

– spider: con nhện

– jelly fish: con sứa

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!